Israpport

Under vintern kommer här fortlöpande israpporter så länge det är isföre. Uppdatering sker så snart information om förändringar i isläget finns. De iskartor som visas är utdrag från SMHIs kartor om inte annat anges. Dagliga iskartor i PDF-format finns tillgängliga på SMHI:s webplats vid 12-tiden på dagen. Satellitbilder är utdrag från någon av NASAs Lance Modis satelliter Terra, Aqua eller NOAA. Bilden över Scandinavien tas dagligen vid 12-tiden svensk tid och finns tillgängliga på NASA:s webplats vid 13-tiden. Satellitbilder är endast användbara vid klart väder.

2021-04-11
Israpporten upphör för säsongen.

Nu är det helt isfritt i Norra Kvarken och större delen av Bottenviken. Bata längts uppe i norr finns fostfarande is till havs. SMHI anger följande i sin skriftliga israpport:

BOTTENVIKEN
I Bottenvikens norra skärgårdar 30-70 cm fastis, i de södra 20-60 cm, delvis rutten fastis. Till sjöss ost om linjen Töre – Kalajoki finns 10-50 cm mycket tät vallad drivis. Väst om linjen, utmed kusterna stråk med 10-40 cm mycket spridd drivis. I övrigt isfritt. Kommande dygnet först SV isdrift, tisdag eftermiddag NO isdrift. Viss avsmältning dagtid.

NORRA KVARKEN
I svenska vikar och i finska skärgården rutten fastis. Till sjöss isfritt.
Kommande dygnet avsmältning dagtid.

2021-03-31
Dagens satellit bild visar nu att det är helt isfritt till havs kring Holmöarna. Det är också isfritt utanför skärgårdarna längs svenska kusten ända upp till Luleå.

Halva Bottenviken är nu isfri. All is till havs i Bottenviken ligger nu på den finska sidan. Packisen ligger från Karlsborg (vid Kalix) och österut och ända ner till Jakobstad.

Söder om Jakobstad finns nu bara is inne i de finska skärgårdarna. Där ligger fast is.

2021-03-29
Dagens utdrag ur iskartan visar att det nu är öppet vatten i stort sett i hela västra Kvarken. Det finns en lite sträng med drivis på väg norrut från Holmön (orange). All packis (röd) i Bottenviken ligger på finska sidan och längst uppe i norr. Hela svenska sidan av Bottenviken upp till Rödkallens fyr är isfri.

Det är också öppet vatten in till kajen i Norrfjärden och isen inne i Byviken bröts isen upp av bogserbåten Karl-Astrid under gårdagen. Färjetrafiken beräknas komma igång igen i em.

2021-03-25
Nu kan man se att det bara finns ett litet drivisområde norr om Holmön. I övrigt är det öppet vatten i Västra Kvarken. Det finns ett samlt drivisområde pressat mot västa sidan av Ängesön och Grossgrundet av den västliga vinden som dominerat de senaste dagarna.

Packisen ligger pressad mot finska sidan i Bottenviken och syns inte i bilden. Även Östra Kvarken har nu öppet vatten. På finska sidan vid Valsörarna och Björkö finns bara is inomskärs.

2021-03-24
Igår kom Ale och bröt upp isen i västra Kvarken. Dagens satellitbild visar att västra Kverken nu är isfri och att drivis är på väg norrut från Holmöarna. Det ligger även kvar is i Norrfjärden och ut till Pannan. Det ligger också drivis längs med västra sidan av Ängesön och mellan Holmön och Fjärderägg.

I övrigt är det i stort sett isfritt både i östra och västra delen av Norra Kvrken. Längre norrut i Bottenviken finns packis på den finska sidan.

2021-03-22
Isen har brutit upp ännu mer och iskanten i söder ligger nu ungefär längs med färjans farled med en tunga öppet vatten längre norrut mitt i Kvarken. Det finns också ett område med tät drivis (orange) längs med västra sidan av Ängesön och Grossgrundet. I övrigt är det öppet vatten med mycket spridd drivis (ljusgrönt) runt Holmöarna. Den täta drivisen (orange) och packisen (röd) finns nu helt på den finska sidan av Norra Kvarken och Bottenviken.

