Israpport

Israpporten har upphört för säsongen!

Under vintern kommer här fortlöpande israpporter så länge det är isföre. Uppdatering sker så snart information om förändringar i isläget finns. De iskartor som visas är utdrag från SMHIs kartor om inte annat anges. Dagliga iskartor i PDF-format finns tillgängliga på SMHI:s webplats vid 12-tiden på dagen. Satellitbilder är utdrag från någon av NASAs Lance Modis satelliter Terra, Aqua eller NOAA. Bilden över Scandinavien tas dagligen vid 12-tiden svensk tid och finns tillgängliga på NASA:s webplats vid 13-tiden. Satellitbilder är endast användbara vid klart väder.

2023-05-05
Nu är det nästan isfritt i Bottenviken vilket framgår tydligt på dagens satellitbild. Det finns ett litet, splittrat område med spridd drivis mitt i Bottenviken. Det ligger ruttande fast is längst upp i norr i Bottenviken utanför Kalix och Haparanda och Uleåborg på finska sidan.

Därmed kan israpporteringen avslutas för denna säsong. Israpporten återkommer nästa säsong när isläget så motiverar det.

2023-04-29
Gårdagens satellit bild visar att isläget börjar lätta. Moln skymmer visserligen södra delen av norra Kvarken. Det finns inte längre så mycket trät drivis kvar i södra Bottenviken norr om Holmöarna. Ett litet område med kompakt tätdrivis ligger som en kil ner i norra delen av västra Kvarken där färjans farled ligger, vilket hittills denna vecka stoppat färjan.

2023-04-27
Iskilen norr om Holmöarna som stoppat is norrifrån att drive ner i västra Kvarken har släppt och nu finns mycket tät drivis (rött) nere i västra Kvarken. Även i östra Kvarken finns mycket tät drivis (rött). Söder därom finns spridd drivis (gult) I södra Bottenviken på svenska sidan norr om Holmöarna och norra Kvarken finns tät drivis (orange).

2023-04-19
Den NO-vind som varit de senaste dagarna har fått drivisen i Bottenviken att släppa från finska sidan och driva öven mot den svenska kusten. Isen har börjat spricka upp och tunnas ut.

All is i västra Kvarken från Lillhälla och mot Norrfjärden har släpt och drivis undan söderut. Där är det nu helt isfritt. En stor del av färjans farled är nu isfri.

Den iskil som legat norr om Holmöarna ligger kvar men isen håller på att lösas upp och fått en gråaktig färgton. Iskilen stoppar dock fortfarande drivis från Bottenviken att kunna driva med i västra Kvarken. i östra Kvarken finns en hel del tätare drivis. Isen släpper dock successivt och drive ner i Bottenhavet.

2023-04-12
Isläget står sig. Drivisen i Bottenviken spricker upp mer och mer, men ligger relativt still i de svaga vindar som råder. Iskilen norr om Holmöarna ligger kvar och styr drivisen söderut genom östra Kvarken. I västra Kvarken söder om iskilen (linjen Lillhälla – Ostnäs) finns endast mycket spridd tunn drivis och nattgammal nyis.

2023-04-06
Dagens satellitbild visar att drivisen i Bottenviken allt mer bryts upp och driver söderut. Norr om Holmöarna ligger ett smalt kilformat hopfruset drivisområde. Denna iskil stoppar drivis från att komma ner i västra Kvarken, utan styr isen öster om Holmöarna så att Bottenviken sakta töms på drivis via östra Kvarken. Så länge iskilen ligger kvar så lär det inte vara några större problem med isen i västra Kvarken. Om det blir kraftigare sydvind och stigare vattenstånd kan dock denns iskil lossna och driva norrut. När det sen vänder kan även drivis komma in i västra Kvarken och ställa till problem.

2023-04-02
Dagens satellitbild visar att råken i Bottenviken har vidgas och ökat i storlek. Nu följer det svensk kusten från Stora Fjäderägg i söder och ända upp till gränsen mot Finland i norr. I överigt ligger tät drivis i hela Bottenviken. I västra Kvarken från linjen Lillhälla – Ostnäs och norrut ligger ett smalt bälte med drivis mellan råken och land. Söder om linjen är det i stort sett öppet vatten. I östra Kvarken finns uppbruten drivis.

