Nytt från 2022

2022-12-16
Rapport från styrelsemöte 2022-12-12

KOM-gruppen har haft höstens möte med ledchefen. Färjerederiet vill införa vändande turer på samtliga turer på vintertidtabellen. KOM-gruppen sade bestämt nej, bl.a för att det förlänger pendlingstiden och för att man behöver vara på stand-by. Eventuellt skulle det gå att köra vändande tur första morgonturen och sista kvällsturen. KOM-gruppen har begärt ett nytt möte kring detta. Motbud från ledchefen: Om vi går med på ett par vändande turer kanske man skulle kunna lägga in en extra tur på lördagen. KOM-gruppen har även haft möte med Länstrafiken och ledchefen tillsammans med Besöksnäringsgruppen för att diskutera anslutningstrafiken. Bussen kommer meddelas om färjan är sen. Morgonturen från Umeå till Norrfjärden på lördagar med lång väntetid i Sävar kommer ändras. Vi kommer få välja mellan ringbil vardagar till 9-färjan eller helger övriga avgångar som idag inte har anslutning. Ett nytt möte kring detta är inbokat i januari. Det ska sättas upp en busskylt utanför skolan och vid Sävar centrum så att man vet att det är där man ska byta. Det kommer även sättas upp en turlista i kuren i Norrfjärden. Appen ska uppdateras. När allt är klart kommer information om detta.

Parkeringsgruppen har beställt skyltar till parkringen.  

Besöksnäringsgruppen: Se ovan, möte tillsammans med KOM-gruppen. Naturkartan har uppdaterats med nya vandringsleder. Tyvärr fick man inget bidrag för inköp av grillkåtor och spårsladd.

HBBAB har haft fördjupat kontakt med Hembygdsföreningen kring att överta driften av Berguddens vandrarhem. Inget avtal är dock skrivet.

Julgröten var god och sällskapet (ca 25 pers) trevligt. Tre personer från kommunen, Jennie, Rune och Linn, var ute och bjöd på gröt och rapporterade från undersökningen kring färjetrafiken. Totalt hade man fått in 216 svar. Upplevelsen var att kommunen hade gjort bra research och kändes väl insatta i frågan och problematiken. Vid samtal efteråt kändes många försiktigt positiva. En mer utförlig rapport kommer i julbrevet inom kort.

Vintertrafiken. Avtalet är nu klart. KOmmunen ger bidrag så att HUF kan beställa helikopterturer under inställesetiden och godturer när Trfaikverket står för helikopter. Nytt jämfört med förra årets avtal är ett tillägg som innebär att avtalet vid behov kan förändras, t.ex. om det blir en extra besvärlig vinter och maxbeloppet skulle behöva höjas. Peter Tornberg kommer sköta helikopterbokningen.

Övrigt. På Landsbygdsutvecklingsrådets senaste möte berättade kommunen om ett projekt man planerar för Norrbyskär för att förbättra platsen som besöksmål. I samband med detta väcktes tanken om att göra detta arbete även på Holmön. Landsbygdsstrateg Jennie har föreslagit ett möte i januari mellan representanter för Holmön och kommunen för att diskutera detta.


2022-11-15
Rapport från styrelsemöte 2022-11-05

Besöksnäring har haft möte och pratat om att eventuell göra en LLU-ansökan för medel till en spårsladd för skidspår.

Komgruppen har haft ett möte med ledchefen. Umeå Kommun har gått ut med en enkät om transportbehov till och från Holmön som alla uppmanas att svara på. Den ska vara underlag för den utredning om trakigen som Trafikverket håller på att handla upp.

Omsorgsgruppen och Jordbruksgruppen har fått sina LLU-ansökingar beviljade.

Hembygdsföreningen har gått ut med erbjudande om att driva berguddens vandrarhem. Bygdebolaget har anmält intresse.

SER har haft representanskapsmöte med 40-års jubileum.

