HUF:s arbetsgupper

Här följer en kort presentation av HUF:s arbetsgrupper.

Besöksnäringsgruppen

Besöksnäringsgruppen har bildats under 2021. Gruppen ska arbeta för att samordna aktiviteter och aktörer som riktar sig främst till besökare till Holmön. Några aktiviteter som planeras:

 • Synliggöra vårt arbete i sociala medier/hemsida 
 • Bjuda in ytterligare turismaktörer som deltagare i gruppen
 • Samla in och sammanställa statistik från öns aktörer.
 • Samordna evenemang för att undvika krockar, och skapa gemensamt kalendarium.
 • Vara representerade i Kvarkenklustret
 • Hålla visitholmon uppaterad

Blåljusgruppen

Arbetsgruppens uppdrag är att arbeta för en förbättrad Blåljusverksamhet på Holmön med främsta syfte att sjuktransporter och möjlighet för brandbekämpning blir bättre och effektivare.

Målsättningen under 2022 är att: 

 • få till ett IVPA-avtal (I Väntan På Ambulans) mellan Kommunens räddningstjänst och Regionens Ambulanssjukvård
 • verka för bättre dialog mellan räddningstjänsten och larmtjänsten med förbättrad kunskap om ön och dess förutsättningar
 • Vimeken kommer ut till ön (med vattentank)
 • utbildning av värnet för IVPA och Vimeken
 • värnets utrustning kompletteras med bl a sjukvårdsutrustning, kommunikationsutrustning mm (se verksamhetsberättelse 2021).
 • aktivt kontakta personer som befinner sig dagligen på ön så de deltar i brandövningen, utbildningen IVPA och Vimeken
 • vattenplatser ställs iordning så de kan nås med fyrhjuling
 • försöka utverka tillåtelse att utfärda lokala eldningsrestriktioner i händelse av torka

Rekrytering till gruppen sker av personer som är intresserade och villiga att vara med i arbetet. Är du intresserad av att vara med kontakta någon i HUF:s styrelse.

Bogruppen

HUF har beslutat att bilda en arbetsgrupp som ska arbeta för fler bostäder på Holmön. Gruppen kommer att bildas under 2022. Gruppen vill bjuda in fler i framtiden. Arbetsgruppen ska träffas regelbundet och på olika sätt förankra våra tankar och idéer på byn och med kommun. 

Syftet är att tillgängliggöra Holmön som plats att leva och bo på genom att skapa förutsättningar för den infrastruktur, bostäder, vatten, avlopp etc.  som behövs för att kunna bo på Holmön. Målsättningen för kommande år är att starta ett LEADER-projekt som ska skapa nya boendemöjligheter på Holmön.

Under det kommande verksamhetsåret kommer gruppen att:

 • Inventera vad som gjorts tidigare i boendefrågan på Holmön.
 • Ta reda på vad den nya LEADER-perioden innebär och hur den fungerar. 
 • Samla in kunskap om bostadsfrågor på landsbygd och skärgård. 
 • Förbereda ansökan till LEADER. 

Jordbruksgruppen

Det finns flera långsiktiga mål för nätverket i Jordbruklsgruppen. Bland annat vill vi tillgängliggöra odlingsmark till de som vill odla och genom detta öka Holmöns självförsörjningsgrad. Vi vill också bidra till att hålla landskapet öppet och stärka den biologiska mångfalden. Nätverket strävar efter att  skapa ett sammanhang där de som vill kan vara med och ta del av eller dela sin kunskap och erfarenhet kring odling, brukande av marker, ekologi och biologisk mångfald. All odling kommer att ske giftfritt.  Vi hoppas på att många kommer vilja engagera sig i detta och att vi på så sätt får igång fler av Holmöns odlingsbara marker igen. 

Ett långsiktigt mål är också att hitta en struktur för de jordbruksredskap som vi behöver på ön. Genom att gemensamt äga, kan alla använda (detta sker redan idag) men ett behov finns att styra upp, så att det blir tydligt vems ansvar det är när något går sönder, och i bästa fall att vi även har en lite reparationsfond. 

KOM-gruppen

Kom gruppen har en egen websida här på Holmöportalen.

Läs mer

Omsorgsgruppen

Omsorgsgruppens syfte är att förverkliga en omsorg på Holmön för de som behöver det, i den utsträckning som behövs. En fungerande barn- och äldreomsorg är en grundförutsättning för en hållbar och levande bygd. 

Under kommande verksamhetsår är gruppens mål att få till en offentligt finansierad vikarietjänst på Holmön som kan försäkra att en familj som behöver barnomsorg fem dagar i veckan ska kunna få det även då transporterna är osäkra eller då färjans tider inte går ihop med föräldrarnas arbetstider. Vi jobbar även för att möjliggöra dubbla omsorgsplatser för Holmöbarn, och genom detta etablera en permanent omsorgsverksamhet på Holmön två dagar i veckan. Målet ska uppnås genom dialog med kommunens tjänstemän samt för- och grundskolenämnden. 

När arbetsgruppen växer kommer vi kunna ta tag i fler omsorgsfrågor.