Israpport

Under vintern kommer här fortlöpande israpporter så länge det är isföre. Uppdatering sker så snart information om förändringar i isläget finns. De iskartor som visas är utdrag från SMHIs kartor om inte annat anges. Dagliga iskartor i PDF-format finns tillgängliga på SMHI:s webplats tidigast vid 12-tiden på dagen. Satellitbilder är utdrag från någon av NASAs Lance Modis satelliter Terra, Aqua eller NOAA. Bilden över Scandinavien tas dagligen vid 12-tiden svensk tid och finns tillgängliga på NASA:s webplats vid 13-tiden. Satellitbilder är endast användbara vid klart väder.

2024-05-15 Israpporten upphör för säsongen

2024-05-13

Nu tunnas det ut mer och mer med isen i Bottenviken. Det finns endast spridd drivis mitt i Bottenviken. Även längst uppe i norr har isen börjat släppa sitt grepp men ännu har inte isbrytarna avslutat sin säsong. Ymer, Frej och Ale är fortfarande aktiva i norra Bottenviken.

2024-05-12

Nu finns inte mycket is i västra eller östra Kvarken. Det finns däremot en del is kvar uppe i Bottenviken norr om Holmöarna. Det framgår av gårdagens satellitbild.

Det har inte varit störningar i färjetrafijen p g a is under senaste veckorna. Isen i Byviken drev undan tidigare i veckan.

2024-05-06

En en höguppllöst satellitbild från ESAs satellit Sentinel-2 tagen i klart väder för några dagar sen. Holmöarna ligger mitt i bilden och fastlandet syns uppe i vänstra hörnet. Bilden visar tydligt att det fanns drivis i västra Kvarken närmast Holmön och norr om Holmön ut mot Fjäderägg samt i östra Kvarken. Hela Byviken och också fylld med lös drivis.

Det är dock inga starka vindar och de växlar riktning. Det medför att isen ligger ganska still och det är ingen ispress som kan störa färjetrafiken.

2024-04-30

Det finns fortfarande en hel del drivis kvar norr om Holmöarna och i östra Kvarken. I västra Kvarken finns drivis närmast Holmöns då det varit växlande vindar med stort inslag av SV-vind senaste dygnen. Färjetrafiken är igång igen inför Valborgshelgen och färjan har hittills kunnat zick-zacka genom drivisen.

2024-04-26

Mulet väder gör att det inte går att använda satellitbilder. Dagen iskarta visar att den finns ett områden med tät drivis med vallar (orange) i norra delen av västra Kvarken och norr om Holmöarna liksom ute i östra Kvarken. Detta område med tär drivis bildar en plugg som stoppar färjetrafiken då färjan inte kan ta sig fram genom isen.

2024-04-22

I den nordvind som varit under helgen och kommer att vara några dagar till har medfört att dirviskommer ner från norr och att det är ispress i Byviken. Dagens satellitbild visar att det är ganska mycket tät drivis på väg söderut mot västra Kvarken. Holmöarna ligger nere till vänster och man ser att ett stort område med tät drivis ligger alldeles norr om Holmöarna.

2024-04-11

Efter isbrytning i Kvarken har nu isen drivit undan norrut i sydvinden. Det är nu öppet vatten i en stor del av västra Kvarken.

En av lotsbåtarna från Holmsund har också brutit ränna ända in i Byvikens hamn till Capellas angöringsplats och även in till Capella i Norrfjärdens hamn. Det innebär sannolikt att färjan kan komma igång igen med trafiken inom kort.

2024-04-09

Dagens satellitbild visar nu att det inte är mycket is kvar kring Holmöarna. Dn täta drivIsen norr om Holmöarna har drivit åt norr i sydvinden och det är ett stort område med öppet vatten mitt i västra Kvarken och drivis söder därom

Isen i västra Kvarken bryts just nu. Det är kustbevakningens fartyg KBV181 som passar på och bryter isen under sitt patrullerande längs med kusten. Det går bra nu när avlysningen av farleden har hävts.

2024-04-02

Gårdagens iskarta visar att isen i södra delen av västra Kvarken nu har släppt i den NO-vind som råder. Nu finns det endast spridd drivis (gult). Det fasta isspännet från norra delen av Holmön och mot fastlandet ligger fortfarande kvar och norr där om finns tät drivis längs med svenska skuten. Avlysningen av västra Kvarken hävs nu under dagen.

2024-03-21

En högupplöst satellitbild från ESAs satellit Sentinel-2 visar tydligt hur isläget såg ut den 18 mars.

Här framgår att isen i västra Kvarken nu börjar försämras. Den norra delen av isspännet, som tidigare var vit fast is, har nu börjat bli grå och därmed av sämre kvalitet. Skoterleden har därför stängts. I östra Kvarken finns spridd gles drivis. Snart har isen mellan Holmön och Stora Fjäderägg brutits upp.

