KOM-gruppen

Information från KOM-gruppen

2021-03-26 Mer info om bl a isbrytning och gjutning i Norrfjärden

Färjerederiet har chartrat in bogserbåten ”Karl-Astrid” för att bryta is både i Norrfjärden och Byviken med förhoppning att färjetrafiken kan komma igång. Brytning sker på söndag. Mer info kommer på söndag om isbrytningen lyckades så att förjetrfiken kommer igång.

I Norrfjärden ska gjutning ske på kajen. Det innebär att , om färjetrafiken kommer igång, så kommer Helena Elisabeth att angöra med fören vid kajnocken och ombordstigning sker från kajnocken och till fören på Helena. Det innebär att inga fordon eller tyngre gods kan tas med utan endast gående passagerare och bärbart gods.

2021-03-26 Info om kommuniktionerna

Isen ligger fortfarande i Norrfjärden, ca 40 cm, vilket gör att Helena Elisabeth med Trafikverkets direktiv inte får göra några försök för att ta sig loss från färjeläget. Färjerederiet har kontaktat lotsbåtarna i Holmsund men även de anser att isen i dagsläget är för tjock för att brytas med deras fartyg. Eventuellt kommer en isbrytning utföras med lotsbåt nästa vecka innan påsk om isen fortsätter att smälta. Färjepersonalen får inte beträda isen för att påverka den manuellt och trafikverket har inga planer på att ta in en alternativ entreprenör för att påskynda processen. Det är därför osäkert om färjetrafiken kommer igång innan påsk, vi uppmanar därför påskfirare att redan nu planera för helikoptertransport.

2021-02-19 Skoterled

Som vi alla känner till har trafiksituationen sedan färjan slutade trafikera leden för tre veckor sedan varit en tuff tid för oss som vistas på Holmön. KOM-gruppen har tillsammans med representanter från HUF arbetat för att i första hand få till en vinterled över Kvarken. 

Arbetet har resulterat i att det idag tagits beslut om att Umeå Kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten, tar på sig ansvaret för vinterleden denna vinter. Alla tre parter är tydliga med att detta egentligen är Trafikverkets ansvar, men i och med den akut uppkomna situationen träder de nu in och tar fulla kostnaden. Arbetet med utstakning av vinterled påbörjas så snart som möjligt.

Nya initiativ till dialog om en långsiktigt hållbar lösning för Holmöleden har återupptagits av vår nya landshövding Helene Hellmark Knutsson. Vid mötet, som hölls i tisdags, närvarade Hans Lindberg och Malin Lagervall från Umeå Kommun, Helene Hellmark-Knutsson och Mikael Bergström från Länsstyrelsen och  Rickard Carstedt och Mårten Edberg från Region Västerbotten. Från Trafikverket medverkade Urban Eriksson och Britt-Marie Majbäck.

Dialogen om de långsiktiga lösningarna ska fortsätta. Denna gång är det Länsstyrelsen som är sammankallande i den vidare processen. 

2021-02-13 Rekommendation om munskydd

För allas trevnad och för omsorg om dina medpassagerare ber vi dig att använda munskydd under helikopterturen. Det är ett litet utrymme och vi ska i den mån vi kan undvika att utsätta och smitta varandra med Covid-19. Självklart är det ju också så att man ska tvätta händerna ofta, hålla det avstånd man kan och inte åka om man har förkylningssymptom. 
Har du inte munskydd ska vi göra vad vi kan så att du får ett munskydd i anslutning till helikoptern.
Tack på förhand!

Presentation av KOM-gruppen

KOM-gruppen är en arbetsgrupp inom Holmöns Utvecklingsforum (HUF). KOM-gruppen fungerar som länk mellan de som bor och verkar på och för Holmön och de instanser som sköter trafiken på Holmöleden. Gruppens långsiktiga mål är att upprätthålla och utveckla en problemfri gods- och persontransport året runt mellan Holmön och fastlandet, allt för Holmöns utveckling. Detta kommer att ske genom att driva ett diplomatiskt arbete mellan Färjerederiet, Trafikverket, Umeå Kommun och de intressenter som bor på eller verkar för Holmön.

Information om gruppens arbete kommer att publiceras här på Holmöportalen.

Kontakta gärna oss om ni har frågor eller funderingar. Vi för ett demokratiskt arbete där ingen fråga är för stor eller för liten.

Historia

KOM-gruppen skapades hösten 2007 då drygt 430 personer ställde sig bakom en hemställan från Holmöborna till Infrastrukturministern om att ändra beslutet att trafiken till Holmön endast ska upprätthållas med svävare. Beslutet upphävdes. För att följa upp hemställan skapade Thorbjörn Lindberg Kommunikationsgruppen. Gruppens fick mandat från de 430 namnunderskrifterna att arbeta för att driva frågan om rätt transportmedel till Holmön så att byns utveckling och framtid kunde säkras. Detta ledde bland annat till färjan Capella. Många frågor kvarstår dock och hösten 2018 klev Thorbjörn av och lämnade över stafettpinnen till Petter Lämås, som ny sammankallande i KOM-gruppen.

I KOM-gruppen ingår:
Petter Lämås, kontaktperson
Olle Nygren
Lena Egnell
Sara Mossberg
Catrin Rydbjer
Bernt Holmgren

Kommunikationsgruppens officiella kontaktadress:

Postadress:
Berguddsvägen 25,
918 03 Holmön.
Mobil : 070-9388291
e-post : petter.lamas@gmail.com

Läs äldre notiser