KOM-gruppen

Information från KOM-gruppen

2021-05-25 Info från Rederiet

Ms Ronja kommer upp för att ersätta Helena Elisabeth. Bör kunna vara i trafik imorgon (onsdag) eftermiddag. Hon är på väg upp ikväll för att hinna innan ovädret, men ska bunkra och ordna angöring innan hon kan sättas i trafik. HE och Ronja ryms båda i Norrfjärden. Mer info kommer ang avgångstider.

2021-05-24 Info om Helena och kommunkationerna

Tekniker är påväg till Holmsund för att undersöka Helena Elisabeth efter gårdagens haveri. I dagsläget startat och går motorerna, men ingen felsökning är ännu påbörjad. Undersökningen kommer antagligen att ta några dagar. Färjerederiet undersöker alternativa transportmedel som taxibåtar och helikopter, men inget är i dagsläget bestämt. Capella förväntas återkomma i slutet av Juni.

2021-05-17 Info från möte mellan Länsstyrelsen, Kommunen, Regionen och Trafikverket

Mötet ägde rum i slutet av april. Närvarande var Mårten Edberg från RVB, Mikael Bergström Lst, Jennie Bergvall Carlen och Olle Nordqvist från Umeå Kommun samt Camilla Kindström och Urban Eriksson från TRV. Mötet var det första som ägde rum på tjänstemannanivå. 

På mötet togs inte några konkreta beslut, däremot uppstod flera frågor som Trafikverket ska besvara inför nästa möte som äger rum i juni. 

Bland annat ombads TRV att fråga sin beställare (regerinen) om vad de tycker ska ingå i uppdraget. TRV ska också redogöra för hur den långsiktiga ekonomin ser ut gällande Holmöleden samt hur länge nuvarande färjor beräknas trafikera leden.

Sedan ska de också ta fram underlag för de alternativ till ny färja som de tidigare presenterat. Vad för typ av färja tänker de sig och hur är kostnaderna beräknade (i dagsläget påstår de att en ny färja med infrastruktur kostar 500 miljoner!).

Utöver det ovan nämnda ville de andra parterna också få reda på vad allt kostar idag samt hur underlaget för leden ser ut, dvs hur många som åker och när. 

2021-03-26 Mer info om bl a isbrytning och gjutning i Norrfjärden

Färjerederiet har chartrat in bogserbåten ”Karl-Astrid” för att bryta is både i Norrfjärden och Byviken med förhoppning att färjetrafiken kan komma igång. Brytning sker på söndag. Mer info kommer på söndag om isbrytningen lyckades så att förjetrfiken kommer igång.

I Norrfjärden ska gjutning ske på kajen. Det innebär att , om färjetrafiken kommer igång, så kommer Helena Elisabeth att angöra med fören vid kajnocken och ombordstigning sker från kajnocken och till fören på Helena. Det innebär att inga fordon eller tyngre gods kan tas med utan endast gående passagerare och bärbart gods.

Presentation av KOM-gruppen

KOM-gruppen är en arbetsgrupp inom Holmöns Utvecklingsforum (HUF). KOM-gruppen fungerar som länk mellan de som bor och verkar på och för Holmön och de instanser som sköter trafiken på Holmöleden. Gruppens långsiktiga mål är att upprätthålla och utveckla en problemfri gods- och persontransport året runt mellan Holmön och fastlandet, allt för Holmöns utveckling. Detta kommer att ske genom att driva ett diplomatiskt arbete mellan Färjerederiet, Trafikverket, Umeå Kommun och de intressenter som bor på eller verkar för Holmön.

Information om gruppens arbete kommer att publiceras här på Holmöportalen.

Kontakta gärna oss om ni har frågor eller funderingar. Vi för ett demokratiskt arbete där ingen fråga är för stor eller för liten.

Historia

KOM-gruppen skapades hösten 2007 då drygt 430 personer ställde sig bakom en hemställan från Holmöborna till Infrastrukturministern om att ändra beslutet att trafiken till Holmön endast ska upprätthållas med svävare. Beslutet upphävdes. För att följa upp hemställan skapade Thorbjörn Lindberg Kommunikationsgruppen. Gruppens fick mandat från de 430 namnunderskrifterna att arbeta för att driva frågan om rätt transportmedel till Holmön så att byns utveckling och framtid kunde säkras. Detta ledde bland annat till färjan Capella. Många frågor kvarstår dock och hösten 2018 klev Thorbjörn av och lämnade över stafettpinnen till Petter Lämås, som ny sammankallande i KOM-gruppen.

I KOM-gruppen ingår:
Petter Lämås, kontaktperson
Olle Nygren
Lena Egnell
Sara Mossberg
Catrin Rydbjer
Bernt Holmgren

Kommunikationsgruppens officiella kontaktadress:

Postadress:
Berguddsvägen 25,
918 03 Holmön.
Mobil : 070-9388291
e-post : petter.lamas@gmail.com

Läs äldre notiser