HUF

Programförklaring

Holmöns Utvecklingsforum (HUF) har som syfte är att verka för att Holmön bibehålls och utvecklas som en levande skärgårdsbygd. Detta syfte ska uppnås genom att fungera som ett samlande forum där öns olika intressegrupper kan samverka och tillsammans arbeta med frågor av gemensamt intresse. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, men kan vara knuten till regionala eller nationella byaföreningsorganisationer. Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling där den verkar. Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft. Föreningen ska erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Det görs främst genom att driva en allmän samlingslokal. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga aktörer, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar. För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund. Medlemskap i forumet beviljas bofasta och ej bofasta markägare, bofasta utan mark, stugägare på Holmön samt andra föreningar med säte på Holmön eller Umeå kommun, som ansluter sig till Forumets syfte och målsättning enligt dess stadgar.

I forumets styrelse satt tidigare valda ledamöter (6 st + ordf) samt representanter för de föreningar, som, enligt stadgarna, årsmötet erbjuder plats i styrelsen (f n 8 föreningar).

Fr o m verksamhetsår 2020 leds föreningen av en styrelse och ett styrelseråd.
Styrelsen ansvarar för den dagliga verksamheten.
Styrelserådet består av representanter från alla föreningar, som är medlemmar i HUF och vill delta i rådet, samt två representanter från styrelsen. Styrelserådet behandlar i frågor som hänskjuts dit av årsmötet eller styrelsen.

Nyhetsbrev

HUF har också ett nyhetsbrev som ges ut via HUF:s facebooksida.
Prenumerera på Nyhetsbrevet.

Styrelse

Ledamöter under 2020 t o m årsmöte 2021.
Joar Sandström, tel 076 2515690, ordförande 
Calle Lindkvist, vice ordförande
Olle Nygren, kassör
Jorik Otterbjörk, sekreterare
Lena Egnell, ledamot
Moa Taflin, ledamot
Maria Furberg, ledamot

Styrelserådet

Följande föreningar har anmält intresse att vara med i styrelserådet

  • Holmön Byamäns Samfällighetsförening
  • Holmöaffären Ekonomisk förening
  • Holmöns Hembygdsförening
  • Sandvikstjärns Samfällighetsförening
  • Byviken Holmön Ekonomisk förening (Hamnföreningen)
  • Båtmuseets vänner

Stadgar

Årsmötesprotokoll