KOM-gruppen – Äldre notiser

2021-03-26 Info om kommuniktionerna

Isen ligger fortfarande i Norrfjärden, ca 40 cm, vilket gör att Helena Elisabeth med Trafikverkets direktiv inte får göra några försök för att ta sig loss från färjeläget. Färjerederiet har kontaktat lotsbåtarna i Holmsund men även de anser att isen i dagsläget är för tjock för att brytas med deras fartyg. Eventuellt kommer en isbrytning utföras med lotsbåt nästa vecka innan påsk om isen fortsätter att smälta. Färjepersonalen får inte beträda isen för att påverka den manuellt och trafikverket har inga planer på att ta in en alternativ entreprenör för att påskynda processen. Det är därför osäkert om färjetrafiken kommer igång innan påsk, vi uppmanar därför påskfirare att redan nu planera för helikoptertransport.

2021-02-19 Skoterled

Som vi alla känner till har trafiksituationen sedan färjan slutade trafikera leden för tre veckor sedan varit en tuff tid för oss som vistas på Holmön. KOM-gruppen har tillsammans med representanter från HUF arbetat för att i första hand få till en vinterled över Kvarken. 

Arbetet har resulterat i att det idag tagits beslut om att Umeå Kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten, tar på sig ansvaret för vinterleden denna vinter. Alla tre parter är tydliga med att detta egentligen är Trafikverkets ansvar, men i och med den akut uppkomna situationen träder de nu in och tar fulla kostnaden. Arbetet med utstakning av vinterled påbörjas så snart som möjligt.

Nya initiativ till dialog om en långsiktigt hållbar lösning för Holmöleden har återupptagits av vår nya landshövding Helene Hellmark Knutsson. Vid mötet, som hölls i tisdags, närvarade Hans Lindberg och Malin Lagervall från Umeå Kommun, Helene Hellmark-Knutsson och Mikael Bergström från Länsstyrelsen och  Rickard Carstedt och Mårten Edberg från Region Västerbotten. Från Trafikverket medverkade Urban Eriksson och Britt-Marie Majbäck.

Dialogen om de långsiktiga lösningarna ska fortsätta. Denna gång är det Länsstyrelsen som är sammankallande i den vidare processen. 

2021-02-13 Rekommendation om munskydd

För allas trevnad och för omsorg om dina medpassagerare ber vi dig att använda munskydd under helikopterturen. Det är ett litet utrymme och vi ska i den mån vi kan undvika att utsätta och smitta varandra med Covid-19. Självklart är det ju också så att man ska tvätta händerna ofta, hålla det avstånd man kan och inte åka om man har förkylningssymptom. 
Har du inte munskydd ska vi göra vad vi kan så att du får ett munskydd i anslutning till helikoptern.
Tack på förhand!

2021-02-01 Information om kommunikationerna.

Eventuellt kommer försök utföras att öppna upp rännan med Helena Elisabeth, med låg sannolikhet att detta lyckas. Räkna med helikopter enligt avtal med start på måndag 8:e februari. Flygning förmiddag och kväll, tidtabell kommer. 

Planering för stakning av svävarleden har påbörjats, stakningen kommer att påbörjas efter att färjan har gjort eventuella försök och efter väderförutsättningar. Målet är att svävaren ska komma igång att trafikera så fort som möjligt. Mer information om svävaren kommer inom kort.

I dagsläget är det ingen som har tagit på sig det ekonomiska ansvaret för skoterleden. Kom-gruppen och HUF arbetar med frågan.

2020-12-23 Info från Ledchefen

Färjan har åter börjat angöra med klaffen mot rampen. På måndag den 28:e december öppnar man för fordon igen. Från den 11 januari fortsätter renoveringen efter juluppehållet och då kommer Helena under enstaka dagar angöra ut på piren med fören. Trafiken kommer dock i stort sett att fungera som vanligt.

Capella kommer däremot inte att trafikera under vinterperioden som det ser ut idag.

2020-12-15 Interpelation i Riksdagen

Helena Lindahl, en av vår politiska förkämpar, har ställt en interpelationsfråga till kommunikationsminister Tomas Eneroth. Läs hela frågan.

