Nytt från HUF


2021-09-03

HUF Styrelseråd 210711

Medlemskap i HUF

En fråga som diskuterades är vem ska kunna vara medlem i HUF? En motion om att se över medlemskapet har tidigare inkommit och aktuell diskussion utgick från denna. HUF har mycket få medlemmar idag och syftet med föreningen är inte att arbeta mot medlemmar utan att föra HELA Holmöns talan, varför det demokratiska underlaget för HUF att verka för hela Holmöns räkning och föra öns talan måste säkras. Ekumeniska föreningar nämndes som exempel på liknande sammanslutningar, SRF eller Hela Sverige Ska Leva var fler exempel, oklart hur dessa föreningars medlemmar representeras. Även medlemsavgifter kan vara beroende av antalet medlemmar i respektive förening.

Viktigt att försöka nå även de på ön som INTE är medlemmar i en förening, men frågan om kommunikationssätt är central och svårlöst. Tidigare forum-möten var en bra form, även sommargrill-mötena var bra. 

Finns det fler föreningar som skulle kunna vara aktuella som medlemmar i HUF och styrelserådet? Exempel är Sommarteatern, Röda korset, Visfestivalen, Jazzen, Kyrkan?  Exempel på företag: Cafe Panget, Novas Inn, de olika vandrarhemmen, Lanthandeln m.fl. Där både en förening och ett bolag finns kan båda vara medlemmar var för sig. 

Ideer som framfördes är

Medlemsvikt i HUF kan variera med antalet medlemmar i föreningen. Medlemsavgift på ca 500 kr, även den viktad efter antalet medlemmar. Enskilda personer kan delta i årsmöte och diskussioner, men har inte egen rösträtt.

Kommunikation med föreningarna sker inför styrelseråd och årsmötena. Utse minst två kontaktpersoner/representanter per förening så att vi säkerställer att informationen når fram. 

Förslag till viktning av röster och avgifter: 
Företag 1 röst, förening med upp till 49 medlemmar 2 röster, minst 50 medlemmar 4 röster. 
Medlemsavgift 250 företag och föreningar upp till 49 medlemmar, 500 kr för större föreningar.  

Remissrunda

Styrelsen filar på ett förslag och skickar runt det till medlemmarna i styrelserådet för syn­punk­ter.

Om dessa förslag antas behövs stadgeändringar. Förändringar av stadgarna för HUF beslutas, om det blir aktuellt, först på nästa årsmöte. 

Vad ska det innebära att vara medlem i HUF? 

Frågan håller på att diskuteras i styrelsen, styrelserådet kan bidra med input. Kan man få hjälp med något från HUF? Att söka medel i HUFs namn för projekt, som odlingsnätverket exempelvis? Att slippa betala för ett eget bankkonto om man är en mycket liten förening? Att kunna erbjuda en kassörsfunktion vore värdefullt då det är svårt rekrytera kassörer till föreningar, men då mot en avgift, vore det görligt? Styrelsen arbetar vidare med frågan.