Info om kajen i Norrfjärden

Renoveringen av kajen i Norrfjärden har visat på brister kring angöringsrampen. Det finns svaga punkter kring rampen som anses akuta och därför kommer tung trafik inte tillåtas att köras ombord på fartygen tills renoveringen är klar från och med 20-09-22. Till tung trafik räknas till exempel full slam- eller grusbil. Sopcontainrar, varuleveranser och byggmaterial är i regel tillåtna. Skepparen tar beslut om vad som anses vara tung trafik, går lasten att dela upp på flera vagnar/bilar är det en fördel. Renoveringen väntas vara klar i Januari 2021.