Om förstudien Holmömodellen

Förstudie kring servicelösningar för skärgård och landsbygd (sept 2019 – aug 2020)

Om projektet

Holmöns Utvecklingsforum, HUF, genomförde under perioden 1 september 2019 – 31 augusti
2020 en förstudie med syfte att ta fram en handlingsplan för hur den kommersiella servicen kan stärkas på Holmön. Projektet finansierades med EU-medel från Landsbygdsprogrammet 2014-2020, och med stöd från Umeå kommun.

Den kommersiella servicen är den service, som behövs för att det ska fungera att bo och verka i ett samhälle, men som inte är offentlig service. Det kan handla om möjligheten att köpa dagligvaror, tanka bilen, tillgång till apoteksvaror mm. Den kommersiella servicen på Holmön behöver stärkas för att tillgodose de behov, som lokalbefolkning och besökare har, vilket i sin tur stärker hela samhället.

Arbetet leddes av en projektgrupp med fyra projektledare, som genomförde en nulägesanalys, undersökte hur behov och efterfrågan av olika typer av service ser ut, och vilka möjligheter till utveckling som finns. Utifrån detta skapades ett förslag till konkret handlingsplan tillsammans med öns föreningar och företag. Arbetet skedde med utgångspunkt i tre perspektiv:

1. Samtal, samsyn och samhandling
Med ett gräsrotsperspektiv skapas lokal acceptans och ett lokalt engagemang.

2. Synergier mellan boende och besöksnäring
Ökad besöksnäring kan skapa underlag för kommersiell service, vilket möjliggör att service kan upprätthållas och utvecklas till fördel för boende.

3. Ö-perspektivet
Hur en hållbar och varsam utveckling av Holmön kan genomföras.

Att utveckla en metod för att balansera dessa tre perspektiv i arbetet med att skapa
hållbara servicelösningar för en levande skärgård och landsbygd är det vi kallar
Holmömodellen.

Lokalekonomisk analys (LEA)

Ett av målen med projektet var att genomföra en lokalekonomisk analys, en s k LEA. Det är en sammanfattning av de ekonomiska och produktiva resurser som finns i lokalsamhället. Analysen bygger normalt på statistik från SCB. I detta fall med så liten befolknig går det inte att få statistik från SCB och projektgruppen fick därför använda ett annat angreppssätt. Ett första utkast till LEA gick på en remissrunda bland alla på Holmön, innan LEA:n fastställdes.

Var med och påverka!

Holmön är ett litet samhälle, som fungerar för att vi är vana att göra saker tillsammans. Arbetet med detta projekt skedde förstås i samma anda, och det fanns olika sätt att vara med och påverka.

● Kom på Byalunch
En lördag i månaden bjöds det till öppen byalunch på Prästgården, där vi diskuterade och
gemensamt formade utvecklingen. Alla röster och perspektiv var viktiga, oavsett om du var
bofast, deltidsboende, jobbar på Holmön, är pensionär, aktiv i en förening eller bara har
ett hjärta för Västra kvarkens finaste ö. Vi bjöd på soppa, kaffe, och kaka. Anmälningslista fanns på Holmöns Lanthandel. Byalunch hann hållas 2 november 2019, 21 december 2019, 1 februari, 7 mars. Sen kom Coronapandemin och vi fick lösa sammankomster på annat sätt. Den 6 juni hölls en Byalunk, där deltagarna promenerade runt en slinga och fick läsa in viktig slutstaser från projetets slutrapport. Sen avslutades lunken med enklare lunch utomhus.

● Fyll förslagslådan
På Holmöns Lanthandel har vi ställt fram en förslagslåda. Där kan du lämna en tanke
eller idé om stort som smått.

● Prata med oss
Hör av dig med din tanke eller idé, mejla, ring eller knacka nån av oss på axeln när vi
ses i byn. Vissa verksamheter kan komma att påverkas och involveras mer än andra,
och vi försöker då träffas och prata ihop med var och efter behov.

● Enkät

Hur vill du att servicelösningarna på Holmön ska utvecklas? Var med och påverka genom att besvara på den enkät som HUF tagit fram.

Enkäten riktar sig till dig som har en relation till Holmön och är bekant med samhället. Du kanske bor här, har en stuga, äger mark eller är återkommande besökare.

Enkäten var öppen fram till och med den 30 december, och är en del av förstudien Holmömodellen.

Slutredovisning

På grund av Coronapandemin kunde inte projektets slutkonferens med redovisning genomföras. Projektledningen valde istället att göra en webpresentation av projketets resultat

Går till webpresentationen