Idag hävs avlysningen av västa Kvarken för N-S gående fartygstrafik. I morgon, då det blir sydliga vindar, kommer ALE att från norr börja bryta upp kvarvarande is i Kvarken. ALE kommer också att bryta upp isen i Byviken och så mycket det går in mot Norrfjärden. All uppbruten is förväntas driva norrut upp i Bottenviken i den sydliga vinden.

2021-03-21
Dagens satellitbild visar att isen rivit i västra Kvarken nästan ända upp till färjans farled. Skoterspåret har kapats bort på mitten. Nu är det slut med skotertrafik till fastlandet.

Längs västra sidan av Ängesön, Grossgrundet och Holmögadd ligger ett bälte med drivis, som pressas dit av den NV vinden. Man kan också se att all packis, som fanns häromdagen norr och öster om Holmöarna har drivit iväg över till finska sidan.

2021-03-20
Dagens iskarta visat att tät (orange) och spridd (grön) drivis har kommit upp söderifrån i fickan med öppet vatten söder om det fasta isen. Nu skymtar bara öppet vatten från Bergudden. Man kan också se att packisen (röd) nu släppt svenska kusten och lämnat ett område med spridd drivis (gult).

Under natten har vattenståndet stigit med 30 cm, vilket bl a fått isen vid Bergudden att bryta upp, med böljande sjögång i isen. Det har också kommit flödvatten på isen längs med stränderna, utom i Vinktervägskroken där istället sprickan vid driviskanten har gått upp och det finns flödvatten på isen där. Isytan har mjuknat under natten då det blivit bildväder och kommit någon cm blötsnö. Det är inte alls lika bra före på isen idag.

2021-03-19
Fortfarande mycket drivis i Bottenviken och Östra kvarken. I natt har det blåst NV vind och man kan se på dagens satellitbild att en råk bildats längs svenska kusten norr om Holmöarna i och med att packisen släppt och drivit mot öster.

Den fasta isen ligger still och föret på ytan är bra. Lite is har släppt i söder och vid Bergudden har det slagit upp hål i isen. Iskanten går nu från Labsundsögern på Ängesön mot Skatahällan, Ögern och Gåsflötakallen och upp till norr om Veaögern innan iskanten viker av åt NV upp mitt i Kvarken utanf Bergudden. Sen vidare in mot Ostölandet.

2021-03-17
Idag är det verkligen molnfritt och dagens satellitbild visar tydligt isläget. I den vänstra bilden ser man att en stor del av Bottenviken är täkt av tät packis med tvärgående råkarI Österkvarken finns drivis (grått) och söder om den fasta isen i Västra Kvarken är det öppet vatten (svart) med något stråk av spridd drivis (grått).

I den högra bilden, som bara visar Kvarken, ser man att mer is släppt i söder och att det är isrent ända in till land längs västra sidan av Holmöarna från veaögern och söderut. Den fasta Isen har blivit något tunnare, där det är som tunnas. I övrigt har det inte hänt så mycket med istjockleken. Nattkylan gör att isytan håller och föret på skoterspåret är bra. Hålen längs spåret har inte blivit större eller fler. Sprickan i Vintervägskroken har sjukit ihop och det går nu att passera där spåret gick tidigare.

2021-03-16
Dagens satellitbild har en del moln, men visar att det är öppet vatten från Bergudden och söderut ute i västra Kvarken. Däremot så finns packis inne i fjärdarna norr om älvmynningen. Det går däremot inte att se hur den fasta isen ser ut eller packisen norr och öster om Holmön

Den fasta isen ligger still och det är fortfarande bra före på isen. De hål som observerades i går är uppmärkta och har inte ökat i storlek. Inga nya hål har observerats.

2021-03-15 em
Varning! Varning! Varning!
Det finns tre hål i isen längs skoterspåret. De är uppmärkta med kryssade plogkäppar.

2021-03-15
Ingen större förändring av isläget. Området söder om den fasta isen markeras nu som mycket spridd drivis (ljusgrönt) mot spridd drivis (gul igår). Det finns också mer tät drivis (orange) än i går söder om det öppna området. Det finns också lite packis (röd) in mot Holmsund I östra Kvarken ser det ut som igår med packis (röd) mot Holmölandet och tunn jämn is /mörk lila) och nyis (ljus lila) mot finska sidan.

