Holmöns Sjöängar

Idag är föreningen vilade.

Bakgrund

Under sommaren 2016 fördes en diskussion om våtmarker på Holmön. Svenska Våtmarksfonden beviljade under våren ett bidrag för att undersöka möjligheten att anlägga sjöängar på Holmön. Undersökningen, som utfördes av Enetjärn Natur AB, visar att det finns goda förutsättningar för detta.

Föreningen Holmöns Sjöängar

Under sommaren 2016 bildades också den ideella föreningen Holmöns Sjöängar med syfte att arbeta för att en våtmark kan anläggas på Holmön. I styrelsen för föreningen sitter Olle Nygren (ordf), Gustaf Egnell (v ordf), Sven Nordblad (sekr), Bo-Gunnar Pettersson (kassör) samt Göran Burén och Björn Olsen som övriga ledamöter.

Nuläge

I dagsläget vintern 2020 så har projekten med Söråkern och Ansmyra tills vidare lagts på hyllan. Orsaken är att vi inte fick alla markägare med oss.

Efter förlaga från Utlängan i Blekinge har föreningen istället uppmuntrat några bybor, som vill testa växelbruk, att under hösten 2019 låta djupplöja en del åkermark i norråkern på var sida om vägen (se bilden). På våren kommer då vatten från snösmältningen att samlas i fårorna och utgöra vattensamlingar för flyttfåglar. Med växelbruk på dessa åkermarker kommer årligen delar av den brukade marken att vara djupplöjd under våren. Växelbruket kommer att omfatta industrihampa, vall och korn. En informationstavla kommer att sättas upp till våren. Där kommer information om olika fågelarter som gynnas, fördelen med odling av industrihampa (mat och skydd för fåglarna) och hur ett treårigt ekologiskt växelbruk går till. Resterande beviljade medel från Våtmarksfonden bekostar plöjning och utsäde.

Historik

I den första projektplanen från 2016 planerades en våtmark vid Söråkern, men den lokaliseringen gick inte att förankra bland markägare i detta område. Under våren och sommaren 2017 utarbetades ett förslag till annan lokalisering i Ansmyra. Berörda markägare informerades och medgav även att en markundersökning genomfördes för att fastställa om det är lämpligt att anlägga en våtmark i detta område. Även denna undersökning utfördes av Enetjärn Natur AB. Bidrag för denna beviljades från Våtmarksfonden. Projektet för Ansmyra är uppdelat i två delar.

Markundersökningarna avsåg såväl geologiska och hydrologiska faktorer som jordmån, vattenflöde, grundvattennivå mm och visade att Ansmyran är lämplig för våtmark. Den visade också att inga fastigheter riskerar problem med t ex vatten i källare eller med avloppsanläggningar p g a förhöjd grundvattennivå. Föreningen Holmöns Sjöängar inledde diskussioner med berörda markägare om arrende av mark för våtmarken och betesområden runt sjön. Tyvärr ville inte alla markägare vara med i detta projekt.

Läs mer om projekten om sjängar i Söråkern och Ansmyra på Gamla Holmöportalen