Brev har gått ut till alla med avställda bilar och skrotbilar. Har gett resultat – alla
skrotbilar förutom två är borta och många har flyttat hem sina bilar till gårdarna. Lista för betalning för vinterparkering finns på affären. Avgiften är omdöpt från snöröjningsavgift till vinterparkeringsavgift för att markera att avgiften gäller alla.

Vi har haft möte med kommunen med anledning av den behovsanalys som görs.
Föreslogs då att kommunen anordnar julgröt och då berättar om processen framöver.
Detta bli lördag 10 december.

Vinterbrev ska skicks ut innan jul.

Vintertrafiken: Beslut har tagits i kommunen om att erbjuda HUF ett liknande
samverkansavtal som förra året. Avtalet innebär att HUF har möjlighet att beställa 2-3
turer med helikoptern under de perioder då ordinarie trafik inte går, samt godsturer
utöver detta.


2022-10-29
Rapport från styrelsemöte 2022-10-18

Beredskapsinventeringen ska återupptas, bl a med samtal med Holmöns Röda korset.

Rappport från Blåljusgruppen: Vimeken har kommit ut, samt filtar och liknande (dock inga “skarpa” saker). Brandövning har genomförts under sommaren. Ingenting har blivit av än med
IVPA-avtalet med kommunen.

Besöksnäringsgruppen: Har haft möte och utvärderat sommaren. Det rullar på bra.
Vandringsleder har kommit med på Naturkartan. Umeå Kanotklubb kommer ut nästa
helg för att skapa en kajakdepå på Holmön. HUFs kartprojekt är avslutat och kartorna finns fritt tillgängliga på portalen.

KOM-gruppen: Det händer en hel del nu. Regeringen pekade i våras ut att man skulle presentera ett förslag på lösning för den fortsatta färjetrafiken till Holmön senast 31 maj 2023. Nyligen hade man ett uppstartsmöte där ansvarspunkter fördelades. Umeå kommun fick i uppdrag att senast årsskiftet upprätta en behovsanalys. KOM-gruppen ska ha möte med kommunen i
veckan, och då ska kommunens strategi presenteras.
Vintertrafik: När det gäller vintertrafiken är bollen i rullning kring helikoptertrafik.
Kommunen har berett ärendet och har som förslag att lösningen blir samma som förra
året (dvs att HUF har mandat att upp till en viss nivå i samråd med kommunen köpa in
extra flygningar). Beslut tas senare. Skoterleden kommer tas upp på senare möte.

HBBAB jobbar framförallt med hjälp för driftskostnader. Man kan få hjälp av Umeå
kommun, men endast om man är en förening. Man utreder om det skulle kunna vara en
möjlighet. Ev. kanske HUF skulle kunna söka stödet.

I våras efterlystes en arbetsgrupp för att jobba med parkeringen. En sådan finns nu och
består för närvarande av Joar Sandström, Jorik Otterbjörk, Ulla Kendrick och Kerstin
Gustafsson. Alla med avställda bilar/skrotbilar som står på parkeringen har fått ett brev
med en uppmaning om att flytta sina bilar senast 31 oktober. Därefter kommer
kommunen hjälpa till med att forsla bort de bilar som står kvar. I november sjösätts
Hillevi och Joars tidigare förslag med skyltar/upprustning osv. Förslag finns om att
benämna avgiften vinter/sommarparkeringsavgift snarare än snöröjningsavgift. Fråga finns om huruvida det finns risk att sommarparkeringarna inte räcker. Många av de bilar som står på parkeringen är avställda vilket gör att det efter rensning förmodligen inte blir något problem.

KOM-gruppen har pratat om att ev. bjuda ut landshövding Helene Hellmark Knutsson till
ön. Vi tycker att det låter som en bra idé och beslöt att HUF bjuder in.

Utkast till ansökan om LLU-stöd har inkommit från jordbruksgruppen och omsorgsgruppen. Styrelsen har fått utkasten per mail och läst igenom inför mötet. Beslöt att ansökningarna skickas in. LLU-pengarna upphör till årsskiftet.