2020-11-25 Arbetet med kortsiktiga och långsiktiga lösningar för Holmöleden

Under hösten 2019 startade en dialog med Trafikverket Färjerederiet, Trafikverket Region nord, Umeå kommun, Länsstyrelsen i Västerbottens län och Region Västerbotten. Hösten 2019 ägde 3 möten rum där Trafikverket till slut meddelade att de inte kunde fortsätta med dialogen förrän de haft interna samtal inom myndigheten.

Trots påstötningar under våren 2020 återkom Trafikverket först nu i november och meddelar att de tagit beslut om en långsiktig plan för Holmöleden. Den långsiktiga planen innebär:

  • Trafikverket kommer bedriva färjetrafik under isfri period enligt tidigare framtaget isdirektiv.
  • Svävaren ska sättas igång då isen blivit 20 cm tjock över hela Kvarken.
  • Först efter fem dagar av stillestånd kommer Helikopter att sättas in om färja eller svävare inte kan trafikera leden. 
  • Trafikverket ska sluta bekosta stakning av vinterled för gods- och skotertrafik.
  • Trafikverket ska sluta köra extraturer under evenemang såsom visfestival.
  • Trafikverket kommer att stänga av värmen i väntkuren på Holmön.

Läs:Trafikverkets PMFärjerederiets Isdirektiv

Att dialogen nu upphör med dessa besked är mycket allvarligt och visar tydligt att Trafikverket inte lever upp sitt uppdrag om en fungerande trafik till Holmön året runt. De frågor som inledde dialogen våren 2018 kvarstår om hur vi ska kunna få en fungerande förbindelse till Holmön.

Nu tas kontakter med de andra parterna runt förhandlingsbordet för att finna en väg framåt. Vi är fast beslutna om att vi måste få en fungerande trafik till Holmön året om. 

Vi får säga att vi är besvikna men samtidigt var det kanske väntat. Processen kan nu gå vidare på en högre nivå mellan politiker.

KOM-gruppen återkommer med ytterligare besked så snart det finns nyheter att rapportera.

2020-11-02 Försening med kajen och direktiv för klagomål
Arbetet med angöringsrampen i Norrfjärden kommer igång en vecka senare vilket gör att färjan kan ta fordonstrafik till 15:e november. Sluttiden uppges vara densamma. 

Färjerederiet ber även att klagomål ska lämnas Rederiets kontaktcenter och inte till färjepersonalens mobilnummer. Personalen förhåller sig till de direktiv de får uppifrån. Rederiets kontaktcenter kan förmedla och förklara dessa direktiv. Här finns kontaktinformation https://www.trafikverket.se/farjerederiet/om-farjerederiet/kontakta-oss/

2020-10-14 Capella i trafik redan imorgon
Capella är tillbaka och kommer i trafik fr o m imorgon den 15 oktober kl 6.00 från Norrfjärden.

2020-10-13 Mer info om Capella och kajen i Norrfjärden
Renovering av anläggningsrampen i Norrfjäden blir omfattande och innebär att inga fordon kommer att kunna tas med på färjorna under renoveringsarbetet. Renoveringen kommer att ske mellan den 9:e november till 1 januari. Tiden beror i stor del på betongens härdningsprocess.
Renoveringen är akut och planerad så att Capella hinner trafikera några veckor innan renoveringen påbörjas och några veckor efter att renoveringen är klar fram tills eventuell isläggning. 
Fartygen kommer att lägga till med bredsida mot pirnocken i Norrfjädren, möjlighet till fordonstrafik ut på piren kommer att vara begränsad. Transport av gods kommer i stor utsträckning att behöva handlastas ombord på fartygen. En lejdare kommer att sättas upp från piren ner till däck. Passagerare ombeds att planera in transport av gods utöver packning innan och efter renoveringen av anläggningsrampen.
Trafikverket kommer att gå ut med officiellt pressmeddelande. 
Capella är klar på varvet och provkörs. Förväntas trafikera Holmöleden måndag 19:e oktober.