2024-03-15

Idag har det varit soligt och det finns en fin satellitbild. Här framgår att isen i västra Kvarken ligger stabil, men att isen är bar och därför grå i bilden.

In mot Norrfjärden är isen bitvis vit därför att det finns ett tunt lager med snö på isen. I östra Kvarken finns strimmor av drivis.

2024-03-14

Nu har det varit dimmigt och mulet ett antal dagar och ingen satellitbild finns att tillgå. Dagens iskarta från SMHI visar att den fasta isen (grå och rödbrun) i västra Kvarken fortfarande ligger stabil. I de växlande vindar, som varit senaste dagarna, har litet band med mycket tät drivis (röd) fyllts på från norr och i söder har en hel del tät (orange) och mycket tät (röd) drivis kommit upp från söder och börjat fylla upp även i östra Kvarken.

Förhållandena på isen längs skoterleden är blött och dimmigt idag. Skarp bar is mot Holmösidan och lite blöt snö på isen mot fastlandet. I övrigt bra förhållanden. Inga större öppna sprickor finns.

2024-03-10

Efter dagar med dimma och mulet väder fick vi åter en klar dag med sol. Dagens satellitbild visa att isen ligger i sort sett oförändrad i västra Kvarken. Däremot har drivisen i norra Bottenhavet och östra Kvarken har drivit undan så nu är det bara isen i västra Kvarken som ligger.

2024-02-24

För första gången på flera dagar är det soligt och klart väder. Dagens staellitbild visar att det fasta isspännet med nyisen i söder i västra Kvarken ligger orört (vitt). Söder därom finns tät drivis (grått). Längs östra sidan av Holmöarna finns ett band med fast is (vitt och utanför detta finns drivis (grått). I en stor del av östra Kvarken och södra Bottenviken är det öppetvatten med mycket spridd drivis (svart med små grå fläckar).

2024-02-22

Dagens iskarta visar att det fasta isspännet (grått) i västra Kvarken med nyisen (mörkare lila) söder därom ligger orört. Närmast isspännet i norr finns ett smalt band med mycket tät drivis (rött) och norr därom mycket spridd drivis (grönt) . I östra Kvarken och ner i Bottenhavet finns tät drivis (orange). Mitt i Bottenviken mot svenska sidan finns mycket tät drivis med vallar och mot finska sidan nyis (mörkare lila).

2024-02-19

Här ser vi till vänster lördagens högupplösta ESA-bild och till höger söndagens NASA-bild. Båda visar att NV-vinden under torsdag och fredag fick isen söder om Holmöarna att släppa och driva söderut. Vidare att helgens SV-vind fått drivisen i Bottenviken och östra Kvarken att pressas mot finska sidan så att en råk uppkommit öster om Holmöarna och längs svenska kusten. Isen i västra Kvarken ligger däremot fotfarande stabil.

2024-02-16

Via ESA:s satelliter finns även högupplösta satellitbilder att tillgå från Copernicus Browser. Dessa läggs dock inte upp dagligen. Detta är ett utklipp från den senaste bilden från Sentinel-2 över Holmöarna från 10 februari. Här kan man tydligt se det fasta isspännet mellan Holmön och fastlandet som är tydligt vitt. På smalaste stället vid Holmön är det 3,5 km brett. Det ljust gråa området söder därom är nyisen som ännu inte blivit snötäckt på denna bild. Det finns en smal spricka i isen med öppet vatten från strax söder om Holmögadd mot Holmsund (svart). Söder därom är isen mer uppbruten i tät drivis. Även i norr om Holmöarna och i östra Kvarken finns tät drivis.

2024-02-15

Idag är det mulet och lätt snöfall av och till så det blir ingen satellitbild. Dagens iskarta visar att det är mycket tät drivis med vallar (rött) på svenska sidan i Bottenviken och Bottenhavet och i västra delen av östra Kvarken. I västra Kvarken ligger det fasta isspännet (grått) i norr opåvekat. Nyisen (mörkare lila) i södra delen av västra Kvarken är ca 15 – 20 cm. På grund av snöfallet finns nu 5 – 15 cm nysnö på isen.

2024-02-14

På gårdagens satellitbild ser man att södra Bottenviken och östra Kvarken är täckt av mycket tät drivis med uppspruckna band med råkar i öst-västlig riktning. Man ser också att NO-vinden öppnat en smal remsa med öppet vatten längs finska kusten.