2022-07-28
Grillfesten

I måndags var HUF och Bygdebolagets grillfest för att fira köpet av Prästgården. Köpet gjordes i januari 2021 men på grund av pandemin var det först nu möjligt att träffas för att fira vårt köp av den fina prästgården. Det var över åttio deltagare vid grillmiddagen som kunde hållas utomhus vid Prästgården.

2022-06-30
Rapport från styrelsemöte 2022-06-07

Vi har haft extrainsatt styrelsemöte kring Trafikverkets arbete med vägarna och hur det
påverkar enskilda vägar, och beslöt att skicka in en skrivelse. Frågorna har dock besvarats på
annat håll, varför vi därmed avvaktade med skrivelsen. De angivna arbetstiderna stämmer inte (de arbetar dygnet runt), men däremot har det fungerat med att få vänta för att sedan få passera.

Bygdebolaget behöver bli fler som engagerar oss i praktiska sysslor, och de behöver arbeta för att bygga upp ett bredare engagemang. Bygdebolaget och HUF planerar gemensamt firande
i juli. Bygdebolaget har gått ut med en allmän efterlysning av folk för att bilda en arbetsgrupp kring bagarstugan. Vi i HUF behöver hjälpa till med detta. Det har varit bra beläggning nu på försommaren.

Rapporter från arbetsgrupperna

 • Bogruppen: Har besvarat en boendeenkät om genomförda eller planerade projekt som SRF skickat ut.
 • Turismgruppen: VisitHolmön är uppdaterad med mycket bra info.
 • Omsorgsgruppen: Sara och Maja är drivande i gruppen just nu. Ett möte med
  berörda parter är planerat till nästa vecka. Arbetet sker i nära dialog med Jorik och
  Lovisa, vilka är de som i nuläget berörs av frågan.
 • Blåljusgruppen: Brandövning i lördags, ca 12-14 personer närvarade. Tre man från
  Umeå brandförsvar medverkade. De hade med sig Vimeken plus mycket ny
  utrustning. Det önskade IVPA-avtalet med regionen dröjer dock, i nuläget står frågan still.
 • Jordbruksnätverket: Potatisen är i backen! Omkring 18 personer dök upp till
  potatissättningen. Allt gick bra och det var trevligt!

Hillevi fortsätter som HUFs kontaktperson mot SRF. Ett möte med SRFs styrelse planeras.

HUF sommarbrev finns nu att läsa på Holmöportalen.

Vinterparerkingen gick under vintern med ett visst underskott. Underskotter behöver täckas upp.

Vi planerar en grillkväll juli tillsammans med Bygdebolaget.

Vi arbetar vidare med krisinventeringen. Vissa fakta finns redan men mer info behöver samlas in innan vi presenterar underlaget.

2022-05-02
Rapport från styrelsemöte 2022-04-27

Bygdebolaget har anställt Lise Mellroth som föreståndare fr o m 1 april. Hon sköter om prästgården och ta hand om bokningar. Bokningsläget för sommaren ser mycket bra ut.

Komgruppen rapporterar att Länsstyrelsen har begärt att få vara sammankallande för gruppen med inblandade myndigheter/liknande, inväntar besked från regeringskansliet. Det planerade mötet är fortsatt inställt tills vidare. På tisdag håller Trafikverket ett informationsmöte kring asfalteringen av öns vägar (information finns på Holmöportalen och Facebook). 

Blåljusgruppen rapporterar att Vimeken är färdig och kan förhoppningsvis komma ut innan nästa brandövning. Datum för denna är ej bestämd. Meddelande om tidpunkt kommer på Holmöportalen.

Bogruppen har haft ett första uppstartsmöte.  

Turismgruppen har skickat ut ett mail till berörda aktörer om synpunkter på färjans tidtabell. Gruppen har även skickat ut förfrågan och bett om aktiviteter inför sommaren för att få en samlad bild.

Omsorgsgruppen har varit i dialog med kommunens skoljurist om möjligheterna till barnomsorg och inväntar svar. 

Odlingsgruppen har besvarat vår fråga om ungefärlig budget för lån inför odlingssäsongen. Gruppen har varit i kontakt med Jorik kring försäljning av potatis och annat odlat på affären. HUF beviljar gruppen en budget och HUF ansvarar för det administrativa kring ekonomin.

