KOM-gruppen

Information från KOM-gruppen

2020-11-25 Arbetet med kortsiktiga och långsiktiga lösningar för Holmöleden

Under hösten 2019 startade en dialog med Trafikverket Färjerederiet, Trafikverket Region nord, Umeå kommun, Länsstyrelsen i Västerbottens län och Region Västerbotten. Hösten 2019 ägde 3 möten rum där Trafikverket till slut meddelade att de inte kunde fortsätta med dialogen förrän de haft interna samtal inom myndigheten.

Trots påstötningar under våren 2020 återkom Trafikverket först nu i november och meddelar att de tagit beslut om en långsiktig plan för Holmöleden. Den långsiktiga planen innebär:

  • Trafikverket kommer bedriva färjetrafik under isfri period enligt tidigare framtaget isdirektiv.
  • Svävaren ska sättas igång då isen blivit 20 cm tjock över hela Kvarken.
  • Först efter fem dagar av stillestånd kommer Helikopter att sättas in om färja eller svävare inte kan trafikera leden. 
  • Trafikverket ska sluta bekosta stakning av vinterled för gods- och skotertrafik.
  • Trafikverket ska sluta köra extraturer under evenemang såsom visfestival.
  • Trafikverket kommer att stänga av värmen i väntkuren på Holmön.

Läs:

Att dialogen nu upphör med dessa besked är mycket allvarligt och visar tydligt att Trafikverket inte lever upp sitt uppdrag om en fungerande trafik till Holmön året runt. De frågor som inledde dialogen våren 2018 kvarstår om hur vi ska kunna få en fungerande förbindelse till Holmön.

Nu tas kontakter med de andra parterna runt förhandlingsbordet för att finna en väg framåt. Vi är fast beslutna om att vi måste få en fungerande trafik till Holmön året om. 

Vi får säga att vi är besvikna men samtidigt var det kanske väntat. Processen kan nu gå vidare på en högre nivå mellan politiker.

KOM-gruppen återkommer med ytterligare besked så snart det finns nyheter att rapportera.

2020-11-02 Försening med kajen och direktiv för klagomål
Arbetet med angöringsrampen i Norrfjärden kommer igång en vecka senare vilket gör att färjan kan ta fordonstrafik till 15:e november. Sluttiden uppges vara densamma. 

FFärjerederiet ber även att klagomål ska lämnas Rederiets kontaktcenter och inte till färjepersonalens mobilnummer. Personalen förhåller sig till de direktiv de får uppifrån. Rederiets kontaktcenter kan förmedla och förklara dessa direktiv. Här finns kontaktinformation https://www.trafikverket.se/farjerederiet/om-farjerederiet/kontakta-oss/

Presentation av KOM-gruppen

KOM-gruppen är en länk mellan de som bor och verkar på och för Holmön och de instanser som sköter trafiken på Holmöleden.Gruppens långsiktiga mål är att upprätthålla och utveckla en problemfri gods- och persontransport året runt mellan Holmön och fastlandet, allt för Holmöns utveckling. Detta kommer att ske genom att driva ett diplomatiskt arbete mellan Färjerederiet, Trafikverket, Umeå Kommun och de intressenter som bor på eller verkar för Holmön.

Information om gruppens arbete kommer att publiceras här på Holmöportalen.

Kontakta gärna oss om ni har frågor eller funderingar. Vi för ett demokratiskt arbete där ingen fråga är för stor eller för liten.

Historia

KOM-gruppen skapades hösten 2007 då drygt 430 personer ställde sig bakom en hemställan från Holmöborna till Infrastrukturministern om att ändra beslutet att trafiken till Holmön endast ska upprätthållas med svävare. Beslutet upphävdes. För att följa upp hemställan skapade Thorbjörn Lindberg Kommunikationsgruppen. Gruppens fick mandat från de 430 namnunderskrifterna att arbeta för att driva frågan om rätt transportmedel till Holmön så att byns utveckling och framtid kunde säkras. Detta ledde bland annat till färjan Capella. Många frågor kvarstår dock och hösten 2018 klev Thorbjörn av och lämnade över stafettpinnen till Petter Lämås, som ny sammankallande i KOM-gruppen.

I KOM-gruppen ingår:
Petter Lämås, kontaktperson
Olle Nygren
Lena Egnell
Sara Mossberg
Catrin Rydbjer
Bernt Holmgren

Kommunikationsgruppens officiella kontaktadress:

Postadress:
Berguddsvägen 25,
918 03 Holmön.
Mobil : 070-9388291
e-post : petter.lamas@gmail.com

Läs äldre notiser