Kategoriarkiv: Kommunen

Info från och om Umeå Kommun

Workshop Landsbygdsutveckling

I går onsdag fm genomfördes en digital konferens med workshop för att titta på hur landbygdsutveckling kan ske i Södra Västerbottens kustland. Syftet var att skapa ett underlag för den nya Leaderansökan som södra Västerbottenskustlands leaderområde Urnära ska göra (Läs mer om Urnära). Konferensen samlade ett 50-tal deltagare från Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors kommuner. Det var såväl kommunala företrädare, som deltagare från byaföreningar och företag. Från Holmön deltog Olle Nygren och delvis Maria Hedblom. Konferensen inleddes med två inspirationsföreläsningar.

Först var det Jan Malmgren som deltog för att inspirera oss genom att berätta om Smarta byar och hur Veberöd arbetat. Han gav en beskrivning av ett byautvecklingsprojekt i Skåne där man arbetet mycket med digitalisering. I samverkan med flera högskolor har man skapat den ”smarta byn”. Projektet inbjuder examensarbetare från högskolorna att genomför olika typer av digitaliseringsprojekt, allt från att mäta vattenflöden till att flyga drönare och göra högupplösta kartor för att kunna följa olika lokala processer i realtid.

Därefter presenterade Stina Haglund, som var processledare, översiktligt de trendspaningar om landsbygdsutveckling, som bl a Kairos Future har gjort. Här beskrve Stina snabbt och översiktligt olika tender inom olika områden upp i flygande fläng: Hållbar miljö och natur, Hållbart socialt samhälle, Samhällskontraktet, Hållbar utveckling, Digitalisering mm. Alla trendspaningar som beskrevs kan sammanfattas som GUD – Globalisering, Urbanisering och Digitalisering. Stina avslutade dock med en lite tankeställare. Har Pandemin fått denna trend att brytas? Har vi börjat bli mer lokala i stället för globala, ruraliserade istället för urbansierade?

Efter dessa inspirationsföreläsningar delade deltarna upp i grupper om 3-4 personer som fick diskutera egna reflektioner över föreläsningarna. Varje grupp fick sammanfatta dessa diskussioner på ”digitala” post-it lappar, som ”sattes upp” under respetive rubrik, på en gemensam digital anslagstavla.

Efter en kort sammanfattning av gruppövningen så delades deltagarna åter upp i små grupper för att göra en SWOT analys över hur vi ser på landsbygdutveckling i vårt närområde. SWOT står för Strength, Weakness, Opportunities, Threats. I en SWOT-analys samlar man fakta som utgör egna styrkor och svagheter samt yttre möjlighteter och hot. Syftet med SWOT-analysen är att skapa ett underlag för den Leaderansökan som Urnära ska skriva för att lämna in för nästa Leaderperiod.

När Swot-analysen sammanställts och vi får resultatet kommer det att presenteras här på Portalen.

Hur rimmar detta med TrVs agerande??????

Regeringen har idag (18/3) fattat beslut om skrivelsen Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Strategin utgör den långsiktiga inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken och ska bidra till omställningen till en hållbar utveckling i alla delar av landet.

Strategin syftar till att minska klyftor och stärka utvecklingskraften i städer, tätorter samt gles- och landsbygder. Möjligheterna att bo, leva och verka i hela landet ska förbättras. Näringslivet ska ges goda förutsättningar att stärka konkurrenskraften och bidra till omställningen till hållbar utveckling.

För att möta dessa utmaningar och hitta lösningar identifierar regeringen fyra strategiska områden i strategin som ska ligga till grund för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken fram till 2030.

  • Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
  • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
  • Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
  • Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystemet

Läs mer