SRF tillsammans med Landsbygdsnätverket anordnar “Skärgårdsvecka” nästa vecka (v.18). Det innebär bl a att det kommer sändas ett poddavsnitt där Holmön är representerat, samt att det kommer anordnas ett skärgårdswebinarium måndag 2 maj 13-15.30 med syfte att sprida information om skärgårdsliv vidare till andra landsbygder. Anmälningslänk finns på Holmöportalen.

HUF avser att söka personer som skulle kunna tänkas engagera sig i driften av parkeringen. HUF sätter upp anslag och lägger ut på hemsida och facebook.

HUF har beslutat att göra en beredskapsinventering för att se hur man löser olika funktioner i händelse av kris. Inventeringen omfattar bl a:

 • Vattenförsörjning (kan kolla med UMEVA, egna brunnar med tjänligt vatten..)
 • Elförsörjning (elverk på ön hur länge räcker dieseltanken..)
 • Mat
 • Bränsle
 • Sjukvård
 • Skillnader mellan säsonger

Blir ett tema för en kommande byalunch till hösten. Inventera vad våra respektive behov och resurser?

Bygdebolaget vill ha en grillkväll i sommar i kombination med att fira köpet av prästgården. Vi arrangerar detta tillsammans.

HUF gör ett sommarutskick, ”Sommarbrev!” med info om vad som hänt och kommer att hända.

 


2022-03-30
Rapport från styrelsemöte 2022-03-29

Styrelsen har tecknat avtal med Kommunen om bidrag för inköp av extra helikopterturer under Trafiverkets inställelsetid. Avtalet har ännu inte behövt utnyttjas än.

Bygdebolaget arbetar med rekrytering inför sommaren. Bolaget har också haft kontakt med Kommunen om ev boende för Uikraniska flyktingar. Upphandling för mindre boenden kan komma framöver om kriget fortgår. Bygdebolaget bevakar men HUF kan ev också komma att beröras.

Jordbruksgruppen arbetar med budget för inköp av bl a sättpotatis och bränsle.

Besöksnäringsgruppen arbetar med ett utökat förslag till sommarturlista för färjan att lämna till KOM-gruppen för att lyfta med Färjerederiet.

Styrelsen arbetar med en verksamhetsplan som baseras på ett årshjul där olika återkommande aktiviteter listas.

Styrelsen diskuterade behov av krisberedskap och alla i styrelsen får itill nästa möte fundera på vad som bör inventeras av beredskap och lista behov.

Parkeringen behöver underhållas. Till nästa möte utvädera vintern och de nu ändrade förutsättningarna med att även ta betalt för sommarparkering. Det behövs en parkringsgrupp som sköter detta.


2022-03-16
Info om HUFs arbetsgrupper

Nu finns en sida med presentation av HUF:s arbetsgrupper som är Besöksnäringsgruppen, Blåljusgruppen, Bogruppen, Jordbruksnätverket, KOM-gruppen och omsorgsgruppen.

Läs mer


2022-02-27
Rapport från årsmötet 2022-02-26

Årsmötet hölls den 26 februari kl 10:30 – 11:30, som ett hybridmöte. En grupp var på plats på Prästgården och ett antal deltagare var uppkopplade via zoom.

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen (finns att läsa i notisen nedan) lästes upp och och kunde därefter läggas till handlingarna. En korrigering av årsredovisningen kommer att göras för att stämma med HBBAB:s redovisning av transaktioner mellan föreningen och bolaget. Revisorerna förordande ansvarsfrihet för styrelsen, vilket mötet biföll.

Joar Sandström valdes till ny ordförande på ett år. Avgående ordförande Hillevi Fransson valdes med fyllnadsval på ett år som ledamot. Olle Nygren, Lena Egnell och Maria Furberg omvaldes på 2 år, Jenny Johansson sitter kvar ett år till på sitt mandat från förra årsmötet. Styrelserådet förändrades inte. Gustaf Egnell och Marlen Sandström omvaldes som revisorer. Hillevi Fransson blir HUFs representant vid Bygdebolagets stämma. Styrelsen får utse delegater till SRF:s möten m fl.

