Nytt från HUF


2022-07-28
Grillfesten

I måndags var HUF och Bygdebolagets grillfest för att fira köpet av Prästgården. Köpet gjordes i januari 2021 men på grund av pandemin var det först nu möjligt att träffas för att fira vårt köp av den fina prästgården. Det var över åttio deltagare vid grillmiddagen som kunde hållas utomhus vid Prästgården.

2022-06-30
Rapport från styrelsemöte 2022-06-07

Vi har haft extrainsatt styrelsemöte kring Trafikverkets arbete med vägarna och hur det
påverkar enskilda vägar, och beslöt att skicka in en skrivelse. Frågorna har dock besvarats på
annat håll, varför vi därmed avvaktade med skrivelsen. De angivna arbetstiderna stämmer inte (de arbetar dygnet runt), men däremot har det fungerat med att få vänta för att sedan få passera.

Bygdebolaget behöver bli fler som engagerar oss i praktiska sysslor, och de behöver arbeta för att bygga upp ett bredare engagemang. Bygdebolaget och HUF planerar gemensamt firande
i juli. Bygdebolaget har gått ut med en allmän efterlysning av folk för att bilda en arbetsgrupp kring bagarstugan. Vi i HUF behöver hjälpa till med detta. Det har varit bra beläggning nu på försommaren.

Rapporter från arbetsgrupperna

 • Bogruppen: Har besvarat en boendeenkät om genomförda eller planerade projekt som SRF skickat ut.
 • Turismgruppen: VisitHolmön är uppdaterad med mycket bra info.
 • Omsorgsgruppen: Sara och Maja är drivande i gruppen just nu. Ett möte med
  berörda parter är planerat till nästa vecka. Arbetet sker i nära dialog med Jorik och
  Lovisa, vilka är de som i nuläget berörs av frågan.
 • Blåljusgruppen: Brandövning i lördags, ca 12-14 personer närvarade. Tre man från
  Umeå brandförsvar medverkade. De hade med sig Vimeken plus mycket ny
  utrustning. Det önskade IVPA-avtalet med regionen dröjer dock, i nuläget står frågan still.
 • Jordbruksnätverket: Potatisen är i backen! Omkring 18 personer dök upp till
  potatissättningen. Allt gick bra och det var trevligt!

Hillevi fortsätter som HUFs kontaktperson mot SRF. Ett möte med SRFs styrelse planeras.

HUF sommarbrev finns nu att läsa på Holmöportalen.

Vinterparerkingen gick under vintern med ett visst underskott. Underskotter behöver täckas upp.

Vi planerar en grillkväll juli tillsammans med Bygdebolaget.

Vi arbetar vidare med krisinventeringen. Vissa fakta finns redan men mer info behöver samlas in innan vi presenterar underlaget.

2022-05-02
Rapport från styrelsemöte 2022-04-27

Bygdebolaget har anställt Lise Mellroth som föreståndare fr o m 1 april. Hon sköter om prästgården och ta hand om bokningar. Bokningsläget för sommaren ser mycket bra ut.

Komgruppen rapporterar att Länsstyrelsen har begärt att få vara sammankallande för gruppen med inblandade myndigheter/liknande, inväntar besked från regeringskansliet. Det planerade mötet är fortsatt inställt tills vidare. På tisdag håller Trafikverket ett informationsmöte kring asfalteringen av öns vägar (information finns på Holmöportalen och Facebook). 

Blåljusgruppen rapporterar att Vimeken är färdig och kan förhoppningsvis komma ut innan nästa brandövning. Datum för denna är ej bestämd. Meddelande om tidpunkt kommer på Holmöportalen.

Bogruppen har haft ett första uppstartsmöte.  

Turismgruppen har skickat ut ett mail till berörda aktörer om synpunkter på färjans tidtabell. Gruppen har även skickat ut förfrågan och bett om aktiviteter inför sommaren för att få en samlad bild.

Omsorgsgruppen har varit i dialog med kommunens skoljurist om möjligheterna till barnomsorg och inväntar svar. 