I södra delen av västra Kvarken finns ett område med nyis. Iskanten ligger i linje Holmögadd – Holmsund. Söder därom finns tät drivis. Hela västra Kvarken är idag således täkt av heltäckande is. Det fasta isspännet i norr, där skoter- och svävarlederna ligger, har en tjocklek mellan 30 till över 50 cm. Idag finns 5 – 15 cm snö på isen efter nattens och förmiddagens snöfall. Nyisen, söder om den fasta isen, är ca 15 cm tjock.

2024-02-09

Idag är det klart väder och satellitbilden visar kraftig nyisbildning i hela Norra Kvarken och även långt ner i Bottenhavet. Nyisen i södra delen av västra Kvarken är idag 15 cm eller mer. Uppe i Bottenviken finns tät drivis. I dag öppnades också skoterleden mellan Holmön och fastlandet.

2024-02-07

Kylan medför att nyisbildningen fortsätter i hela Bottenviken och Norra Kvarken. På dagens satellitbild syns nyisbildningen i södra delen av västra Kvarken, söder om det vita isspännet (grå strimmor). Nyisen är nu 5 – 10 cm.

Även norr om isspännet sker nyisbildning. Nyisbildningen väntas fortsätta så länge kylan och den svaga vinden håller i sig.

2024-02-06

Spännet med fast is (grått) ligger fortfarande stabilt. Drivisen i södra delen av västra Kvarken har släppt och drivit söder om Holmöarna i nordvinden (rött). Kylan medför nyisbildning i hela Norra Kvarken och i södra delen av Bottenviken och norra delen av Bottenhavet (ljust lila). Ingen drivis i norr har ännu släppt uatn ligger kvar i norra delen av Bottenviken.

2024-02-04

Dagens satellitbild är inte så skarp, men det framgår tydligt att isspännet ligger kvar och att det finns en stor råk söder om spännet med en kanal med öppet vatten söder ut. Det sker nyisbildning i råken så delar är täckt av tunn nyis. I övrigt ligger tät drivis i södra delen av västra Kvarken. I östra Kvarken och södra Bottenviken finns endast mycket spridd drivis.

2024-01-30

Åter en dag med klart väder. Dagens satellitbild visar tydligt att isspännet ligger kvar och att det söder om spännet finns ett inneslutet område med sämre is med råkar som är mörkgrått. Söder därom finns mycket tät drivis ända ner till Holmögadd. Norr om isspännet och i östra Kvarken är det öppet vatten med mycket spridd drivis. All drivis i Bottenviken har drivit upp mot NO och södradelen av Botten viken har öppet vatten med mycket spridd drivis.

2024-01-27

Dagens satellitbild är inte lika klar då det finns lite molnskyar på himlen. Söder om det vita isbältet framträder ett område som är grått och sträcker sig söderut ner mot Holmögadd. Det är drivis (ljusgrått) och nyis (mörkgrått). Söder om det ner mot Bottenhavet finns en molnslöja. Längs östra sidan av Ängesön finns också ett område med tät sammanfrusen drivis och ute i östra Kvarken finns lite mer spridd drivis, med öppna råkar (svart) mellan drivisen (grå).

2024-01-25

I dag var det klart väder och dagens satellitbild visar att isspännet ligger kvar (vitt) och att en smal bård med nyis (grått) har bildats söder om isspännet. Bredden på nyisen är bara drygt 1 km och isspännet är ca 4 km på smalaste stället. I södra delen av västra Kvarken är det öppet vatten. Norr om Holmöarna och i östra Kvarken finns tät drivis.

2024-01-16

Dagens satellitbild visar att isspännet mellan norra Holmön och fastlandet ligger kvar och att söder därom finns uppbruten nyis som driver söderut. Norr om Holmön finns tät drivis liksom ute i östra Kvarken.

2024-01-14

Isen i västra Kvarken har rivit från ungefär skoterspåret och söderut. Nu finns bara spridd drivis (gult) söder om linjen Vintervägskroken och Östön och ner till norra Bottenhavet. Det ligger fortfarande ett smalt isspänne norr om skoterspåret och upp mot färjans farled. Norr därom finns tät drivis (orange). I östra Kvarken finns mycket tät drivis (röd) och tät drivis (orange).

2024-01-11

Dagens satellitbild visar att isen ligger still i västra Kvarken och att den är snöfri (grått). Däremot finns en råk norr om Holmöarna med öppet vatten (svart). Även i östra Kvarken finns områden med öppet vatten (svart), men även med drivis som är snöfri (grått). Söder om linjen Skeppsvik – Holmögadd finns också ett svart område med i stort sett öppet vatten eller mycket spridd drivis.

