Nytt från 2023

2023-01-30 Rapport från möte om Leader

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Genom ett leaderområde kan föreningar, företag, organisationer och kommuner söka pengar till lokala utvecklingsprojekt. Leaderområden finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

Idériket Umeåregionen 2030 är namnet på leaderområdet som ska bedriva utvecklingsarbete i Umeåregionen under EU-programperioden 2023-2027. Med hjälp av av ett leaderområde kan föreningar, organisationer och företag engagera sig i den lokala utvecklingen och söka pengar för projekt.

Idériket ska arbeta mot fyra mål som ska bidra till att göra områdets landsbygder än mer attraktiva för boende, besökare och näringsliv. Målen ska bidra till att stärka inflytandet från civilsamhället och bidra till att minska områdets negativa påverkan på miljö och klimat.

Efter presentationen delades deltagarna upp i tre grupper som diskuterade projekt ideér som olika föreningar kan ha och som uppfyller de fyra målen. Några av de ideér som kom upp var projekt vid Hembygdsföreningen, HAEF, Hamnföreningen och kring Båtmuseet.


2023-02-10
Rapport från styrelsemöte 2023-02-07

Arbetsgrupperna har arbetat med att skriva verksamhetsplaner och
verksamhetsberättelser. Besöksnäringsgruppen har haft möte med
tillgänglighetsstrategen på Umeå kommun kring hur ön kan bli mer tillgänglig för
personer med funktionsnedsättningar. Besöksnäringsgruppen och KOM-gruppen har
haft möte med länstrafiken om bussturerna till och från Norrfjärden. Tidtabellen är
uppdaterad med fler avgångar som synkar med färjan. Information har gått ut till
allmänheten.

SRFs årsmöte närmar sig. HUF kan utse två delegater som har rösträtt för föreningen. Alla
som vill kan dock vara med på mötet. Joar, Olle och Lena innehar olika förtroendeposter
och kommer delta under årsmötet. Olle och Lena registreras som delegater.

HUF ordnade ett möte om kommande Leaderperiod. Olle och Joar var där från styrelsens sida. Det blev lyckat och mycket trevligt. Man beslöt att ha ett nytt möte när Leader-kansliet finns på plats, troligtvis framåt april. God uppslutning. Läs mer om projektideér som kom upp på mötet.

HUFs årsmöte blir den 26 februari kl 13.00 på Prästgården. Kallelse går ut i veckan. Årsmöteshandlingar publiceras på Holmöportalen.

HBBAB fortsätter diskussioner med Kommunen och BRF om möjlighet till drivtstöd. HUF söker driftstöd för tre offentliga dass på på ön.

Mötet vände sig främst till medlemsföreningar för att informer om nya Leaderprogrammet och möjligheter för föreningar att söka stöd. Joar inledde med en presentation av nya Leaderprogrammet och nya Leaderområdet i Umeåregionen.


2023-04-19 Lite om vad som hänt på ön under senaste tiden

Sportlovet var vecka 10 och på tisdagen den 7 mars genomfördes den årliga sparktävlingen med ca 35 deltagare. I år var det det 38:e sparkloppet. Läs mer.

Det blev stopp med färjan torsdag den 23 mars. Enligt HUFs och Kommunens samverkansavtal beställde HUF helikoptertrafik, som kom igång måndag den 27 mars eftersom piloten var uppbokad i Kiruna med rendrivning. På onsdagen 29 mars tog Trafikverket över ansvaret för trafiken och fortsatte med helikoptertrafik veckan ut och i början av påskveckan. På onsdag den 5 april med 12-turen kom färjetrafiken åter igång.

Under påskafton genomfördes den traditionsenliga påsklunchen i Byviken med ett 60-tal deltagare. På grund av snön dukades buffébordet upp längs med Ö4:an.