Odlingsgruppen har besvarat vår fråga om ungefärlig budget för lån inför odlingssäsongen. Gruppen har varit i kontakt med Jorik kring försäljning av potatis och annat odlat på affären. HUF beviljar gruppen en budget och HUF ansvarar för det administrativa kring ekonomin.

SRF tillsammans med Landsbygdsnätverket anordnar “Skärgårdsvecka” nästa vecka (v.18). Det innebär bl a att det kommer sändas ett poddavsnitt där Holmön är representerat, samt att det kommer anordnas ett skärgårdswebinarium måndag 2 maj 13-15.30 med syfte att sprida information om skärgårdsliv vidare till andra landsbygder. Anmälningslänk finns på Holmöportalen.

HUF avser att söka personer som skulle kunna tänkas engagera sig i driften av parkeringen. HUF sätter upp anslag och lägger ut på hemsida och facebook.

HUF har beslutat att göra en beredskapsinventering för att se hur man löser olika funktioner i händelse av kris. Inventeringen omfattar bl a:

 • Vattenförsörjning (kan kolla med UMEVA, egna brunnar med tjänligt vatten..)
 • Elförsörjning (elverk på ön hur länge räcker dieseltanken..)
 • Mat
 • Bränsle
 • Sjukvård
 • Skillnader mellan säsonger

Blir ett tema för en kommande byalunch till hösten. Inventera vad våra respektive behov och resurser?

Bygdebolaget vill ha en grillkväll i sommar i kombination med att fira köpet av prästgården. Vi arrangerar detta tillsammans.

HUF gör ett sommarutskick, ”Sommarbrev!” med info om vad som hänt och kommer att hända.

 


2022-03-30
Rapport från styrelsemöte 2022-03-29

Styrelsen har tecknat avtal med Kommunen om bidrag för inköp av extra helikopterturer under Trafiverkets inställelsetid. Avtalet har ännu inte behövt utnyttjas än.

Bygdebolaget arbetar med rekrytering inför sommaren. Bolaget har också haft kontakt med Kommunen om ev boende för Uikraniska flyktingar. Upphandling för mindre boenden kan komma framöver om kriget fortgår. Bygdebolaget bevakar men HUF kan ev också komma att beröras.

Jordbruksgruppen arbetar med budget för inköp av bl a sättpotatis och bränsle.

Besöksnäringsgruppen arbetar med ett utökat förslag till sommarturlista för färjan att lämna till KOM-gruppen för att lyfta med Färjerederiet.

Styrelsen arbetar med en verksamhetsplan som baseras på ett årshjul där olika återkommande aktiviteter listas.

Styrelsen diskuterade behov av krisberedskap och alla i styrelsen får itill nästa möte fundera på vad som bör inventeras av beredskap och lista behov.

Parkeringen behöver underhållas. Till nästa möte utvädera vintern och de nu ändrade förutsättningarna med att även ta betalt för sommarparkering. Det behövs en parkringsgrupp som sköter detta.


2022-03-16
Info om HUFs arbetsgrupper

Nu finns en sida med presentation av HUF:s arbetsgrupper som är Besöksnäringsgruppen, Blåljusgruppen, Bogruppen, Jordbruksnätverket, KOM-gruppen och omsorgsgruppen.

Läs mer


2022-02-27
Rapport från årsmötet 2022-02-26

Årsmötet hölls den 26 februari kl 10:30 – 11:30, som ett hybridmöte. En grupp var på plats på Prästgården och ett antal deltagare var uppkopplade via zoom.

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen (finns att läsa i notisen nedan) lästes upp och och kunde därefter läggas till handlingarna. En korrigering av årsredovisningen kommer att göras för att stämma med HBBAB:s redovisning av transaktioner mellan föreningen och bolaget. Revisorerna förordande ansvarsfrihet för styrelsen, vilket mötet biföll.

Joar Sandström valdes till ny ordförande på ett år. Avgående ordförande Hillevi Fransson valdes med fyllnadsval på ett år som ledamot. Olle Nygren, Lena Egnell och Maria Furberg omvaldes på 2 år, Jenny Johansson sitter kvar ett år till på sitt mandat från förra årsmötet. Styrelserådet förändrades inte. Gustaf Egnell och Marlen Sandström omvaldes som revisorer. Hillevi Fransson blir HUFs representant vid Bygdebolagets stämma. Styrelsen får utse delegater till SRF:s möten m fl.