2021-03-14
Nu visar även SMHI:s iskarta att det är öppet vatten med spridd drivis (gult) i det område som är rödmarkerat i gårdagens satellitbild. Vidare ser man att det finns tät drivis (organge) söder om den spridda drivisen och söder därom finns mycket spridd drivis (grönt) ända ner mot Hörnefors. Däremot så ligger det mycket packis i norr och öster om Holmöarna (rött) och ute i östra Kvarken finns tunn jämn is (mörkt lila) och nyis (ljust lila).

Skoterspåret har dragits om i Vintervägskroken och går nu längs stranden ner till södra delen där sprickan mellan drivisen och den inre isen någ land. Där finns nu en träbro för att kunna passera sprickan. Det finns lite blötsnö på isen där ytan fortfarande är skarp men lite fuktig.

2021-03-13
Under natten har det varit isrörelser. Mer is har släppt i söder och nu går iskanten från norra spetsen av Långögern (vid Jonängkroken) och åt NV närmare Holmön än igår em. Det är således öppet vatten mitt i Kvarken rakt utanför Bergudden. Även om det är moln på satellitbilden, så ser man ett grått området där isen släppt (markerat med rött) och sen ett vitt område söder därom där isen driver söderut.

Issprickan från Kammen och upp mot Lillhälla, som går mellan den fasta isen och den hopfrusna drivisen har rört sig och på vissa ställen har isen på var sida tornat upp sig mot varandra längs sprickan, vilket framgår av bilden. Vid skoterspåret har däremot den ena issidan glidit in under den andra och skapat en skarp iskant mot Holmösidan. Kanten är ca 4 dm hög och det finns 3 dm vatten med snösörja mot kanten på den sida där isen glider under den andra sidan. Det innebär att det är besvärligt att ta sig över kanten om man kommer från Holmön.

Vid Lillhälla finns tre upptornade sprickor och det är mycket blött på isen. En spricka går från Lillhällans nordspets åt NV och en annan parallellt ca 300 m söderut. Sen går en spricka från Sköthälla åt SV. Den sprickan korsar de två andra. Det innebär att ett rektangulärt isområde norr om Lillhälla är löst och omgärdat av sprickor.

Iskanten skymtar i snöfallet

2021-03-12
Vind och högt vattenstånd har medfört stora förändringar av isläget. Detta är den andra snabba höjningen av vattenståndet inom en vecka. Denna gång närmare 50 cm på mindre än ett dygn. Det kulminerade i morse och vattenståndet har nu börjat sjunka något. När nu vattnet sjunker undan bildas en sydgående stöm av vatten som drar med sig isen.

Spricka som från från Berg-udden ut mot där isen släpt.

Från strax syd om Veaögern har isen släppt och vidare upp åt NO till mitt för Bergudden mitt i Kvarken och sen vidare in mot Ostölandet. Söder därom är det öppet vatten. Det höga vattenståndet har också fått isen att släppa från land. Det har också bildats en spricka i isen som sträcker sig från Bergudden och ut i Kvarken mot där isen släppt. Det finns således en stor risk att även isen söder om sprickan släpper så det blir isfritt ända upp till Bergudden.

I Vintervägskroken ligger isen fortfarande fast, men en spricka finns mellan den fasta isen och den hopsjuvade drivisen utanför. Det höga vattenståndet har medfört att den yttre isen pressas upp över den inre isen som ligger still och trycks ner. Det har bildas en 3 dm hög, skarp iskant mellan isytorna, med ca 3 dm vatten på den sida av kanten där isen trycks ner.

Det finns även många sprickor längs svävarleden.

2021-03-11
Vänstra satellitbilden från igår visar hela Bottenviken. Här ser man hur all packis i norr nu släppt från Finska sidan och börjat driva söderut i den kraftiga nordvinden, som varit några dagar. Nu är större delen av Bottenviken åter täckt med drivis. Det är bara ett mindre stråk längs svenska kusten där drivisen är glesare, liksom bandet där packisen släppt. Nu när Evert passerar innan helgen med krafig sydvind lär isen driva tillbaka till den Finska sidan.