2023-03-31
Dagens satellitbild visar att det åter bildats en nord-sydlig råk i drivisen i Bottenviken längs svenska kusten norr om Holmöarna. Söder om linjen Lillhälla-Ostnäs finns tunn nyis och spridd drivis.

I östra Kvarken finns tät drivis som har spruckit upp och bildat Ö-V band med råkar. Den uppspruckna isen driver sakta söderut ner till Bottenhavet.

2023-03-29
Det är ingen större förändring av isläget i norra Kvarken. Det är mycket lite tunn spridd drivis i västra Kvarken söder om Lillhälla. Norr därom finns tät drivis som fortsätter norrut upp i Bottenviken. I rådande väderläge med nordlig vind ligger drivisen norr om Lillhälla still och blockeras av flaskhalsen norra Holmön- Ostnäs. Även i östra Kvarken finns tät drivis ända ner i östra delen av norra bottenhavet söder om Holmöarna.

2023-03-25

Idag är det soligt och klart vilket ger skarpa, tydliga satellitbilder. På den vänstra satellitbilden kan man se att större delen av Bottenviken är täckt av tät drivis och att den släppt lite från den fasta isen uppe i norr på grund av den nordliga vinden. På den högra bilden ser man att stor del av västra Kvarken är isfri med ett litet område med drivis på väg söderut. Man ser också att det ligger tät drivis i norr och öster om Holmöarna. Hela östra Kvarken är också täckt av tät drivis. Det finns också spridd drivis i norra delen av Bottenhavet.

2023-03-24
Den kraftiga nordvinden det senaste dygnen har medfört att drivis kommit ner i norra delen av västra Kvarken och skapat ispress med vallar mot norra delen av Holmön och Byviken, vilket stoppar färjan.

Klippet av iskartan visar ett rött område med mycket tät drivis utanför Byviken och norra delen av Holmön. Söder om Bergudden är det däremot betylig mindre is, endast mycket spridd (grönt) eller spridd (gult) drivis. Den täta drivisen som tidigare låg där driver söderut (orange). Den smalaste delen av västra Kvarken (Bergudden-Ostnäs) bildar en flaskhals som stoppar upp drivisen norrifrån. Rännan med öppet vatten längs svenska kusten upp mot Piteå har nu fyllts med tät drivis (rött). I östra Kvarken kommer ocksp tät drivis drivande norrifrån med spridd drivis (gult) söder därom.

2023-03-22
Nu finns mer drivis i Bottenviken norr om Kvarken, men det är fortfarande inte mycket is i västra Kvarken. Det framgår av gårdagens satellitbild, där drivis är grått, öppet vatten svart och fast is vitt.

Det finns ett stråk med drivis norr om Holmöarna som stärcker sig upp mot den samlade drivisen i Bottenviken. Längs med svenska kusten i Bottenviken ända upp mot Piteå finns en bred remsa med öppet vatten mellan land och drivisen. Det finns också ett mindre område med drivis i södra delen av västra Kvarken. I östra Kvarken är det också ganska fritt från drivis.

2023-03-13
Gårdagens iskarta visar att det fortfarande inte finns mer än gles spridd drivis (grå stråk) i västra Kvarken med en bred kanal med öppet vatten (svart) längs med fastlandet. Längs med södra delen av Holmöarna finns lite tätare drivis (grått) och närmast land ihopfrusen drivis (vitt). Även näsmast östra sidan av Holmöarna finns ett smalt stråk med drivis (grått). I östra Kvarken finns tätare drivis (ljusgrått melerat) med mindre områden med öppet vatten (svart).

2023-03-09
Idag är det klart väder och i dagens satellitbild kan man tydligt se att det är mycket drivis (melerat gråvitt) i norra Kvaren och runt Holmöarna. Det finns rännor med öppet vatten (svart) längs med svenska kusten och på östersidan om Holmöarna. Det är den NV vinden som skapar dessa rännor då isen driver mot öster. Längs västra sidan av Ängesön och Grossgrundet finns fortfarande sammanfrusen drivis (vitt).