SMHIs iskarta visar samma tendens. Det kraftiga västliga vinden som rått sedan tövädret kom har fått isen i Bottenviken att driva över mot finska sidan. Det har medfört att en bred råk med öppet vatten (blått) har öppnat sig längs svenska kusten från strax norr om Holmöarna och ända upp till Piteå. Isen i västra Kvarken ligger still, men är nu i stort sett snöfri blankis efter tövädret i veckan. I östra Kvarken finns tät drivis (orange) och söder därom i norra Bottenhavet finns både spridd drivis (grönt) och mycket tät drivis (rött).

2024-01-08

Just nu ligger NASAs satelliter ur fas med Bottenviken. Dagens satellitbild visar södra delen av Holmöarna längst upp och Valsörarana längst ner. I västra Kvarken ligger fast is ner till Holmögadd. Ett stort stycke is har släppt och driver söderut. I östra Kvarken mot finska sidan finns tät uppsprucken drivis. I mitten finns öppet vatten med tunn nyis (gråsvart). Även i Norra Bottenhavet finns uppsprucken drivis.

2024-01-05

Istillväxten går nu snabbt i kylan och hela Bottenviken och norra Kvarken och norra Bottenhavet är nu istäkt av nyis (lila) eller mycket tät drivis (röd). De mörkgrå områdena i längst i norr och i Björö skärgård är fast konsoliderad is. Istjockleken i västra Kvarken varierar nu mellan 14 och 17 cm. Färjan till Holmön är inställd tillsvidare.

2024-01-02

Nu sker snabb nyisbildning (ljuslila) mitt i Bottenviken. Även längs västra sidan av Holmöarna sker nyisbildning i den råk som funnits. Norr och öster om Holmöarna och in mot Norrfjärden finns mycket tät drivis (röd) och i södra delen av Kvarken finns tät drivis (orange). Isen i västra Kvarken ligger nu still. Färjan går i en stabil ränna. Idag avlystes även västra Kvarken för trafik i N-S riktning.

2023-12-30

Nu finns drivis (orange) i hela norra delen av västra och östra Kvarken. Det sker också nyisbildning i södra delen av norra Kvarken (ljuslila). Däremot är det i stort sett isfritt i Bottenviken utom längs kusterna och längst uppe i norr, norr om linjen Piteå – Uleåborg där där hela området är täkt av tät drivis.

2023-12-23

I den kraftiga NO-vinden har isen kring Holmöarna släppt och drivit ut i västra Kvarken och bildat ett smalt band med drivis (rött). I övrigt är det spridd drivis och issörja (gult) i västra Kvarken. I östra Kvarken är det nu öppet vatten eller mycket spridd drivis med issörja (grönt).

2023-12-18

Isen kring Holmöarna håller på att brytas upp och spridas österut som spridd (gul) och mycket spridd (grön) drivis. Söder om färjans farled i västra Kvarken ligger ett litet område med nyis (lila) och söder om det ett litet område med tät drivis (röd). I övrigt i norra Kvarken finns bara spridd drivis och stora delar helt öppet vatten.

2023-12-11

Drivisen har spritt ut sig norrut. Nu bildas även mycket tunn nyis (ljuslila) eller issörja i östra Kvarken och i Bottenviken längs med kusterna. Sydväst om Holmöarna finns ett smalt band med mycket tät drivis (röd) med vallar. Söder om det finns ett litet område med spridd drivis (gul).

2023-12-08

Drivisen närmast Holmön som börjat frysa ihop har nu brutits upp i drivis (orange) som drivit norrut i sydvinden. I västra Kvarken finns nu mest tunn nyis (lila) och spridd drivis (grön). Norr om Holmöarna finns tät drivis längs svenska kusten. I södra kanten av isområdet i västra Kvarken finns en stampvall.

2023-12-06

Drivisen närmast land runt Holmöarna har börjat frysa ihop (röd). Ute i Västra Kvarken finns nyis 5 – 10 cm (mörklila). Norr, öster och söder om Holmöarna finns tät drivis (orange) och ute i Österkvarken finns tunn nyis (ljuslila).

Prognosen för de närmaste dagarna är mildare, sydvind tidvis upp mot kuling och stigande vattenstånd med ca 20 cm fram till lördag kväll. Det indikerar att isen kommer att bryta upp och driva upp i Bottenviken.

2023-12-05 Israpporten börjar för säsongen

Israpporteringen börjar för säsongen. Nu finns ett område med tät drivis (orange) längs svenska kusten från Bjuöklubb och söderut ner mot färjeleden till Holmön i Norra Kvarken. Området omsluter Holmöarna. I Västra Kvarken söder därom finns främst tunn nyis (ljuslila). I Norrfjärden finns tunn nyis och i Byviken sammanfrusen issörja.

Det ligger även is mellan öar i Holmöskärgården och i Jäbäckssundet och Sörsundet. Gaddströmmen är fortfarande helt öppen.