Det var även en o-puggad konsert med Stefan Sundström och Martin Emtenäs på påskaftonskvällen. På påskdagen ordnade Odlingsgruppen en Byalunch med föredrag om odling med Martin och Stefan. Läs mer


2023-06-01 Rapport från styrelsemöte 17 maj

Komgruppen: Gruppen har haft möte med ledchefen där det pratades om
tidtabellsförändringar som vi behöver komma med synpunkter snarast. Skissar på
förslag att göra en differentierad tidtabell (t.ex vad gäller vändande turer) mellan
delar av året. Länsstyrelsen och Trafikverket arbetar med utvärderingen av
omvärldsanalysen som gjorts av trafiken till och från Holmön. Ska rapporteras till
regeringen.

Besöksnäringsgruppen: ser just nu över visitholmon.se. Gruppen har deltagit i ett uppstartsmöte för projektet Botnian coastal route (kvarkenrådet.org) för att kartlägga och stärka kontakterna och företagsaktiviteterna runt Bottenviken. Projektet drar igång i höst.

Omsorgsgruppen: Arbetet är just nu vilande.

Jordbruksgruppen: Konsert och föreläsning om biokol genomfördes i påskas. Det
utvecklingsstöd som hade sökts beviljades till hälften varpå ett tilläggsansökan
gjordes för resterande belopp, vilken beviljades.

Parkeringsgruppen: Aktuella skyltar är uppsatta på parkeringen. Det är dags att
skicka ut uppmaning om att betala sommaravgiften.

Blåljusgruppen: Inget att rapportera.

HBBAB: Arbete pågår med en lösning på att kunna legitimera sig för driftsstöd. HUF kommer behöva vara med på något hörn. Jorik är ansvarig för frågan. Kan ansöka om driftsstöd först till år 2024. Man för även en dialog med STF kring att eventuellt, i likhet med Berguddens fyr, driva Prästgården som STF-boende.

SRF: har velat träffa oss, men det har bestämts att skjuta på träffen till i höst i samband
med en forskarkonferens i Umeå (för ett nystartat Skärgårdsforskarnätverk) 13-15
oktober där delar av SRF som medverka.

Projekt: Följande stöd har sökt och beviljats under höst -22 och vår -23:

 • Inköp av bokashi- och biokolsanläggning
 • Kartlägga vård- och omsorgsbehov på ön
 • Anordning av konsert på Prästgården senare i sommar
 • Inköp av cykelvagnar
 • Skötsel av dass
 • Spelning och bokashi-föreläsning
 • Två ansökningar väntar på godkännande: ett kopplat till ett
  orienteringsprojekt och ett kopplat till sommarens ö-lopp.

Remissvar post
Olle har mailat ut förslag till synpunkter för remissvar som SRF arbetar med kring förändringar i postgången. Någon synpunkt lämnades per mail. Vi ställer oss bakom Olles svar.

LEADER-ansökan Besöksnäring
Besöksnäringsgruppen har haft en dialog med kommunen under våren, vilket bla
utmynnat i inköp av elcyklar. I samband med detta har man påbörjat en
LEADER-ansökan för att kunna stärka en hållbar besöksnäring på ön.

Ö-loppet Stöd lovsatsning öloppet
Det ska arrangeras ett ö-lopp 15 juli. HUF har fått frågan om att stå som ansvarig
förening, vilket vi beslutar att vi gärna gör.

Cykelprojektet
Ett första steg klimatneutrala transporter på Holmön. Styrelsen godkänner att HUF står som bidragsansökare.

Konsert i sommar
Ansökan bidragsstöd- Kulturarrangemang – “Sveriges Medeltida …”. Styrelsen godkänner att HUF står som bidragsansökare.


2023-07-01 Rapport från styrelsemöte 6 juni

Komgruppen: Det har kommit en rapport författad av Länsstyrelsen och Trafikverket (UK har varit med i arbetsgruppen, men har inte varit med och författat rapporten). Det finns två stora frågor: i) byta huvudman till Umeå kommun (vilket kommunen är inte med på) och ii) i rapporten står att kommunen ska åta sig vissa saker (t.ex. upprustning av hamnar), men utan att det har förhandlats kring detta. Kommunen kommer förmodligen ge ett svar på detta. 

