Nytt från HUF

2023-11-20 Rapport från styrelsemöte 2023-11-15

KOM-gruppen
Formerna för kommunikation mellan parter (ffa med ledchef) håller på att ses över. SRF ska skicka in en skrivelse till regeringen för att trycka på om TrV:s rapport om färjetrafiken och en lösning.
Parkeringsgruppen
Fler skyltar sk asättas upp. Uppgifter om skrotbilarna har skickats till kommunen för bortforsling.
Besöksnäringsgruppen
Johan vill gärna lämna över rollen som sammankallande för gruppen – vi skickar med det till gruppen att utse nya sammankallande. För LLU-projektet, se punkt 7.

Övriga grupper inget särskilt att rapportera.

Rapport från HBBAB
Det har kommit till bygdebolagets kännedom om att Fastighetsverket kommer avyttra fyrplatsen (fyrvaktarbostäderna). Eftersom byggnaderna är K-märkta finns det restriktioner kring försäljning, bl.a kan ingen försäljning ske till privatpersoner. Styrelsen följer frågan. Diskussion förs kring medlemskapet i STF, och om huruvida man vill ha det kvar eller inte.

Rapport från SRF och forskarkonferens
I oktober anordnades en forskarkonferens på Holmön med ett nystartat nätverk för forskning som rör skärgårdar, förkortat SNIR. Navet i nätverket är Södertörns högskola. På mötet deltog deltagare från Kroatien, Tyskland, Finland, Polen, Tjeckien och Kanada. Forskare delgav sina forskningsresultat. Ett referat finns på Holmöportalen.

Årshjulet
Styrelsen förbereder för årsavslut och årsmötet.

NY – Leaderansökan
Sara M, Lena E och Joar S (som representanter för HUF och hembygdsföreningen) har under hösten deltagit i möten tillsammans med VISUM kring visfestivalens framtid. Man bestämde då att försöka hitta finansiering till ett utvecklingsprojekt kopplat till att utveckla kulturarrangemangen på Holmön. En första intresseanmälan har skickats in till LEADER-kontoret, och svar väntas i slutet av november.  

LLU-ansökan Besöksnäring och Omsorg
Ansökan för projektet Holmökartan är inlämnad och beviljad. Har fått ytterligare 35.000 kr. Joar leder arbetet framåt under vintern eftersom Lise kommer vara föräldraledig. Projektet kommer samköras med Omsorgsgruppens LLU-projekt. En byalunch kommer anordnas den 9 dec.  

Vintertrafiken
Samma helikopteravtal som förra året är på gång. Cassel Aero (som körde förra året) förlorade upphandlingen mot Jonair.  

Vinterbrev
HUF kommer med ett vinterbrev i jultid.

Planerade aktiviteter i vinter
Första byalunchen klar – blir den 9 dec och kretsar kring två LLU-projekt. Ev kommer Jägarförbundet att informera om det pågående minkprojektet – FAMNA. Jennys föreläsning om cykelturen i Skottland kommer till våren. Vi ska höra med med LST om de kan berätta om fladdermusprojektet. 


2023-10-25 Rapport från senaste styrelsemötet den 10 oktober

Arbetsgrupper

KOM-gruppen: SRF:s färjegrupp har haft möte med TrV och FR. TrV håller på att testa att digitalisera bokning av kallelseturer. Holmön kan ev komma med. Upphandling av hkp-trafik ute. TrV skulle ta med och diskutera ev flygning på helger också. Det var inte totalt Nej på någon fråga. SRF:s färjegrupp kommer att träffa Riksdagens trafikutskott. Helena Lindahl (C) har lämnat motion till Trafikutskottet och Lena skickar vidare till Lena Kjellman.

Parkeringsgruppen: Det står många ej betalande på parkeringen nu. Det behövs fler stolpar med skyltar. Det är tre bilar som Kommunen måste åtgärda. Det behöver slyröjas.

Övriga grupper hade inget att rapportera

Rapport från HBBAB: Det är aktuellt med Bergvärme. Bidrag har kommit in. Vandrarhemmen kommer inte vara med i STF. Prästgården har gått bra och Bergudden plus minus noll.

Rapport från SRF: Representantskapsmöte hålls på Hasselö nära Västervik 11-13 nov. Olle, Lena och Joar åker. En plats finns kvar – anmäl till Olle om du vill åka med.

Projekt

LLU-ansökan Besöksnäring
En ny LLU-ansökan som uppföljning av mötet med Kommunen tidigt i höstas är på gång. Projektet omfattar en byalunch där man samlar in data för att göra en karta med olika leder, platser mm som är interssanta. Projketledare 50 tim samlar in detta och sammanställer för att göra nya kartor. Planan är att detta ska ligga till grund för en ny leaderansökan. Beslöt att lämna in ansökan. Joar skickar in ansökan.

Pågående LONA-ansökan
Projektet ska redovisas i mars. Odlingsgruppen har fått möjlighet att köpa in slåtterbalk. Delar av projektet har inte kunnat genomföras.  

Pågående LLU-ansökan Bokashi
Projekttiden förlängd till 31 mars. 

Pågående LLU-ansökan Omsorg
Projektet ska vara slutredovisat i vår. Bl a ingår en Byalunch.

Forskarkonferens Holmön
Den 12-14 oktober var det forskarkonferens på Holmön. Södertörns högskola arrangerade det vetenskapliga programmet och HBBAB svarar för det praktiska arrangemanget. Avslutningsmiddag hölls på fredagen och var öppen för Holmöbor.

