HUF

Holmöns Utvecklingsforum

Holmöns Utvecklingsforum (HUF) bidades 1999 och har som syfte är att verka för att Holmön bibehålls och utvecklas som en levande skärgårdsbygd. Detta syfte ska uppnås genom att fungera som ett samlande forum där öns olika intressegrupper kan samverka och tillsammans arbeta med frågor av gemensamt intresse.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, men kan vara knuten till regionala eller nationella byaföreningsorganisationer. Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling där den verkar. Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft. Föreningen ska erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten.

Det görs främst genom att via ett bygdebolag (läs mer om bolaget längre ner) driva en allmän samlingslokal. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga aktörer, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar.

För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt via bygdebolaget vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund. HUF är också medlem i Skärgårdarnas Riksförbund (SRF). Läs mer om SRF.

Medlemskap i HUF beviljas bofasta och ej bofasta markägare, bofasta utan mark, stugägare på Holmön samt andra föreningar med säte på Holmön eller Umeå kommun, som ansluter sig till Forumets syfte och målsättning enligt dess stadgar.

I forumets styrelse satt tidigare valda ledamöter (6 st + ordf) samt representanter för de föreningar, som, enligt stadgarna, årsmötet erbjuder plats i styrelsen (f n 8 föreningar).

Fr o m verksamhetsår 2020 leds föreningen av en styrelse och ett styrelseråd.
Styrelsen ansvarar för den dagliga verksamheten.
Styrelserådet består av representanter från alla föreningar, som är medlemmar i HUF och vill delta i rådet, samt två representanter från styrelsen. Styrelserådet behandlar i frågor som hänskjuts dit av årsmötet eller styrelsen.

Holmöns Bygdebolag AB

För att rädda Prästgården, som allmän samlinglokal, bildade HUF i augusti 2020 Holmöns Bygdebolag AB (HBBAB), med syfte att bl a kunna köpa Prästgården från Sävar Holmöns församling. Läs mer om Bygdebolaget.

Bolaget har begränsad vinstutdelning, där vinsten återinvesteras i verksamhet för bygdens bästa. Bolaget ska alltid ägas till minst 51% av Holmöns Utvecklingsforum, för att säkerställa att verksamheten har en demokratiskt förankring och är till för Holmöns bästa. Vill du köpa aktier i Bygdebolaget för att stötta verksamheten läs mer här.

Holmömodellen

Nyhetsbrev

HUF har också ett nyhetsbrev som ges ut via HUF:s facebooksida.
Prenumerera på Nyhetsbrevet.