Besöksnäringsgruppen: Gruppen har varit i kontakt med Länstrafiken kring sommartidtabell och uppskyltning av busskur. VisitUmeå kommer ut på fredag. Ö-loppet har hittills 18 anmälda, sträckorna är färdiga. Länk till kartan finns på holmö-portalen. 

Omsorgsgruppen: Omsorgsgruppen pausas tills vidare.

Jordbruksgruppen: Inget att rapportera 

Parkeringsgruppen: Brev om sommar p-avgit på väg ut.

Blåljusgruppen: Ska prata med räddningstjänsten om att införa eldningsförbud inför midsommar. SRFs blåljusgrupp har haft en dialog med MSB om möjligheten att kunna utfärda lokala eldningsförbud. 

HBBAB: Man kommer lämna in en ansökan till Region VB om att få ett 25%-igt investeringsstöd. Kommer fortsätta undersöka möjligheterna för att kunna söka kommunalt driftsstöd.  

SRF: Inget särskilt att rapportera.

Pågående projekt

Vi behöver skaffa oss extra koll på pågående projekt och ansökningar. Vi utser en person som bevakar frågan lite extra. Avrapportering på nästa möte!

 • Inköp av bokashi- och biokolsanläggning pågår (Hillevi)
 • Kartlägga vård- och omsorgsbehov på ön avslutat (Jenny)
 • Anordning av konsert på Prästgården senare i sommar (Joar)
 • Inköp av cykelvagnar. Cykelvagnarna är inköpta, det ska anordnas en byalunch med möjlighet att testa. Projektet slutredovisas efter sommaren. (Joar)
 • Skötsel av dass.
 • Spelning och bokashi-föreläsning. En tilläggsansökan på momsbeloppet kommer behöva göras. (Hillevi)
 • Orienteringskartor. (Johan håller kontakten med Jorik, Hillevi lägger ut ansökan i driven)
 • Lovsatsning Holmö-loppet. (Joar)
 • Lonabidrag pollinering. Projektet har stött på problem (stopp för att så in frön som inte är lokala). Projektet kommer tyvärr avslutas under 2023 utan att man sår in fröer. Ersättning kommer för de kostnader projektet haft och för att återställa det som återstår. (Joar)

Rapport från möte med Umeå Kommun 25 maj
7-8 st från kommunen kom ut (Miljö och hälsa, Gator och parker, VisitUmeå, Övergripande planering). Syftet var att kommunens nya “Holmö-grupp” skulle få besöka ön. Jorik och Lise gav en övergripande bild över Holmön och informerade om besöksnäringsprojektet. De var nöjda med besöket. 

Sommarbrev och grillkväll
Sommarbrevet med kort sammanfattning av avslutat och pågående arbete och sommarkalendarium skickas ut till midsommar.

Grillkväll på Prästgården. Anmälan sker genom att skriva upp sig på en lista på affären. Ytterligare detaljer diskuteras på nästa möte. 

Leaderprojekt LEADER-ansökan Besöksnäring
Intresseanmälan har skickats in. Om ansökan går igenom kommer det innebära att HUF kan anställa ett antal personer.

Vinnova-Ansökan Arkitekthögskolan
Detta är en ny ansökan, efter att den förra ansökan avslogs. Olle och Joar har deltagit i ett möte med Arkitekthögskolan. HUF anser att frågan bör ställas direkt till HAEF och Holmöns Lanthandel. Däremot stöttar vi projektet och tycker att det låter intressant. 


2023-08-01 Rapport från senaste styrelsemötet den 6 juli

KOM-gruppen: Kommunen har skickat in ett remissyttrande till regeringen
angående Trafikverkets och Länsstyrelsens rapport.

Besöksnäringsgruppen: Busstidtabellen är uppdaterad. Det är nu lättare att ta sig
med buss till Norrfjärden.