2020-09-22 Info om Norrfjärdskajen
Renoveringen av kajen i Norrfjärden har visat på brister kring angöringsrampen. Det finns svaga punkter kring rampen som anses akuta och därför kommer tung trafik inte tillåtas att köras ombord på fartygen tills renoveringen är klar från och med 20-09-22. Till tung trafik räknas till exempel full slam- eller grusbil. Sopcontainrar, varuleveranser och byggmaterial är i regel tillåtna. Skepparen tar beslut om vad som anses vara tung trafik, går lasten att dela upp på flera vagnar/bilar är det en fördel. Renoveringen väntas vara klar i Januari 2021. 

2020-06-12 Info från Färjerederiet
Under våren har tjänstemän från Umeå kommun, Trafikverket, Trafikverket Färjerederiet, Länsstyrelsen och Region Västerbotten diskuterat hur trafiken till Holmön ska kunna bli bättre. Trafikverket har varit sammankallande i samtalen. Enighet råder i att den nuvarande trafiksituationen inte är tillfredsställande. Frågan lyfts nu vidare och ett möte mellan Hans Lindberg, kommunalråd Umeå kommun, samt Trafikverket och Trafikverket Färjerederiet kommer äga rum under sommaren.  

Ang. Convid-19 så har Travifkervet färjerederiet inga nya direktiv som berör passagerare under sommaren. Pesonalen ombord har ändrad vissa rutiner. 

En ny ledchef för Holmöleden kommer att tillsättas under sommaren. Helena Elisabeth är försenad från varvet men väntas åter inom kort. Service på Capella kommer ske under några dagar efter högsäsong. 

2020-04-03 Orsaken till motorstoppet igår
Färjerederiet Trafikverket meddelar att teknikerns avrapportering visar att en lågt ställd tomgång gjorde att motorn stannade av igår, 2/4. Capella gick in mot hamn i lägsta fart och belastningen ökade antagligen av den kraftiga gir som görs in mot kajen. Tomgången är nu höjd.

2020-04-02 Info om Capella
Huvudmaskin på Capella stannade, den 2/4 strax innan kl 08.00, just innan fartyget skulle lägga till vid kajen i Norrfjärden. Fartyget gick upp på en lerbank då styrningen slutade fungera. Ingen skada skedd. Huvudmaskinen startade igen och de kunde lägga till vid kaj. Tekniker tillkallades, men vad vi vet har ingen orsak till stoppet hittats och hon är åter i trafik.

Detta är mycket allvarligt med tanke på rapporten som släpptes för en dryg vecka sedan. Vi söker trafikverket för kommentar om åtgärd.

Torbjörn Lindberg är i kontakt med Transportstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för Trafikverket, med förhoppning att de ska göra en oberoende utredning på höstens haveri och Capellas pålitlighet, vårt intresse av det ökar markant efter dagens incidens.

2020-03-27 Capellas haverirapport
Utredningen visar på ett antal brister i rutiner och på Capella. Det är mycket olyckligt att Capella har trafikerats med dessa och att de inte uppmärksammats och åtgärdats innan haveriet var ett faktum. Kom-gruppen utgår ifrån att åtgärderna är utförda och att Trafikverket Färjerederiet inser följderna med att trafikera Holmöleden med gamla fartyg. Kom-gruppen fortsätter arbetet mot en hållbar lösning för Holmöleden på inslagen väg.DPs-slutrapport-MV-Capellas-maskinhaveri-20191109-v1_5

2020-03-02 Helikopter
TRV F meddelar att helikoptertrafik kommer sättas in så snart som möjligt, i eftermiddag eller imorgon. Mer info kommer via sms när de vet mer exakt.

2020-02-16
Info från Färjerederiet
Ledchefen meddelade idag att Capella är ca 2-3 veckor bort. Det är en del elarbeten som återstår.
Rapporten om haveriet är i princip klar och kommer att släppas så snart en godkänd provkörning med Capella är genomförd.
När Capella återkommer kommer Helena Elisabeth att läggas i Holmsund istället för Byviken. Skälet är att H-E ska vara lättare tillgängligt för service och underhåll och att hon ligger tryggare där än i Byviken. Detta innebär dock att det blir svårare att byta färja med kort varsel om behovet uppstår.
H-E är beräknad för varvsbesök i maj.