2023-03-07
Det lite kyligare vädret med ca fem minusgrader dagtid och 10 minus nattetid har gett lite nyisbildning (lila) i norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Isen är dock mycket tunn (< 5 cm). Ute i östra Kvarken finns ett område med tätare drivis (orange) och närmast finska kusten finns mycket tät drivis med vallar (rött) efter den kraftiga västvinden som rådde förra veckan. I västra Kvarken närmast Holmöarna finns också lite tätare drivis längs med Holmölandet.

2023-03-06
De senaste dagarnas kyligare väder har medför isbildning och ansamling av gles drivis. Dagens satellitbild visar att det finns spridd drivis i västra kvarken (gråmelerat). Mitt i östra Kvarken och upp i Bottenviken finns ett område med tätare drivis (vitmelerat). Längs Holmöarna västra sidan från Holmön och söderut ner till Gaddströmmen ligger ett mindre område med sammanfrusen drivis (vitt). Gaddströmmen är isfri liksom runt Holmögadd.

2023-03-02
Nu är hela norra Kvarken, både i västra och östra delen, isfri och även en stor del av Bottenviken. Den västvind så blåst de senaste dagarna har pressat all drivis till finska sidan. Dagens satellitbild visar att det nu bara finns drivis uppe i nordöstra delen av Bottenviken och längs finska kusten. Även längs västra sidan av Ängesön och Grossgrunden finns ett mindre område med sammanpressad drivis närmast land. Det är också isfritt mellan Stora Fjäderägg och Holmön och ända in till land längs med östra sidan av Holmöarna.

2023-02-25
Tack vare klart väder idag visar dagens satelliybild att det finns spridd drivis i östra Kvarken, som grå och vita stråk beroende på hur tät drivisen är. I västra Kvarken, närmast fastlandet är det i stort sett isfritt (svart). Söder om Holmöarna finns ett område med drivis som löper ända ner i norra delen av Bottenhavet.

2023-02-24
Sensate tiden nattkyla och vindar ha medfört isbildning och drivisbildning i Bottenviken och norra Kvarken. I västra Kvarken finns ett område mot kusten med spridd drivis (2 – 15 cm i tjocklek) som fortsätter ner i norra delen av Bottenhavet och upp i östra Kvarken närmast Holmöarna (gult). I västra Kvarken närmast Holmöarna och norrut upp i Bottenviken finns tätare drivis (orange).

2023-02-20
Det har inte varit särskilt mycket is i Kvarken under senaste veckan. Molnigheten och nederbörden har medfört att det inte funnits några satellitbilder sedan i onsdags. Mitt i veckan fanns lite gles drivis. Under helgens snöoväder blåste den isen bort.

Nu i början av veckan, då vinden mojnat något, visar dagens iskarta att det har bildats tunn nyis (< 5 cm) i hela Kvarkenområdet och längs kusterna norrut (ljust lila). Isen har dock brutits upp under dagen av vinden och börjat driva bort åt norr.

2023-02-11
De senaste dygnens kraftiga syd till sydvästliga vind och varierande vattenstånd med en topp i torsdags på + 80 cm har medfört att all nyis i Kvarken och Bottenviken har brutits upp och drivit i väg mot finska kusten. Det är nu i nästan helt isfritt i Kvarken och Bottenviken vilket framgår av gårdagens satellitbild.

2023-02-08
Den ökande vinden och det milda värdret har satt isen i västra Kvarken i rörelse norrut. Det mesta av nyisen är uppbruten och driver norrut. Dagens satellitbild har ett färgfilter med blågrön ton för att filtera bort lite av molnsyarna. Bilden har också en annan vinkel här Holmöarna ligger diagonalt i bilden från vänster uppe mot höger nere. Ett stort område i västra Kvarken är helt öppen (det svarta området). Söder därom finns uppbruten nyis som driver norrut mot det öppna området. Norr om detta där farleden för färja går ligger sammanpackad nyis, som ikväll hindrar färjan.

2023-02-06
Senasten dygnens kyla har ökat på nyisbildningen. I går em kom också Ale för att assistera Capella under eftermiddagsturerna. Dagens satellitbild visar på ett stort nyisområde (grått) i västra Kvarken mot Holmön sidan och längs färjeleden. Närmast västra sidan av Ängesön finns tätare drivis (gråvitt). Mitt i västra Kvarken är det ett stort område med öppet vatten (svart).

