Holmön Byamäns Samfällighetsförening

Mer infomation finns på http://byaman.holmon.info/byakistan (kräver inloggning)

Funktionärer

Styrelse
Sven Nordblad (ordf) 070-5955174
Gustav Edlund (v ordf)
Olle Nygren (kassör) 070-6636706
Walter Holmberg (ledamot)
Åsa Engman (ledamot)
Kurt Edlund (suppleant)
Stefan Israelsson (suppleant)
Thorbjörn Lindberg (suppleant)
Stefan Karlsson (suppleant)

Revisorer
Fredrik Domeij (ord)
Marlen Sandström (ord)
Emma Janzén Forsgren (ers)

Valberedning
Göran Sjöberg
Bengt Krisandersson

Detta arbetar vi med

Jäbäck
– upprättande av arrendeavtal för båtplatser och fakturering av avgifter har genomförts  

Sörsundet
– utredning om arrende pågår. 

Kajen Rössgrundet
– riva kajen eller riva och bygga nytt? Undersöka kostnader och finansiering. Länsstyrelsen anser sig inte vilja bidra.

Fiskebastur
Det finns sex fiskebastur:
– Gåsflötaögern (värd finns, utåning igång)
– Laxbådagrund (uthyrd)
– Sikskärsgrund (värd finns, utlåning igång)
– Rössgrund (värd finns, utlåning igång)
– Håttgrundögern (värd saknas än så länge, madrasser, möbler och husgeråd behövs)
– Gaddbastun (en mer omfattande renovering pågår med bidrag från bl a Länsstyrelsen och Kommunen).

Arrenden
– översyn av befintliga arrendekontrakt är utförd.

Lokalt vägpaket
– Lantmäteriet kommer att kalla till samrådsmöte för vägförrättning avseende Öllerkstavägen så snart det är möjligt efter coronasituationen.

Dikesrensning
– antagen entreprenör har slutfört rensningen av båda dikena.

Gåvan
Pengarna har bl a använts till att
– anlägga en ny väg till Ödekyrkogården från Åkervägen.
– grusa Åkervägen, saltning nr 2 av vägen sker till våren 2020.
– installera kaminer till fiskebasturna. 
– slyröja i Jäbäck, en omgång till med röjning ska utföras.
Styrelsen tar gärna emot fler förslag till projekt.

Nyheter

2021-07-18 Rapport från arbetsdag vid Gaddbastun
Jenny lämnar här en rapport från arbetsdagen vid Gaddbastun med lite bilder. Läs mer

2021-07-02 Gaddbastun
Den 16 juli (preliminärt beroende på vädret) blir det en arbetsdag vid Gaddbastun. Vill du vara med anmäl dig till Jenny.

2021-06-08 Årsstämma
Föreningen håller årsstämma den 28 juli kl 13.00 utomhus vid Holmögården. Kallelse med årsmöteshandlingar kommer senare.

2021-04-29
Remissvar på strandskyddsremissen
Vi har nu lämnat ett remissvar på strandskyddsremissen

2020-04-12
Årsstämman uppskjuten

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att skjuta upp föreningens ordinarie årsstämma, som var planerad att äga rum den 12 juli, tills FHM ger nya besked. Samtliga styrelsemedlemmar, suppleanter, revisorer och valberedningen är beredda att stanna kvar tills ny föreningsstämma kan hållas. Underlag kommer naturligtvis ändå att skickas ut i god tid som om årsstämman kan ske under juli månad, och i så fall i Slakthuset som bedöms vara den lämpligaste lokalen ur smittskyddssynpunkt.

2019-07-14
Årsstämma
Årsstämman hålls på Prästgården kl 17:00.

2018-03-08
Extrastämma

En extra stämma hålls  på Påskdagen den 21 april kl 13.00. Lokal meddelas senare. Kallelse kommer inom kort.