KOM-gruppen

Nyhetsnotiser

2024-01-23 Klart för skoterled

I fredags blev det klart att Kommunen, Länsstyrelsen och ev Regionen går in och finansierar en skoterled även denna vinter. Arbetet med skoterleden har påbörjats.

2024-01-02 Om vintertrafiken

Avlysning av Kvarken är begärd och beslut kom idag. Istillväxten har varit god under de senaste dygnen. Färjan går i en nu stabil ränna och isen i västra Kvarken ligger nu still. Båda strömbildarna i Byviken fungerar. HUF har ett avtal med Kommunen om att även denna vinter kunna kalla in helikopter för att bryta isolering under inställelsetid vid stopp med färjan. Förutsatt att vädret är ok bör helikoptern kunna kallas in innan fem arbetsdagar hunnit gå.

2023-12-18 Jultrafiken

Efter en senhöst och vinter med mycket osäkra förbindelser och otydlig kommunikation från Färjerederiets SMS- och app-tjänster vill KOM-gruppen meddela att vi jobbar med jultrafiken så gott vi kan. Helikopterpiloter är kontaktade för ev. trafik om färjan blir inställd. I dagsläget är inget bokat, utan vi kommer att kontakta ledchefen under måndagen och sen löpande ha avstämningar under veckan.

2023-06-28 Remissvar

Kommunen har lämnat ett remissvar på den utredning om Holmötrafiken som Länsstyrelsen och Vägverket lämnat till Regeringen. Kommunen anser att det är Trafikverket som ska vara huvudman inte Kommunen. Tillbaka på ruta 1 således i denna fråga.

Läs remissvaret

2023-04-27 Info från TrV och Lst

Den 11 maj kl 17:15 kommer Mikael Bergström från Länsstyrelsen och Urban från Trafikverket till Prästgården och presenterar omvärldsanalysen och den tekniska utredningen som bland annat tittat på olika alternativa transportlösningar.

2023-01-12 Besök av Lst och TrV

På måndag den 16/1 (med måndag 23/1 som reservdag) kommer Mikael Bergström från Länsstyrelsen och Urban från Trv ut till Holmön för att berätta om det arbete de håller på med för långsiktig lösning av kommunikationen med fastlandet. Kl 13 ordnas ett allmänt möte på Prästgården där Mikael och urban berättar om sitt arbete. Alla som kan och vill är välkomna.

Läs äldre notiser

Presentation av KOM-gruppen

KOM-gruppen är en arbetsgrupp inom Holmöns Utvecklingsforum (HUF). KOM-gruppen fungerar som länk mellan de som bor och verkar på och för Holmön och de instanser som sköter trafiken på Holmöleden. Gruppens långsiktiga mål är att upprätthålla och utveckla en problemfri gods- och persontransport året runt mellan Holmön och fastlandet, allt för Holmöns utveckling. Detta kommer att ske genom att driva ett diplomatiskt arbete mellan Färjerederiet, Trafikverket, Umeå Kommun och de intressenter som bor på eller verkar för Holmön.

Information om gruppens arbete kommer att publiceras här på Holmöportalen.

Kontakta gärna oss om ni har frågor eller funderingar. Vi för ett demokratiskt arbete där ingen fråga är för stor eller för liten.

Historia

KOM-gruppen skapades hösten 2007 då drygt 430 personer ställde sig bakom en hemställan från Holmöborna till Infrastrukturministern om att ändra beslutet att trafiken till Holmön endast ska upprätthållas med svävare. Beslutet upphävdes. För att följa upp hemställan skapade Thorbjörn Lindberg Kommunikationsgruppen. Gruppens fick mandat från de 430 namnunderskrifterna att arbeta för att driva frågan om rätt transportmedel till Holmön så att byns utveckling och framtid kunde säkras. Detta ledde bland annat till färjan Capella. Många frågor kvarstår dock och hösten 2018 klev Thorbjörn av och lämnade över stafettpinnen till Petter Lämås, som ny sammankallande i KOM-gruppen.

I KOM-gruppen ingår:
Petter Lämås, kontaktperson
Olle Nygren
Lena Egnell
Joar Sandström
Jorik Otterbjörk

Kommunikationsgruppens officiella kontaktadress:

Postadress:
Berguddsvägen 25,
918 03 Holmön.
Mobil : 070-9388291
e-post : petter.lamas@gmail.com