Högra bilden visar Norra Kvarken. Här ser man att isen i Västra Kvarken ligger isen still. Isen utanför Vintervägskroken har nu frusit ihop och börjar närma sig 20 cm. Ett nytt skoterspår har dragits från Vintervägskroken rakt upp till Norrfjärden. Om inget hänt med isen när Evert passerat så kan stakningen av skoterleden påbörjas.

Det framgår också från bilden att det har drivit upp ett mindre drivisområde från söder under natten till den 10:e, vilket framgår av bilden från 9 mars, då det var öppet vatten söder om iskanten. Drivisen från söder kan förväntas dämpa sjögången när Evert passerar och skydda den fasta isen.

2021-03-09
På dagens satellitbild ser man att den fasta isen ligger still och att den förefaller lite vitare än på gårdagens bild. Det är nysnön som kommit inatt som ger den effekten.

I den rådande nordost vinden har det fyllts på med mycket drivis från norr och öster. Nu finns is längs med land efter hela östersidan av Holmöarna och Östra Kvarken är i stort sett åter helt täkt av tät drivis. Söder om den fasta isen i Västra Kvarken är det däremot öppet vatten då Holmöarn stoppar upp drivisen så den inte kan komma dit. När vinden vänder senare i morgon kan möjligen drivis söder om Holmögadd komma upp och fylla på. På ett dygn har vattenståndet stigit 50 cm och det har medfört en hel del flödvatten på isen nära land på västra sidan av Holmön. Nu har det kulminerat för denna gång och vattenståndet har börjat skunka igen. Flödvattnet har nu fyst ihop och det går bra att köra spåret på isen nära land. Däremot är prognosen att det ska stiga igen till på fredag och ännu mer än denna gång. Det kan således bli nytt flödvatten på isen till helgen.

2021-03-08
Dagens satellitbild visar att större delen av den fasta isen ligger kvar efter helgens blåsväder. Man kan se att den mesta isen kring Holmögadd har släppt och att det är öppet vatten i Gaddströmmen. Det är också öppet vatten ända in till land längs östas sidan av Holmöarna och att en stor del av isspännet mellan Stor Fjäderägg och Holmön har släppt söder ut och att det bara finns en tunn remsa med is i norr. DEt finns också lite drivis ute i Östra Kvarken. Isen i Västra Kvarken klarade blåsvädret ganska bra och större delen av det sämre området i söder ligger kvar. Man kan dock se att iskanten har kommit något mer norrut sedan förra satellitbilden den 4 mars. Vattenståndet har stigit under eftermiddagen idag och det är åter enhel del flödvatten vid land.

2021-03-05
Dagens iskarta visar att det skett nyisbildning (ljust lila) norr, öster och söder om Holmöarna under natten med tunn nyis (< 5 cm). Man kan också se ett drivisområde på väg söderut. Under helgens blåsväder kan man hoppas med att nyisen i norr bryts upp och tillsammans med drivisiområdet packas mot den fasta isen i västra Kvarken och bildar en skyddande buffert mot sjögången. Med nyis i söder också kan vi hoppas att det bromsar att det sämre isbältet (mörkt lila) släpper. Ligger det kvar och får frysa ihop ger det också en buffert söderut.

2021-03-04
Isspännet minskar ytterligare. På dagens staellitbild kan man se att is släppt i söder av isspännet och att iskanten nu går från Rössgrundet åt NV mot Skeppsviksfjärden, norr om Bjuren. I det södra lite gråare området, som sträcker sig i en båge upp mot Gåsflötakallen och över mot norra delen av Skeppsviksfjärden, är det mycket stöpa och här finns flera sprickor. Risken är överhängande att även detta område släpper snart. Längre norrut har stöpan frusit till stöpis ca 5 – 10 cm på ytan och med ett vattenskikt på 5- 10 cm innan isen under. Det gör att isenytan bär att färdas på. Vattenståndet har sjunkit och det har också medfört att det torkat upp lite på isen.