Styrelsens förslag till stageändring (se notis nedan) antogs av årsmötet.

Avslutningsvis presenetrade styrelsen sin verksamhetsplan för 2022 (se notis nedan), där äver arbetsgruppernas planer redovisas.

Efter HUFs årsmöte hade Holmöns Bygdebolag AB årsstämma.

Sammakomsten avslutades sen med en gemensam lunch för de 10-talet personer som var närvarande på Prästgården . En god soppa med spännande tillbehör serverades.

HUF:s nyvalda styrelse avslutade med att hålla ett konstiuerande styrelsemöte.


2022-02-24
Handlingar inför årsmötet 2022-02-26

Här nedan finns årsmöteshandlingarna


2022-02-14
Info från styrelsemöte 2022-01-25

Kommunen arbetar med ett förslag till lösning för att förkorta inställelsetid för helikoppter när färjan inte kan gå. Styrelsen uppdrog åt KOM-gruppen sammanställer ett förslag till lösning till ett möte med Kommunen nästa onsdag.

HUF kommer att få ännu en arbetsgrupp. Mer info om detta kommer till årsmötet.

Åsrmötet blir den 26 februari med HUFs mäte kl 10;30, HBBAB årsstämma kl 11:30 och byalunch med rapporter från arbetsgrupperna kl 12:30. Handlingar för årsmötet läggs upp här på portalen då de är klara.

Verksamhetsplanen för 2022 sammanställs och presenteras vid årsmötet.


2022-01-15
Info från styrelsemöte 2022-01-15

Arbetsgrupper

Komgruppens arbetet flyter på med kontakter hit och dit, men inget nytt från nått håll. Verksamhetsplan för 2022 håller på att upprättas. Viktigt inför vintern är att försöka få till en förkortning av inställelsetiderna, d v s att det ska ta fem arbetsdagar innan helikopter sätts in. Möte har hållits med Umeå kommun där frågan diskuterades, frågan lyft till politikerna. Hans Lindberg hoppas man ska lyfta frågan till Helene Hellmark Knutsson.

Turistgruppen har redan gjort sin verksamhetsplan för 2022.

Blåljusgruppen skall upprätta en verksamhetsplan för 2022. VC på ambulansen har slutat – olyckligt då han var insatt i frågan, nu får vi nog börja om från början. Olle har fortsatt kontakt med brandchefen. 

Bygdebolaget

Båtmuseet har anmält intresse för att ta över en fastighet på byn med mycket gamla föremål och önskar dialog med HUF om förvaltningen. HBBAB har tackat nej att ta över idagsläget. Fastigheten är aldrig moderniserad men i gott skick och kommer eventuellt skänkas till båtmuseet.

Bolagsstämma behöver hållas senast 28/2 – HBBAB måste rapportera till Bygdegårdarnas riksförbund innan 1 mars. Inför 28/2 måste HUFs styrelse ta ställning till om vi önskar förändringar i bolagsstyrelsen. Alla i HBBABs styrelse är beredda att sitta kvar och tycker antalet i styrelsen är tillräckligt, men man önskar ett arbetsutskott som kan sköta det praktiska på Prästgården. HUFs ordförande tar personaliga samtal med bolagsstyrelsen.

I sommar kommer man att måsta anställa. Det kan bli arbetskraftsbrist i sommar då många verksamheter behöver anställa. HUF gör ett upprop för att undersöka behovet inför sommaren. Boende kan behöva ordnas. Affären, Caféet, Novas och Prästgården kommer alla att behöva personal och HUF kan behöva stötta med bostadshjälp.

Beslöt att årsmötet och bolagsstämman hålls den 26 februari i med årsmöte HUF först, kl 11.00, följt av bolagsstämma HBBAB kanske kl 12.30. Förslag om att mötet hålls i huvudsak digitalt med möjlighet för de som inte kan delta digitalt att medverka på Prästgården. Annonsering kommer på Holmöportalen inom kort.