KOM-gruppen

Information från KOM-gruppen

2020-06-12 Info från Färjerederiet
Under våren har tjänstemän från Umeå kommun, Trafikverket, Trafikverket Färjerederiet, Länsstyrelsen och Region Västerbotten diskuterat hur trafiken till Holmön ska kunna bli bättre. Trafikverket har varit sammankallande i samtalen. Enighet råder i att den nuvarande trafiksituationen inte är tillfredsställande. Frågan lyfts nu vidare och ett möte mellan Hans Lindberg, kommunalråd Umeå kommun, samt Trafikverket och Trafikverket Färjerederiet kommer äga rum under sommaren.  

Ang. Convid-19 så har Travifkervet färjerederiet inga nya direktiv som berör passagerare under sommaren. Pesonalen ombord har ändrad vissa rutiner. 

En ny ledchef för Holmöleden kommer att tillsättas under sommaren. Helena Elisabeth är försenad från varvet men väntas åter inom kort. Service på Capella kommer ske under några dagar efter högsäsong. 

2020-04-03 Orsaken till motorstoppet igår
Färjerederiet Trafikverket meddelar att teknikerns avrapportering visar att en lågt ställd tomgång gjorde att motorn stannade av igår, 2/4. Capella gick in mot hamn i lägsta fart och belastningen ökade antagligen av den kraftiga gir som görs in mot kajen. Tomgången är nu höjd.

2020-04-02 Info om Capella
Huvudmaskin på Capella stannade, den 2/4 strax innan kl 08.00, just innan fartyget skulle lägga till vid kajen i Norrfjärden. Fartyget gick upp på en lerbank då styrningen slutade fungera. Ingen skada skedd. Huvudmaskinen startade igen och de kunde lägga till vid kaj. Tekniker tillkallades, men vad vi vet har ingen orsak till stoppet hittats och hon är åter i trafik.

Detta är mycket allvarligt med tanke på rapporten som släpptes för en dryg vecka sedan. Vi söker trafikverket för kommentar om åtgärd.

Torbjörn Lindberg är i kontakt med Transportstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för Trafikverket, med förhoppning att de ska göra en oberoende utredning på höstens haveri och Capellas pålitlighet, vårt intresse av det ökar markant efter dagens incidens.

2020-03-27 Capellas haverirapport
Utredningen visar på ett antal brister i rutiner och på Capella. Det är mycket olyckligt att Capella har trafikerats med dessa och att de inte uppmärksammats och åtgärdats innan haveriet var ett faktum. Kom-gruppen utgår ifrån att åtgärderna är utförda och att Trafikverket Färjerederiet inser följderna med att trafikera Holmöleden med gamla fartyg. Kom-gruppen fortsätter arbetet mot en hållbar lösning för Holmöleden på inslagen väg.

2020-03-02 Helikopter
TRV F meddelar att helikoptertrafik kommer sättas in så snart som möjligt, i eftermiddag eller imorgon. Mer info kommer via sms när de vet mer exakt.

2020-02-16
Info från Färjerederiet
Ledchefen meddelade idag att Capella är ca 2-3 veckor bort. Det är en del elarbeten som återstår.
Rapporten om haveriet är i princip klar och kommer att släppas så snart en godkänd provkörning med Capella är genomförd.
När Capella återkommer kommer Helena Elisabeth att läggas i Holmsund istället för Byviken. Skälet är att H-E ska vara lättare tillgängligt för service och underhåll och att hon ligger tryggare där än i Byviken. Detta innebär dock att det blir svårare att byta färja med kort varsel om behovet uppstår.
H-E är beräknad för varvsbesök i maj.

Presentation av KOM-gruppen

KOM-gruppen är en länk mellan de som bor och verkar på och för Holmön och de instanser som sköter trafiken på Holmöleden.Gruppens långsiktiga mål är att upprätthålla och utveckla en problemfri gods- och persontransport året runt mellan Holmön och fastlandet, allt för Holmöns utveckling. Detta kommer att ske genom att driva ett diplomatiskt arbete mellan Färjerederiet, Trafikverket, Umeå Kommun och de intressenter som bor på eller verkar för Holmön.

Information om gruppens arbete kommer att publiceras här på Holmöportalen.

Kontakta gärna oss om ni har frågor eller funderingar. Vi för ett demokratiskt arbete där ingen fråga är för stor eller för liten.

Historia

KOM-gruppen skapades hösten 2007 då drygt 430 personer ställde sig bakom en hemställan från Holmöborna till Infrastrukturministern om att ändra beslutet att trafiken till Holmön endast ska upprätthållas med svävare. Beslutet upphävdes. För att följa upp hemställan skapade Thorbjörn Lindberg Kommunikationsgruppen. Gruppens fick mandat från de 430 namnunderskrifterna att arbeta för att driva frågan om rätt transportmedel till Holmön så att byns utveckling och framtid kunde säkras. Detta ledde bland annat till färjan Capella. Många frågor kvarstår dock och hösten 2018 klev Thorbjörn av och lämnade över stafettpinnen till Petter Lämås, som ny sammankallande i KOM-gruppen.

I KOM-gruppen ingår:
Petter Lämås, kontaktperson
Olle Nygren
Lena Egnell
Sara Mossberg
Catrin Rydbjer
Bernt Holmgren

Kommunikationsgruppens officiella kontaktadress:

Postadress:
Berguddsvägen 25,
918 03 Holmön.
Mobil : 070-9388291
e-post : petter.lamas@gmail.com

Läs äldre notiser