2021-03-02
Iskartan visar att isområdet i västra Kvarken minskar. De grå och lila områdena minska i yta successivt. Sörder om Holmögadd finns ett litet packisområde med vallar (rött) och söder därom finns spridd drivis. Iöverigt är det i stort sett öppet vatten (blått). Prognosen i veckan anger nordlig vind upp till 11 m/s på torsdag och upp till 20 m/s på söndag. Det finns risk att isen spricker upp och börja röra på sig i sådana vindar.

2021-03-01
Av dagens satellitbild framgår tydligt hur mycket is som försvunnit runt Holmöarna. Nu är det öppet vatten norr, öster och söder om Holmöarna. Det är bara en liten bit av västra Kvarken som är istäkt. Mycket av snön på isen har sjunkit ihop och en del av vattnet försvunnit så föret är något bättre med samtidigt har isen blivit tunnare på flera ställen. All is har nu drivit över till den finska sidan i den kraftiga västvinden, som blåst idag. Den vinden ska fortsätta även i morgon även om det avtar något. Det lär inte heller bli någon riktig nattkyla med minusgrader förrän natten mot torsdag. Därefter kan isen möjligen få en chans att återhämta sig och stabiliseras.

2021-02-28
Det har blivit en markant förändring av isläget de senast dygnet. Dagens iskarta visar att mycket av drivisen i Bottenviken norr om Holmön drivit undan mot Finska sidan och att det nu är öppet vatten (blåa områden) ända in mot Stora Fjäderägg och in mot östra delen av Holmögadd. Det fasta isspännet (grått) mellan Holmön och fastlandet har minskat markant. Kartan visar också att den jämna isen (lila), där skoterspåret går inte har vuxit utan snarare tunnats ut och minskat i yta. Det gröna området söder om den jämna isen är spridd drivis och sen kommer öppet vatten utanför Holmsund.

2021-02-23
Det finns mer is i Bottenviken, östra Kvarken och norra delen av Bottenhavet nu. I östra Kvarken finns ett stråk med vallar som ger isbrytarna arbete. Utanför Holmsund finns ett område med tunn nyis (ljust lila), där isen släpt i förrgår och drivit söderut. Förhållandena i västra Kvarken är fortfarande goda, men det är mycket snö på isen nu, efter senaste tidens snöfall. Det stigande vattenståndet medför att det bildats åtskilligt med stöpa nära land på västra sidan av Holmön. Väderprognosen är att det ska bli milt med plusgrader den närmaste veckan vilket kan medför försämrade förhållanden på isen.

2021-02-12
Det är ingen större förändring i isläget. Denna satellitbild har förstorats och behandlats för ökad skärpa. Den är från i onsdags. Det svarta området med vita prickar är land på nordöstra delen av Holmön. Längst ner i högra hörnet syns Jäbäcksundet. Längst upp till höger syns Trappudden och Lillhälla pekar ut som ett svart finger rakt upp. Här ser man tydligt den öppna råken vid Lillhälla och den dåliga isen med öppna hål och snöbryggor. Den mörka grå färgen visar att det också finns stöpa i snön ovanpå isen. Man kan se att den dåliga isen sträcke sig läns med strömfåran från söder om Bergudden och norrut förbi Sköthällan. Tack Tom Engman för bilden.

2021-02-10
Även idag var det klart väder och på dagens satellitbild ser man några förändringar i isläget. Man ser betydligt mer tät drivis i östra Kvarken och vidare nyisbildning söder om det fasta isen i västra Kvarken. Det framgår även av iskartan där ett område en packis bildats öster om Holmöarna (rött). Vidare ser man på satellitbildenbilden att det sannolikt inte finns fast is ut till Stora Fjäderägg. Inne i Norrfjärden norr om färjerännan ligger bra fast is. Under dagen har man övningskört med svävaren för den nya personalen.

Satellitbilden visar också en förändring av iskvaliteten i den fasta isen från Gåsflötaögern på Holmön och i en linje åt sydväst. Öster om detta linje är isen mörkare. Det kan bero på flövatten på isen. Varmare ytvatten har med en nordlig ström kommit upp söder ifrån och kan ha trängt upp på isen. Detta område behöver undersökas närmare.

