Holmön Byamäns Samfällighetsförening

Mer infomation finns på http://byaman.holmon.info/byakistan (kräver inloggning)

Funktionärer

Styrelse
Gustav Edlund (ordf) 072-4482823
Stefan Israelsson (v ordf)
Olle Nygren (kassör) 070-6636706
Åsa Engman (ledamot)
Clarissa Tegström (ledamot)
Kurt Edlund (suppleant)
Thorbjörn Lindberg (suppleant)
Stefan Karlsson (suppleant)

Revisorer
Fredrik Domeij (ord)
Marlen Sandström (ord)
Emma Janzén Forsgren (ers)

Valberedning
Göran Sjöberg
Bengt Krisandersson

Detta arbetar vi med

Jäbäck
– upprättande av arrendeavtal för båtplatser och fakturering av avgifter har genomförts  

Sörsundet
– utredning om arrende pågår. 

Kajen Rössgrundet
– riva kajen eller riva och bygga nytt? Undersöka kostnader och finansiering. Länsstyrelsen anser sig inte vilja bidra.

Fiskebastur
Det finns sex fiskebastur:
– Gåsflötaögern (värd finns, utlåning igång)
– Laxbådagrund (uthyrd)
– Sikskärsgrund (värd finns, utlåning igång)
– Rössgrund (värd finns, utlåning igång)
– Håttgrundögern (värd saknas än så länge, madrasser, möbler och husgeråd behövs)
– Gaddbastun (en mer omfattande renovering är genomförd med bidrag från bl a Länsstyrelsen och Kommunen).

Arrenden
– översyn av befintliga arrendekontrakt är utförd.

Lokalt vägpaket
– Lantmäteriet kommer att kalla till samrådsmöte för vägförrättning avseende Öllerkstavägen så snart det är möjligt efter coronasituationen.

Dikesrensning
– Extra stämma beslöt att göra en dikesrensning i Myren och att en utdebite-ring ska ske för detta.

Gåvan
Pengarna har bl a använts till att
– anlägga en ny väg till Ödekyrkogården från Åkervägen.
– grusa Åkervägen, saltning nr 2 av vägen sker till våren 2020.
– installera kaminer till fiskebasturna. 
– slyröja i Jäbäck, en omgång till med röjning ska utföras.
– undersöker möjligheten att anlägga en rastplats i Gammjäbäck.

Nyheter

2023-10-01 Fiskevat-
tenauktion och extra årsstämma
En fiskevattenauktion och en extra årsstämma hålls den 5 november kl 13:00. Mötet inleds med fiskevattenauktionen och därefter följer extra stämman. Det finns möjlighet att delta digitalt.

2023-06-15 Årsstämma
Årsstämman 2023 hålls söndagen den 16 juli kl 10:00 utomhus under tak vid Holmögården.

2022-06-15 Årsstämma
Årsstämma 2022 hålls den 10 junil kl 13.00 utomhus vid Holmögården med iakttagande av FHM restriktioner.

2021-07-18 Rapport från arbetsdag vid Gaddbastun
Jenny lämnar här en rapport från arbetsdagen vid Gaddbastun med lite bilder. Läs mer

2021-07-02 Gaddbastun
Den 16 juli (preliminärt beroende på vädret) blir det en arbetsdag vid Gaddbas-tun. Vill du vara med anmäl dig till Jenny.

2021-06-08 Årsstämma
Föreningen håller årsstämma den 28 juli kl 13.00 utomhus vid Holmögården. Kallelse med årsmöteshandlingar kommer senare.

2021-04-29
Remissvar på strandskyddsremissen
Vi har nu lämnat ett remissvar på strandskyddsremissen