Styrelsens förslag till stageändring (se notis nedan) antogs av årsmötet.

Avslutningsvis presenetrade styrelsen sin verksamhetsplan för 2022 (se notis nedan), där äver arbetsgruppernas planer redovisas.

Efter HUFs årsmöte hade Holmöns Bygdebolag AB årsstämma.

Sammakomsten avslutades sen med en gemensam lunch för de 10-talet personer som var närvarande på Prästgården . En god soppa med spännande tillbehör serverades.

HUF:s nyvalda styrelse avslutade med att hålla ett konstiuerande styrelsemöte.


2022-02-24
Handlingar inför årsmötet 2022-02-26

Här nedan finns årsmöteshandlingarna


2022-02-14
Info från styrelsemöte 2022-01-25

Kommunen arbetar med ett förslag till lösning för att förkorta inställelsetid för helikoppter när färjan inte kan gå. Styrelsen uppdrog åt KOM-gruppen sammanställer ett förslag till lösning till ett möte med Kommunen nästa onsdag.

HUF kommer att få ännu en arbetsgrupp. Mer info om detta kommer till årsmötet.

Åsrmötet blir den 26 februari med HUFs mäte kl 10;30, HBBAB årsstämma kl 11:30 och byalunch med rapporter från arbetsgrupperna kl 12:30. Handlingar för årsmötet läggs upp här på portalen då de är klara.

Verksamhetsplanen för 2022 sammanställs och presenteras vid årsmötet.


2022-01-15
Info från styrelsemöte 2022-01-15

Arbetsgrupper

Komgruppens arbetet flyter på med kontakter hit och dit, men inget nytt från nått håll. Verksamhetsplan för 2022 håller på att upprättas. Viktigt inför vintern är att försöka få till en förkortning av inställelsetiderna, d v s att det ska ta fem arbetsdagar innan helikopter sätts in. Möte har hållits med Umeå kommun där frågan diskuterades, frågan lyft till politikerna. Hans Lindberg hoppas man ska lyfta frågan till Helene Hellmark Knutsson.

Turistgruppen har redan gjort sin verksamhetsplan för 2022.

Blåljusgruppen skall upprätta en verksamhetsplan för 2022. VC på ambulansen har slutat – olyckligt då han var insatt i frågan, nu får vi nog börja om från början. Olle har fortsatt kontakt med brandchefen. 

Bygdebolaget

Båtmuseet har anmält intresse för att ta över en fastighet på byn med mycket gamla föremål och önskar dialog med HUF om förvaltningen. HBBAB har tackat nej att ta över idagsläget. Fastigheten är aldrig moderniserad men i gott skick och kommer eventuellt skänkas till båtmuseet.

Bolagsstämma behöver hållas senast 28/2 – HBBAB måste rapportera till Bygdegårdarnas riksförbund innan 1 mars. Inför 28/2 måste HUFs styrelse ta ställning till om vi önskar förändringar i bolagsstyrelsen. Alla i HBBABs styrelse är beredda att sitta kvar och tycker antalet i styrelsen är tillräckligt, men man önskar ett arbetsutskott som kan sköta det praktiska på Prästgården. HUFs ordförande tar personaliga samtal med bolagsstyrelsen.

I sommar kommer man att måsta anställa. Det kan bli arbetskraftsbrist i sommar då många verksamheter behöver anställa. HUF gör ett upprop för att undersöka behovet inför sommaren. Boende kan behöva ordnas. Affären, Caféet, Novas och Prästgården kommer alla att behöva personal och HUF kan behöva stötta med bostadshjälp.

Årsmöte

Beslöt att årsmötet och bolagsstämman hålls den 26 februari med årsmöte HUF först, kl 11.00, följt av bolagsstämma HBBAB kanske kl 12.30. Förslag om att mötet hålls i huvudsak digitalt med möjlighet för de som inte kan delta digitalt att medverka på Prästgården. Annonsering kommer på Holmöportalen inom kort.