Undersökningar ut på isen idag har gett vid handen att råken vid Lillhälla har nu fått ett lager med nyis. Det hopsjuvade isområdet i strömfåran söder om råken är dock fortfarande lika dåligt med många snöbryggor med öppet vatten under. Det finns också mer stöpa på isen vilket kan bero på att ytvatten trängt upp på isen (se ovan).

2021-02-09
Det är inte så stor förändring av isläget, som fortfarande är illa. På dagens satellitbild, fastän lite molnigt, kan kan ana skuggningen i det vita vid Lillhällan och norrut, där det nu är öppet vatten i ett stort område. Runt detta område finns band med mycket dålig is. Man ser också att isen släppt söderut och går i en båge från Holmsund mot Rovögern och sen ner mot Holmögadd och is kanten mitt i ligger i höjd med Rössgrundet.

OBS! Isen mellan Holmön och fastlandet är således ännu inte säker att färdas på. Snön gör det också mycket svårt att de var isen är sämre.

2021-02-07
Idag har det varit klart väder och dagens satellitbild visar tydligt hur isen ligger i Västra Kvarken (vitt område med snötäkt is). Den fasta isen sträcker sig från Ratan i norr och och söderut. Den södra iskanten går i en båge norrut från Holmsund över mot Holmögadd.

Man kan också se ett bälte med tät drivis östrer om Holmön (grått vågigt område), som sträcker sig från den fasta isen i norr och söderut mot Valsörarna på finska sidan, där det ligger fast is in mot Björkö och finska fastlandet.

2021-02-06
Det har bildats flödvatten på isen på många ställen. Isen vid Veaögern har försämrats markant. Ställen där isen igår var stabil är inte längre säker. Det är därför inte säkert att ge sig ut på isen vid Veaögern.

Nyisen söderut har släppt längs en båge från Rössgrundet och ner mot Holmsund (linjen mellan ljus och mörk lila). Det finns således rörelser i den fasta nyisen. Det är inte läge att ge sig långt ut på isen innan det fått frysa på lite mer.

I östra Kvarken har den spridda drivisen (gul och grönt i gårdagens karta) packats ihop till tät drivis (orange), vilket framgår av dagens iskarta.

2021-02-05
På den nya isen i söder i området mellan Rovögern och och Sikskärsbåden som ligger mitt på Ängesön har det bildats breda sprickor på 40-50 cm. Det finns risk att nyisen söder om dessa sprickor släpper och driver söderut. Norr därom ligger nyisen 15-20 cm, slät och fin med ca 10 cm nysnö ovanpå. Den släta nyisen går ända upp mot Utliggaren och Truthällgrunder på fastlandssidan. Där ligger tunnare is som på vissa områden bara är 7 cm. Inne i Norrfjärden finns porös is (ca 18 cm) med mycket infrusen snö. Längs Holmölandet från Veaögern S om Bergudden och ända på till Lillhälla ute i strömfåran ligger hovsjuvad is med snö på. Kärnisen mellan sjuvningarna är ca 15 cm men där isen är hopsjuvad i flera lager är det betydligt tjockare men ingen sammanfrusen is. Här finns i hela detta område även snöbryggor mellan flaken med öppet vatten därunder. Bryggorna kan vara flera meter och med nysnön som kommite sista dagarna så är de mycket svåra att upptäcka.

2021-02-03
Dagens iskarta visar att en del av nyisen söder om packisen blåst sönder och spruckigt upp (det lilla ljuslila området söder om Holmöarna. Den kraftiga nordvinden har också brutit sönder en del av nyisen så att ett packisområde med tät drivis har bildats söder om det uppspruckna området. Detta packisområde sträcker sig en bit ner i Bottenhavet och ger båda isbrytarna Ymer och Oden mer och mer arbete.

Uppe i det röda packisområdet NV om Holmön, där både skoter- och svävarleder brukar ligga, syns inga större förändringar. Norr därom har ingen ny is drivit ner än. Möjligen håller en stampvall på att bildas i NO (ljusgrönt område)

2021-02-02
Istillväxten fortsätter som framgår av SMHIs iskarta. Man kan se att nyisen söderut växer till både i tjocklek och utbredning.