Förslag till Aktiviteter i vinter
 • Jenny har fått förfrågan om att berätta om sin Skottlandsresa “på Prästgården nån gång i vinter”, och ställer gärna upp.
 • Byaluncher kopplade till ansökningarna. Joar pratar med Jägarsförbundet om minkprojektet och Olle pratar med THomas Schnieder om Fladdermusprojketet. 
 • Johan meddelade att Daniel och Markus planerar för ett skidlopp i vinter där man åker i par.
 • Joar frågar Markus och Sune om de vill visa bilder och filmer från Holmön på Prästgården.
Övrigt

Samfällighetsföreningen föreslår att man också ska kunna välja att betala dagparkering 24 tim. Vi anser det vara administrativt besvärligt och beslutar att 24 tim parkering ska vara gratis, i övrigt betalar man säsonngsavgift.


2023-08-01 Rapport från senaste styrelsemötet den 6 juli

KOM-gruppen: Kommunen har skickat in ett remissyttrande till regeringen
angående Trafikverkets och Länsstyrelsens rapport.

Besöksnäringsgruppen: Busstidtabellen är uppdaterad. Det är nu lättare att ta sig
med buss till Norrfjärden.

Jordbruksgruppen: Potatisodlingen är igång, allt går som det ska. På agendan står
nu ogräsrensning – mycket mindre kvickrot jämfört med förra året.

Parkeringsgruppen: Lista utlagd på affären om att betala. Uppmaning i
sommarbrevet om att betalning ska erläggas.

Blåljusgruppen: Inget att rapportera.

Omsorgsgruppen: Sara kommer skriva ihop en sammanfattning av det arbete som
gjorts kring barnomsorgsfrågan.

HBBAB: Har sökt 25 % medfinansiering från Kommunen för bergvärme. Besked kommer i augusti.

Övrigt

En viktig punkt var planering av grillkvällen.

De sökta Leader-projekten har inte beviljats.


2023-07-01 Rapport från styrelsemöte 6 juni

Komgruppen: Det har kommit en rapport författad av Länsstyrelsen och Trafikverket (UK har varit med i arbetsgruppen, men har inte varit med och författat rapporten). Det finns två stora frågor: i) byta huvudman till Umeå kommun (vilket kommunen är inte med på) och ii) i rapporten står att kommunen ska åta sig vissa saker (t.ex. upprustning av hamnar), men utan att det har förhandlats kring detta. Kommunen kommer förmodligen ge ett svar på detta. 

Besöksnäringsgruppen: Gruppen har varit i kontakt med Länstrafiken kring sommartidtabell och uppskyltning av busskur. VisitUmeå kommer ut på fredag. Ö-loppet har hittills 18 anmälda, sträckorna är färdiga. Länk till kartan finns på holmö-portalen. 

Omsorgsgruppen: Omsorgsgruppen pausas tills vidare.

Jordbruksgruppen: Inget att rapportera 

Parkeringsgruppen: Brev om sommar p-avgit på väg ut.

Blåljusgruppen: Ska prata med räddningstjänsten om att införa eldningsförbud inför midsommar. SRFs blåljusgrupp har haft en dialog med MSB om möjligheten att kunna utfärda lokala eldningsförbud. 

HBBAB: Man kommer lämna in en ansökan till Region VB om att få ett 25%-igt investeringsstöd. Kommer fortsätta undersöka möjligheterna för att kunna söka kommunalt driftsstöd.  

SRF: Inget särskilt att rapportera.

Pågående projekt

Vi behöver skaffa oss extra koll på pågående projekt och ansökningar. Vi utser en person som bevakar frågan lite extra. Avrapportering på nästa möte!

 • Inköp av bokashi- och biokolsanläggning pågår (Hillevi)
 • Kartlägga vård- och omsorgsbehov på ön avslutat (Jenny)
 • Anordning av konsert på Prästgården senare i sommar (Joar)
 • Inköp av cykelvagnar. Cykelvagnarna är inköpta, det ska anordnas en byalunch med möjlighet att testa. Projektet slutredovisas efter sommaren. (Joar)
 • Skötsel av dass.
 • Spelning och bokashi-föreläsning. En tilläggsansökan på momsbeloppet kommer behöva göras. (Hillevi)
 • Orienteringskartor. (Johan håller kontakten med Jorik, Hillevi lägger ut ansökan i driven)
 • Lovsatsning Holmö-loppet. (Joar)
 • Lonabidrag pollinering. Projektet har stött på problem (stopp för att så in frön som inte är lokala). Projektet kommer tyvärr avslutas under 2023 utan att man sår in fröer. Ersättning kommer för de kostnader projektet haft och för att återställa det som återstår. (Joar)

Rapport från möte med Umeå Kommun 25 maj
7-8 st från kommunen kom ut (Miljö och hälsa, Gator och parker, VisitUmeå, Övergripande planering). Syftet var att kommunens nya “Holmö-grupp” skulle få besöka ön. Jorik och Lise gav en övergripande bild över Holmön och informerade om besöksnäringsprojektet. De var nöjda med besöket. 

Sommarbrev och grillkväll
Sommarbrevet med kort sammanfattning av avslutat och pågående arbete och sommarkalendarium skickas ut till midsommar.

Grillkväll på Prästgården. Anmälan sker genom att skriva upp sig på en lista på affären. Ytterligare detaljer diskuteras på nästa möte. 

Leaderprojekt LEADER-ansökan Besöksnäring
Intresseanmälan har skickats in. Om ansökan går igenom kommer det innebära att HUF kan anställa ett antal personer.

Vinnova-Ansökan Arkitekthögskolan
Detta är en ny ansökan, efter att den förra ansökan avslogs. Olle och Joar har deltagit i ett möte med Arkitekthögskolan. HUF anser att frågan bör ställas direkt till HAEF och Holmöns Lanthandel. Däremot stöttar vi projektet och tycker att det låter intressant. 


Äldre nyheter från HUF