Hamnföreningen har haft årsmöte

Vid årsmötet deltog ett dussintal medlemmar. Under 2020 hade föreningen 108 medlemmar. Styrelsen hade 2 protokollförda möten. Planerande åtgärder enligt verksamhetsplanen har genomförts. Gästhamnsbeläggningen var låg under försäsongen med repade sig under senare delen av sommaren och och intäkterna blev därför normala.

Föreningen gjorde en vinst med drygt 50 000 kr och har drygt 300 000 kr i kassan. Dessa pengar kommer att behövas till kommande utökning av båtplatser och muddring av hamnbassängen på gästhamnssidan.

Till ny ordförande valdes Kenneth Lundberg, i övrigt blev det omval av styrelseledamöter. Avgående ordförande valdes in som ny suppleant och till ny revisor valdes Maria Hedblom. Alf Sandström och Christer Larsson blev ny valberedning.

Från vänster nye och avgående ordförande