Undersökningar av den fasta packisen (röd) visar att den snöfria isen är 10 – 15 cm. Det finns dock stora områden med dålig kvalitet på isen med fickor med öppet vatten under snöbryggor mellan isflaken. Dessa bryggor kan vara upp till 1 x 2 m eller mer. Det är därför direkt farligt att ge sig ut i den hopsjuvade isen, där det är svårt att se var det inte finns is under snön utan att det bara är en snöbrygga. Risken att gå igenom är överhängande.

2021-02-01
Dagens satellitbild visar att det nu ligger fast is norr om Holmön upp mot Ratan (det vita området). Söder om det vita finns ett område som är mer eller mindre grått. Detta är nyis som ligger fast och är 10-15 cm. Gränsen söder ut för nyisen går i en linje mellan Holmögadd och Holmsund. Söder om nyisen är det öppet vatten (svart). Öster om Holmöarna finns vågiga grå områden med drivis. Från och med i morgon den 2 februari är västra Kvarken avslys för nord-sydlig farygstrafik.

2021-01-31
Efter att vinden avtagit och snöfallet upphört har ett stort område med nyis bildats söder om den fasta isen. Detta framgår tydligt från dagens iskarta från SMHI. Det lilla röda området är den is som legat still den sista tiden. Där finns packis med 10 – 20 cm tjocka större och mindre flak. Det finna råkar mellan flaken framförallt vid strömfåran. Det stora lila området söder därom är nyis utan snö. Nyisen är 7 – 15 cm. I det orange området finns drivis med flak upp till 15 cm i tjocklek. Drivisen har inte frusit samman här och är därför i rörelse.

2021-01-29
En stor del av den is som låg längs Västerbottenskusten den 27/1 har släppt och drivit i väg. På satellitbilden från lunchtid idag ser man att nu finns bara is från västra Holmön strax söder om Bergudden och norrut upp mot Ratan (vitt område). Söder och öster om Holmön finns spridd drivis (områden med gråa, vågiga mönster).

Isen ligger hittills still och färjans ränna består. Första morgonturen tog dryga timmen och färjan gick med vändande tur och kunde köra ikapp tidtabellen.

Prognosen för morgondagen visar lite mildare (ca -10 grader), frisk N vind (10 – 15 m/s) och lättare snöfall (totalt 2-3 cm). Friskar vind i blir det snödrev med dålig sikt på Kvarken och det finns en överhängande risk att istäcket bryter upp och att isen pressas ihop till en stampvall i Byviken.

2021-01-27
Isrörelsen har under natten stannat upp då det varit svaga vindar. Det röda området är tät drivis, som nu ligger still och det orange området är drivis som är i rörelse. Färjeleden ligger i sydkanten av det röda området och färjan kan nu gå i ränna så länge isen ligger still.

Morgonturen kl 8 tog drygt 1 tim och återfärden gick i stort sett på tidtabell, dock med ca 25 min försenad avgång p g a lossning av mycket gods. Eftermiddagsturen kl 16 tog ca 50 min, d v s något över tidtabell.

2021-01-26
Israpporten börjar för säsongen.
Senaste dagarnas snöfall och nu med en lite kallare natt och lugnt väder har medför att drivis samlats längs Värsterbottenskusten och i Västra Kvarken. Det är spridd drivis med stora och medelstora och söndnerbrutna isflak 5-15 cm tjocka, med snö- och issörja däremellan. Blandingen av is och snösörja bildar en tjock seg massa som rör sig med vind och strömmar.

På SMHI:s iskarta från idag ser man att ett stort område längs Värsterbottenskusten som omsluter Holmöarna täcks av denna isgröt (orange). Det är denna drivsismassa som bromsar färjans framfart så att restiden i em blev 3 tim tur o retur. Därav den inställda första morgonturen i morgonbitti. Man vill gärna köra när det är ljust så man ser öppningar i isen som kan underlätta färden.

Prognosen för de närmaste 10 dagarna är en temperatur på 5-10 minusgrader och nordlig vind på 5-12 m/s. Om denna prognos håller kommer ismassan att driva söderut och isförhållandena kan förväntas variera dag för dag.