KOM-gruppen

Information från KOM-gruppen

2022-01-07 Info om färjan mm

Färjan har gjort försök att ta sig in i Byviken varje dag, men fått lova att vända p g a ispressen.

Rederiet har kontakt med isbrytaren Ale, som ligger redo i Holmsund. Besättningen på Ale kommer att avgöra när vinden ligger rätt för att bryta upp isen i Byviken fram till piren. Vinder kommer att vända till syd i morgon förmiddag. Förhoppningsvis kommer Ale i morgon eller övermorgon. Annars är helikopter bokad tills på onsdag 12/1.

2022-01-03 Färjeturer

Påminner om att på onsdag Trettondagsafton går färjan enligt lördagsturlistan och på torsdag Terttondagen enligt söndagsturlisan.

2021-12-08 Rapport från möte om Holmötrafiken

Ett nytt möte har ägt rum om Holmötrafiken. KOM-gruppen har fått en kort sammanfattning från mötet. Förutom att prata om den förstudie som ska göras upptog vinterns trafik stor del av mötet. Trafikverket har presenterat samma lösning som föregående vinter för att lösa trafiken till och från Holmön. Det innebär att färjan ska sluta gå enligt framtaget isdirektiv, efter fem arbetsdagars uppehåll sätts helikopter in. När isen blivit 20 cm tjock börjar man trafikera med svävare. Någon skoterled eller godstrafik kommer inte att ordnas. Denna servicenivå är inte acceptabel. 

Länsstyrelsen, som är sammankallande i gruppen, lyfter därför frågan vidare till Infrastrukturdepartementet för att höra vad som anses vara en lägsta acceptabel nivå för en åretrunt-trafik och hur frågan kan lösas. Vi hoppas att de delar vår syn om att det är en självklarhet att det ska vara möjligt att bo och verka i hela landet.

Mer information kommer så snart vi vet mer.

2021-10-20 Rapport från ministermötet

I fredags genomfördes mötet med infrastrukturminister Thomas Eneroth. På mötet medverkade representanter från Trafikverket, Umeå Kommun, Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten, d.v.s. de parter som är en del av trafikuppgörelsen från 2007. Kom-gruppen har fått en rapport från mötet där det konstaterades att ingen av parterna är nöjda med den trafiklösning som finns idag. 

För att se hur den långsiktiga trafiksituationen på Holmöleden kan förbättras ska en förstudie genomföras som förutsättningslöst ska titta på en långsiktigt hållbar trafiklösning. Förstudien kommer att bekostas gemensamt av alla parter. Länsstyrelsen är sammankallande i den fortsatta processen framåt och nästa möte är planerat till den 6 december. 

Huvudansvaret för trafiken kommer fortsättningsvis att ligga på Trafikverket. 

Hur vinterns trafik kommer att se ut vet vi ännu inte mycket om. Vi vet att en upphandling om helikoptertrafik har genomförts av Trafikverket. Trafikverket har inte velat bekräfta hur de planerar att genomföra vintertrafiken då de velat avvakta fredagens möte.Vi har uppmanat Umeå kommun att fortsätta dialogen med Trafikverket om hur vintertrafiken kan bli bättre. 

Vi är glada över att de tjänstemän på Umeå kommun som arbetar med kommunikationerna till och från Holmön visar stort engagemang i frågan. Onsdagen den 17 november kommer de att besöka Holmön för att träffa fler av oss som påverkas av de bristfälliga kommunikationerna. Mer info om detta kommer senare!

2021-10-17 Möte med ministern

I fredags hölls det i på försommaren inställda mötet med infrastrukturminister Tomas Eneroth. VK ger en kort rapport.

KOM-gruppen återkommer med en utförligare rapport efter vi fått information om utfallet på mötet från Kommunen och Länsstyrelsen.

2021-05-25 Info från Rederiet

Ms Ronja kommer upp för att ersätta Helena Elisabeth. Bör kunna vara i trafik imorgon (onsdag) eftermiddag. Hon är på väg upp ikväll för att hinna innan ovädret, men ska bunkra och ordna angöring innan hon kan sättas i trafik. HE och Ronja ryms båda i Norrfjärden. Mer info kommer ang avgångstider.

Presentation av KOM-gruppen

KOM-gruppen är en arbetsgrupp inom Holmöns Utvecklingsforum (HUF). KOM-gruppen fungerar som länk mellan de som bor och verkar på och för Holmön och de instanser som sköter trafiken på Holmöleden. Gruppens långsiktiga mål är att upprätthålla och utveckla en problemfri gods- och persontransport året runt mellan Holmön och fastlandet, allt för Holmöns utveckling. Detta kommer att ske genom att driva ett diplomatiskt arbete mellan Färjerederiet, Trafikverket, Umeå Kommun och de intressenter som bor på eller verkar för Holmön.

Information om gruppens arbete kommer att publiceras här på Holmöportalen.

Kontakta gärna oss om ni har frågor eller funderingar. Vi för ett demokratiskt arbete där ingen fråga är för stor eller för liten.

Historia

KOM-gruppen skapades hösten 2007 då drygt 430 personer ställde sig bakom en hemställan från Holmöborna till Infrastrukturministern om att ändra beslutet att trafiken till Holmön endast ska upprätthållas med svävare. Beslutet upphävdes. För att följa upp hemställan skapade Thorbjörn Lindberg Kommunikationsgruppen. Gruppens fick mandat från de 430 namnunderskrifterna att arbeta för att driva frågan om rätt transportmedel till Holmön så att byns utveckling och framtid kunde säkras. Detta ledde bland annat till färjan Capella. Många frågor kvarstår dock och hösten 2018 klev Thorbjörn av och lämnade över stafettpinnen till Petter Lämås, som ny sammankallande i KOM-gruppen.

I KOM-gruppen ingår:
Petter Lämås, kontaktperson
Olle Nygren
Lena Egnell
Sara Mossberg
Catrin Rydbjer
Bernt Holmgren

Kommunikationsgruppens officiella kontaktadress:

Postadress:
Berguddsvägen 25,
918 03 Holmön.
Mobil : 070-9388291
e-post : petter.lamas@gmail.com

Läs äldre notiser