Kategoriarkiv: Kommunen

Info från och om Umeå Kommun

Julgröt och info från Kommunen

Idag ordnade HUF julgröt på Prästgården med info från Kommunen om den behovsanalys om kommunikationerna som man håller på att göra. Ett drygt 20-tal tappra Holmöbor hade trotsat snökanonen och kommit till Prästgården för att avnjuta julgröt och lyssna till Jennie Bergvall Kalén, som är landsbygdsutvecklare på Kommunen. Ho berättade om den behovsanalys som Kommunen ska stå för inför den utredning om trafiken som Trafikverket håller på att upphandla. Jennie rdogjorde bland annat för den enkät om behpoven, som genomförst under november.

Deltagarma lät sig väl smaka av julgröten
Jennie i förgrunden berättade om enkäten om kommunikationsbehoven …
.. och presenterade resultatet i bilder.

Besök från kommunen

Nu på torsdag den 17 november kommer Jennie Bergvall Carlén, landsbygdsstrateg, och Rune Brandt, samhällsbygnadschef, till Holmön. Syftet är att samla in synpunkter och inspel till den behovsanalys som genomförs om förbindelserna till Holmön. 

Mellan kl 13-15 finns det möjlighet att besöka dem och lämna sina synpunkter på Prästgården.

På Prästgården kommer det finnas möjlighet att låna dator för de som vill ha hjälp med att fylla i enkäten. Papperskopior av enkäten kommer även att lämnas på Holmöns Lanthandel för de som inte har möjlighet att vara med på torsdagens träff och inte kan delta i den digitala versionen.  

Behovsanalsyen är en del i beställningen från regeringen om att utföra en utvärdering av förbindelserna till Holmön samt undersöka hur de bör förändras för att fungera på ett hållbart och effektivt året runt.  

Enkät om kommunikationsbehov

Umeå kommun ska under november och december månad genomföra en behovsanalys av förbindelserna till och från Holmön. Som ett första steg i att få en tydligare bild hur trafiken upplevs av berörda har en enkät tagits fram som riktar sig till fast-, deltids- och fritidsboende på Holmön. Tjänstepersoner från Umeå kommun kommer också att besöka Holmön under denna period för att ytterligare samla in synpunkter och inspel. Första inplanerade träffen är torsdag 17 november.

Nu hoppas vi att så många som möjligt vill hjälpa oss genom att besvara enkäten, så att vi får en så tydlig och träffsäker bild som möjligt hur transporterna till och från Holmön upplevs av berörda.

Länk till enkäten

Underlaget kommer att sammanställas till en behovsanalys som levereras till Länsstyrelsen Västerbotten och Trafikverket i januari 2023. Behovsanalysen fungerar i sin tur som ett viktigt underlag till den utvärdering av Holmötrafiken som Trafikverket och Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra och återrapportera om senast i maj 2023.  Mer information om detta och kommunens arbete med behovsanalysen finns i bifogat brev ”Bakgrund till enkätundersökning om Holmötrafiken”. Bifogat finner ni även Regeringskansliets uppdrag till Länsstyrelsen och Trafikverket.


Frågor? Hör av er till Jennie Bergvall-Kalén som håller ihop arbetet med behovsanalysen. Ser fram emot att få träffas och prata med er om detta på plats på Holmön!

Info om Holmötrafiken

I somras beslutade regeringen om att utvärdera förbindelserna till och från Holmön, se beslut

https://www.regeringen.se/4a1ca7/contentassets/706131ce841a4fc0b1bcb691e5f8c2f5/uppdrag-om-forbindelserna-till-och-fran-holmon

Arbetet ska rapporteras till regeringen senast 31 maj 2023. Uppdraget utgår från den åretruntboende befolkningens behov av transporter. För att samla in våra synpunkter kommer Umeå Kommun ansvara för en behovsanalys som ska göras under hösten. För att samla in synpunkterna kommer Umeå kommun besöka holmön under hösten. En enkät kommer också att sammanställas för att samla in våra synpunkter. Utöver behovsanalysen har en teknisk utredning gällande sjöfart och nautiska förhållanden beställts av Trafikverket. Denna utredning kommer tillsammans med behovsanalysen att ligga till grund för den rappiort sim lämnas till regeringen i maj 2023. Mer information om den fortsatta processen samt datum för kommunens besök på ön kommer så snart vi vet mer. 

Idag beslutade även Umeå kommuns planeringsutskott att finansiera ersättningstrafik för person- och godstrafik under Trafikverkets inställelsetider, dvs tiden mellan att färjan slutat gå och ersättningstrafik i form av helikopter eller svävare sätts in. Det innebär att perioden av isolering kommer att bli kortare denna vinter. Ersättningstrafiken kommer inte att ske dagligen, utan planeras i samförstånd och efter behov med Holmöborna.

I vinter kommer Cassel Aero, samma helikopterbolag som ansvarade för helikoptertrafiken vintern 2022, att trafikera Holmöleden.

Info om slamtömning

Allmiljö har påbörjat höstens slamtömning med några besök på ön förrförra veckan. Det har dock varit ont om tider på Capella. Kvar återstår ett 30-tal anläggningar att tömma. Nu är Capella på varv och slambilen ryms inte på Helena Elisabeth.

När Capella kommer tillbaka återkommer Allmiljö med slambilen, preliminärt fr o m måndag 19 september (beroende på när Capella är åter). Enligt avtalet med Vakin ska slamtömningen vara slutförd under september månad.