Jordbruksgruppen: Potatisodlingen är igång, allt går som det ska. På agendan står
nu ogräsrensning – mycket mindre kvickrot jämfört med förra året.

Parkeringsgruppen: Lista utlagd på affären om att betala. Uppmaning i
sommarbrevet om att betalning ska erläggas.

Blåljusgruppen: Inget att rapportera.

Omsorgsgruppen: Sara kommer skriva ihop en sammanfattning av det arbete som
gjorts kring barnomsorgsfrågan.

HBBAB: Har sökt 25 % medfinansiering från Kommunen för bergvärme. Besked kommer i augusti.

Övrigt

En viktig punkt var planering av grillkvällen.

De sökta Leader-projekten har inte beviljats.


2023-10-25 Rapport från senaste styrelsemötet den 10 oktober

Arbetsgrupper

KOM-gruppen: SRF:s färjegrupp har haft möte med TrV och FR. TrV håller på att testa att digitalisera bokning av kallelseturer. Holmön kan ev komma med. Upphandling av hkp-trafik ute. TrV skulle ta med och diskutera ev flygning på helger också. Det var inte totalt Nej på någon fråga. SRF:s färjegrupp kommer att träffa Riksdagens trafikutskott. Helena Lindahl (C) har lämnat motion till Trafikutskottet och Lena skickar vidare till Lena Kjellman.

Parkeringsgruppen: Det står många ej betalande på parkeringen nu. Det behövs fler stolpar med skyltar. Det är tre bilar som Kommunen måste åtgärda. Det behöver slyröjas.

Övriga grupper hade inget att rapportera

Rapport från HBBAB: Det är aktuellt med Bergvärme. Bidrag har kommit in. Vandrarhemmen kommer inte vara med i STF. Prästgården har gått bra och Bergudden plus minus noll.

Rapport från SRF: Representantskapsmöte hålls på Hasselö nära Västervik 11-13 nov. Olle, Lena och Joar åker. En plats finns kvar – anmäl till Olle om du vill åka med.

Projekt

LLU-ansökan Besöksnäring
En ny LLU-ansökan som uppföljning av mötet med Kommunen tidigt i höstas är på gång. Projektet omfattar en byalunch där man samlar in data för att göra en karta med olika leder, platser mm som är interssanta. Projketledare 50 tim samlar in detta och sammanställer för att göra nya kartor. Planan är att detta ska ligga till grund för en ny leaderansökan. Beslöt att lämna in ansökan. Joar skickar in ansökan.

Pågående LONA-ansökan
Projektet ska redovisas i mars. Odlingsgruppen har fått möjlighet att köpa in slåtterbalk. Delar av projektet har inte kunnat genomföras.  

Pågående LLU-ansökan Bokashi
Projekttiden förlängd till 31 mars. 

Pågående LLU-ansökan Omsorg
Projektet ska vara slutredovisat i vår. Bl a ingår en Byalunch.

Forskarkonferens Holmön
Den 12-14 oktober var det forskarkonferens på Holmön. Södertörns högskola arrangerade det vetenskapliga programmet och HBBAB svarar för det praktiska arrangemanget. Avslutningsmiddag hölls på fredagen och var öppen för Holmöbor.

Förslag till Aktiviteter i vinter
 • Jenny har fått förfrågan om att berätta om sin Skottlandsresa “på Prästgården nån gång i vinter”, och ställer gärna upp.
 • Byaluncher kopplade till ansökningarna. Joar pratar med Jägarsförbundet om minkprojektet och Olle pratar med THomas Schnieder om Fladdermusprojketet. 
 • Johan meddelade att Daniel och Markus planerar för ett skidlopp i vinter där man åker i par.
 • Joar frågar Markus och Sune om de vill visa bilder och filmer från Holmön på Prästgården.
Övrigt

Samfällighetsföreningen föreslår att man också ska kunna välja att betala dagparkering 24 tim. Vi anser det vara administrativt besvärligt och beslutar att 24 tim parkering ska vara gratis, i övrigt betalar man säsonngsavgift.