2023-02-03
På dagens satellitbild är Kvarken dold av moln. Gårdagens satellitbild visar däremot hur gles drivis nu bildas allt mer i västra och östra Kvarken. Det syns som gråa områden med kurviga stråk.

Längs med västra sidan av Ängesön och ner mot Holmögadd finns lite tätare drivis, som är ett lite vitare område. Man ser tydligt att det fortfarande är öppet vatten i Gaddströmmen. I vikarna på fastlandet ligger fast is (vitt).

2023-02-01

I går var det nästan helt isfritt i västra Kvarken. Senaste dygnets begynnande kyla har däremot medfört en del nyisbildning i både västra och östra Kvarken med tunn nyis (< 5 cm) , vilket framgår av dagens iskarta (lila). Isen är dock så tunn och bryts lätt upp av vinden. Prognosen de närmaste dagarna är dock att det ska bli svaga vindar med 5 – 10 minusgrader. Först till helgen väntas ett omslag i vädret.

På dagens satellitbild kan man se ett tunt molnsjok norr om Holmöarna, men man ser också stråk med spridd drivis, särskilt i östra Kvarken söder om molnsjoket och längs västra sidan av Holmöarna. Den tunna genomskinliga nyisen syns inte då havet syns igenom, vilket gör att det ser ut som öppet vatten (svart).

2023-01-26

Iskartan från igår visar att det är drivis som är spridd (gult) eller mycket spridd (grönt) i västra och östra Kvarken och längs med den svenska och finska kusten. Satellitbilden från i em visar att nordvästvinden pressat ihop drivisen till en sträng norr om Holmöarna och till ett litet område i södra delen av västra kvarken. Bilden visar också att all drivis i östra Kvarken drivit undan. Fortfarande finns ingen nämnvärd isbildning ute i Bottenviken eller norra Bottenhavet.

2023-01-23
Idag finns det drivis i västra Kvarken som är spridd (gult) eller mycket spridd (grönt). I övrigt är det helt öppet vatten både i södra Bottenviken (utom längs finska kusten) och i norra delen av Bottenhavet.

2023-01-21

I går var det fortfarande i stort sett isfritt i Kvarken. Det syns tydligt på gårdagens satellitbild (till vänster), där också östra Kvarken skyms av en molnbank. Det finns också litet område med tätare drivis närmast fastlandskusten. Dagens satellitbild (till höger) visar att det finns mycket gles, tunn drivis efter nattens kyla i västra Kvarken och norr om Holmöarna.

2023-01-19
Fortfarande ingen större omfattning av is i Kvarken. Det finns lite tät drivis (rött) i vikarna närmast fastlandet. Ute till havs, både i västra och östra Kvarken, är det öppet vatten (blått).

Det finns dålig is mellan öarna kring Holmöarna. Där isen legat ett tag ligger en hel del snö på isen. Vattenståndsändringar har medför att det kommit upp flödvatten på isen och bildat stöpa.

2023-01-11
Det har varit några veckor över jul och nyår utan någon is i västra Kvarken. Nu finns snösörja ute i Kvarken. Inne i Norrfjärden finns drivis och snösörja som packats samman av den SO-vinden. Det ljust lila området är tunn uppbruten nyis och snösörja. Det mörkare röda området är tät drivis. Från strax utanför Pannan och in till Norrfjärden medför isen att färjan inte kan köra obehindrat, utan gångtiden blir upp mot 50 min.

2022-12-20
Det är åter i stort sett isfritt ute i västra Kvarken. Det finns is inne i Byviken och längs västra sidan av Holmöarna.

2022-12-16
Israpporten öppnar för säsongen. Det är ovanligt tidigt denna vinter.

Efter senaste dagarna kyla finns nu tunn nyis i Västra Kvarken och längs kusten norrut och söderut ner till Nordmaling. Hittills är isen genomgående mycket tunn < 5 cm. Is ligger mellan öar kring Holmön. Jäbäcksundet är fruset liksom Halörsbrejda. Det finns även nyis längs Holmöarnas östra sida.

Till helgen väntas mildare väder och mer vind och då förväntas isen bryta upp och driva norrut.