Nytt från HUF

2024-03-10 Årsmötet 2024-02-17

Vid årsmötet presenterade styrelsen sin verksamhetsberättelse och årsredovisning. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Joar Sandström omvaldes till ordförande och Hillevi Fransson hade avböjt omval. Här invaldes Runde Brandt som ny ledamot. Öövriga ledamöter, där mandattiden utgått, omvaldes. Verksamhetsplanen presenterades.

Alla relevanta dokument kan läsas här


2024-02-01 Rapport från styrelsemöte 2024-01-10

Rapport från arbetsgrupperna

KOM-gruppen
Mycket har hänt de senaste veckorna gällande vintertrafiken. Det finns omkring
350.000 kr att använda för extra trafik. Dessa kan användas både för skoterled och
helikoptertrafik. I nuläget har helikoptern kört extra vid två tillfällen. Länsstyrelsen
har bejakat samarbete kring skoterled. Regionen är tillfrågade om samarbete, men har ännu inte gett besked. Skoterleden kommer att öppnas när förhållandena medger detta.

Cassel Aero har överklagat upphandlingen som vanns av JonAir med hänvisning till att antalet passagerarplatser inte lever upp till upphandlingens krav. Isens tjocklek är ännu inte tillräckligt tjock överallt för att svävaren ska kunna köra.

Parkeringsgruppen
Olle har varit i kontakt med NRA kring skyltar och det ska vara beställt. Joar har varit i
kontakt med kommunen och de kommer ut under våren och tar hand om de sista
skrotbilarna.

Besöksnäringsgruppen
Orienteringen: Under 2023 har cirka 140 orienteringskartor sålts på Holmön. 70
personer har skickat in “svaret” som man får när man hittar alla kontroller. Då
kartorna dessutom ingick i Umeå Orienteringsklubbs hela koncept “Skoj på Hoj” och ”Dra åt skogen” vilket innebär att säkert 3-400 personer har tagit del av kartorna och orienterat på Holmön. Detta positiva utfall gör att samma koncept kommer att finnas på Holmön 2024.

Inget nytt att rapportera
Omsorgsgruppen, Odlingsgruppen, Blåljusgruppen

Rapport från HBBAB
Inget nytt har hänt.

Rapport från pågående projekt
 • Kartprojektet: Byalunch i december med ett 16-tal medverkande – mycket trevligt!
  Resulterade i att Joar har påbörjat en digital karta med olika platser att besöka/stigar
  att följa osv. Kommer också bli en tryckt karta. Joar är ansvarig för det här projektet.
 • Omsorgsprojektet: Körs parallellt med kartprojektet. Jorik ansvarar för detta projekt
  och kommer anordna en byalunch, förmodligen i februari.
 • Orienteringsprojektet: Se punkt 3, besöksnäringsgruppen. Slutredovisning pågår.

Nya projekt

 • Leaderansökan
  Årshjul Hållbar kultur Holmön! Vi gick vidare i processen, och den slutliga ansökan ska vara inne senast 31 januari. Vi i styrelsen behöver titta på ansökan tillsammans och noga överväga ifall vi vill gå vidare. Projektet innebär bla att HUF kommer bli arbetsgivare. Vi bokar in ett nytt möte tors 25 jan 19-20 för att diskutera detta närmare.
 • LLU -Hitta ut på Holmön!
  LLU-projekt Hitta ut på Holmön – Informationsskyltar visar vägen! Ny
  projektansökan skickades in efter byalunchen (se punkt 5, kartprojektet). Projektet
  har beviljats och handlar om att röja och markera upp stigar. Allmänheten får gärna
  logga egna stigar och skicka in. Mer information kring detta kommer.
Årsmötet

Årsmötet hålls den 17 februari kl 13 på Prästgården. Bygdebolagets årsstämma hålls direkt efteråt kl 14. Det finns även möjlighet att delta digitalt.


2023-11-20 Rapport från styrelsemöte 2023-11-15

KOM-gruppen
Formerna för kommunikation mellan parter (ffa med ledchef) håller på att ses över. SRF ska skicka in en skrivelse till regeringen för att trycka på om TrV:s rapport om färjetrafiken och en lösning.
Parkeringsgruppen
Fler skyltar sk asättas upp. Uppgifter om skrotbilarna har skickats till kommunen för bortforsling.
Besöksnäringsgruppen
Johan vill gärna lämna över rollen som sammankallande för gruppen – vi skickar med det till gruppen att utse nya sammankallande. För LLU-projektet, se punkt 7.

Övriga grupper inget särskilt att rapportera.

Rapport från HBBAB
Det har kommit till bygdebolagets kännedom om att Fastighetsverket kommer avyttra fyrplatsen (fyrvaktarbostäderna). Eftersom byggnaderna är K-märkta finns det restriktioner kring försäljning, bl.a kan ingen försäljning ske till privatpersoner. Styrelsen följer frågan. Diskussion förs kring medlemskapet i STF, och om huruvida man vill ha det kvar eller inte.

Rapport från SRF och forskarkonferens
I oktober anordnades en forskarkonferens på Holmön med ett nystartat nätverk för forskning som rör skärgårdar, förkortat SNIR. Navet i nätverket är Södertörns högskola. På mötet deltog deltagare från Kroatien, Tyskland, Finland, Polen, Tjeckien och Kanada. Forskare delgav sina forskningsresultat. Ett referat finns på Holmöportalen.

Årshjulet
Styrelsen förbereder för årsavslut och årsmötet.

NY – Leaderansökan
Sara M, Lena E och Joar S (som representanter för HUF och hembygdsföreningen) har under hösten deltagit i möten tillsammans med VISUM kring visfestivalens framtid. Man bestämde då att försöka hitta finansiering till ett utvecklingsprojekt kopplat till att utveckla kulturarrangemangen på Holmön. En första intresseanmälan har skickats in till LEADER-kontoret, och svar väntas i slutet av november.  

LLU-ansökan Besöksnäring och Omsorg
Ansökan för projektet Holmökartan är inlämnad och beviljad. Har fått ytterligare 35.000 kr. Joar leder arbetet framåt under vintern eftersom Lise kommer vara föräldraledig. Projektet kommer samköras med Omsorgsgruppens LLU-projekt. En byalunch kommer anordnas den 9 dec.  

Vintertrafiken
Samma helikopteravtal som förra året är på gång. Cassel Aero (som körde förra året) förlorade upphandlingen mot Jonair.  

Vinterbrev
HUF kommer med ett vinterbrev i jultid.

Planerade aktiviteter i vinter
Första byalunchen klar – blir den 9 dec och kretsar kring två LLU-projekt. Ev kommer Jägarförbundet att informera om det pågående minkprojektet – FAMNA. Jennys föreläsning om cykelturen i Skottland kommer till våren. Vi ska höra med med LST om de kan berätta om fladdermusprojektet. 


Äldre nyheter från HUF