2019-12-17
Sammanfattning av höstens möten

KOM-gruppen sammanfattar höstens möten om kommunikationerna den kommande vintern. Slutsatsen är att Trafikverket och Färjerederiet inte tillmötesgått oss på många punkter om våra önskemål.
KOM-gruppen har också kontaktat Jonas Sjöstedt, som, med anledning av det, ställt en interpellationsfråga till Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Läs KOM-gruppen sammanfattningLäs Färjerederiets IsdirektivLäs Jonas Sjöstedt frågaLäs Tomas Eneroths svar

2019-11-22
Info från Färjerederiet

TRV Färjerederiet meddelar att Capella nu undersöks i Holmsund av varvspersonal, säkerhetsansvariga på färjerederiet och personal från motortillverkaren. Detta kommer att ta flertalet veckor, inget slutdatum är satt.

2019-11-13
Färjerederiets pressmeddelande

Nu har Färjerederiet kommit med ett pressmeddelande med anledning av Caplellas haveri. Läs pressmeddelandet.

2019-11-11
Info från möte om Holmöleden
Arbetsgruppen för kortsiktiga lösningar för Holmöleden (Färjerederiet, TrV region norr, Länsstyrelsen, Umeå Kommun, HUF och KOM-gruppen) hade möte idag måndag. Under förra mötet skickades en lista med till TrV på förslag för att förenkla trafiken under vintern. Dessvärre kunde inte TrV möta oss på de punkter som gör att situationen från förra vintern inte kommer att upprepas. Detta är inte acceptabelt. Ett nytt möte är inplanerat till fredag den 15/11.

2019-11-10
Kom-gruppen haft kontakt med färjerederiet idag igen

De meddelar att Capella kommer vara ur trafik, förtöjd i Holmsund, medans en grundlig utredning görs om vad som orsakade haveriet. De ser allvarligt på händelsen. Hur lång tid utredningen tar vet de ej i nuläget.
Under tiden kommer Helena Elisabeth trafikera enligt tidtabell. Trafiken kommer vara helt inställd idag och antagligen imorgon, personal kommer att köras ut till Holmön och Helena Elisabeth så fort det blir väderläge.
Besättningen som körde Capella mår bra och får nu stöd från arbetsgivaren, de har skött allt enligt regelboken.
Ett pressmeddelande om händelsen kommer att komma från Färjerederiet i början av veckan.

2019-10-24
Info från möte med Trafikverket om Holmöleden
Tisdag den 22 oktober hölls ett möte om Holmöleden. Närvarande var HUF, KOM-gruppen, Trafikverket, Färjerederiet, Kommunen och Länsstyrelsen.Läs info från mötet

2019-09-06
Info om färjan

Capella försvinner på varv i helgen. På söndag morgon kl 8 (första turen från Norrfjärden) avgår Capella mot Holmön och har med besättningen till Helena, som kommer att ta över trafiken med turen kl 9 från Holmön. Capella avviker då mot varv och räknar med en dagsljusfärd ner till Gustavsvik.

2019-08-26
Nya förutsättningar

Ledchef Tobias Stenborg fick inte förlängning på sin 6-mån provanställning. En skeppare har också slutat. Det innebär lite personalbrist i nuläget. Distrisktchefen för Norra Roslagen kommer tillfälligt att vara ledchef även för Holmöleden. En ny ledchef och skeppare kommer att rekryteras under hösten.
KOM-gruppen kommer att agera för ett möte inom kort med den tillfällige ledchefen för planering inför vintern avseende svävarled, helikoptertransporter och skoterled.

2019-08-13
Info inför hösten

Påminner om att Capella går på varv för årlig service v.37-40, cirka 9 september till 6 oktober. HE ersätter.

Datum för renoveringen av kajen (spontning HE:s färjeläger) är ännu ej satt, TRV/F meddelar så fort de vet datum.

Gästhamnspirens tillstånd vid ”sockerbiten” är kritiskt, TRV/F är medvetna om detta och har lyft frågan internt om vad som bör göras.

2019-05-23
Helena försenad

Helena Elisabeth väntas tillbaka till Holmön från varvet i månadsskiftet maj/juni. Det är leverans av den nya stolarna som är försenad. Därför tar varvsbesöket en vecka extra.

2019-04-26
Rapport från mötet med myndigheterna den 24 april.
Nu finns en sammanfattning från mötet att läsa.Sammanfattning-möte-20190424

Ännu äldre material finns på gamla Holmöportalen