Nytt från 2023

2023-06-01 Rapport från styrelsemöte 17 maj

Komgruppen: Gruppen har haft möte med ledchefen där det pratades om
tidtabellsförändringar som vi behöver komma med synpunkter snarast. Skissar på
förslag att göra en differentierad tidtabell (t.ex vad gäller vändande turer) mellan
delar av året. Länsstyrelsen och Trafikverket arbetar med utvärderingen av
omvärldsanalysen som gjorts av trafiken till och från Holmön. Ska rapporteras till
regeringen.

Besöksnäringsgruppen: ser just nu över visitholmon.se. Gruppen har deltagit i ett uppstartsmöte för projektet Botnian coastal route (kvarkenrådet.org) för att kartlägga och stärka kontakterna och företagsaktiviteterna runt Bottenviken. Projektet drar igång i höst.

Omsorgsgruppen: Arbetet är just nu vilande.

Jordbruksgruppen: Konsert och föreläsning om biokol genomfördes i påskas. Det
utvecklingsstöd som hade sökts beviljades till hälften varpå ett tilläggsansökan
gjordes för resterande belopp, vilken beviljades.

Parkeringsgruppen: Aktuella skyltar är uppsatta på parkeringen. Det är dags att
skicka ut uppmaning om att betala sommaravgiften.

Blåljusgruppen: Inget att rapportera.

HBBAB: Arbete pågår med en lösning på att kunna legitimera sig för driftsstöd. HUF kommer behöva vara med på något hörn. Jorik är ansvarig för frågan. Kan ansöka om driftsstöd först till år 2024. Man för även en dialog med STF kring att eventuellt, i likhet med Berguddens fyr, driva Prästgården som STF-boende.

SRF: har velat träffa oss, men det har bestämts att skjuta på träffen till i höst i samband
med en forskarkonferens i Umeå (för ett nystartat Skärgårdsforskarnätverk) 13-15
oktober där delar av SRF som medverka.

Projekt: Följande stöd har sökt och beviljats under höst -22 och vår -23:

  • Inköp av bokashi- och biokolsanläggning
  • Kartlägga vård- och omsorgsbehov på ön
  • Anordning av konsert på Prästgården senare i sommar
  • Inköp av cykelvagnar
  • Skötsel av dass
  • Spelning och bokashi-föreläsning
  • Två ansökningar väntar på godkännande: ett kopplat till ett
    orienteringsprojekt och ett kopplat till sommarens ö-lopp.

Remissvar post
Olle har mailat ut förslag till synpunkter för remissvar som SRF arbetar med kring förändringar i postgången. Någon synpunkt lämnades per mail. Vi ställer oss bakom Olles svar.

LEADER-ansökan Besöksnäring
Besöksnäringsgruppen har haft en dialog med kommunen under våren, vilket bla
utmynnat i inköp av elcyklar. I samband med detta har man påbörjat en
LEADER-ansökan för att kunna stärka en hållbar besöksnäring på ön.

Ö-loppet Stöd lovsatsning öloppet
Det ska arrangeras ett ö-lopp 15 juli. HUF har fått frågan om att stå som ansvarig
förening, vilket vi beslutar att vi gärna gör.

Cykelprojektet
Ett första steg klimatneutrala transporter på Holmön. Styrelsen godkänner att HUF står som bidragsansökare.

Konsert i sommar
Ansökan bidragsstöd- Kulturarrangemang – “Sveriges Medeltida …”. Styrelsen godkänner att HUF står som bidragsansökare.


2023-04-19 Lite om vad som hänt på ön under senaste tiden

Sportlovet var vecka 10 och på tisdagen den 7 mars genomfördes den årliga sparktävlingen med ca 35 deltagare. I år var det det 38:e sparkloppet. Läs mer.

Det blev stopp med färjan torsdag den 23 mars. Enligt HUFs och Kommunens samverkansavtal beställde HUF helikoptertrafik, som kom igång måndag den 27 mars eftersom piloten var uppbokad i Kiruna med rendrivning. På onsdagen 29 mars tog Trafikverket över ansvaret för trafiken och fortsatte med helikoptertrafik veckan ut och i början av påskveckan. På onsdag den 5 april med 12-turen kom färjetrafiken åter igång.

Under påskafton genomfördes den traditionsenliga påsklunchen i Byviken med ett 60-tal deltagare. På grund av snön dukades buffébordet upp längs med Ö4:an.

Det var även en o-puggad konsert med Stefan Sundström och Martin Emtenäs på påskaftonskvällen. På påskdagen ordnade Odlingsgruppen en Byalunch med föredrag om odling med Martin och Stefan. Läs mer


2023-02-10
Rapport från styrelsemöte 2023-02-07

Arbetsgrupperna har arbetat med att skriva verksamhetsplaner och
verksamhetsberättelser. Besöksnäringsgruppen har haft möte med
tillgänglighetsstrategen på Umeå kommun kring hur ön kan bli mer tillgänglig för
personer med funktionsnedsättningar. Besöksnäringsgruppen och KOM-gruppen har
haft möte med länstrafiken om bussturerna till och från Norrfjärden. Tidtabellen är
uppdaterad med fler avgångar som synkar med färjan. Information har gått ut till
allmänheten.

SRFs årsmöte närmar sig. HUF kan utse två delegater som har rösträtt för föreningen. Alla
som vill kan dock vara med på mötet. Joar, Olle och Lena innehar olika förtroendeposter
och kommer delta under årsmötet. Olle och Lena registreras som delegater.

HUF ordnade ett möte om kommande Leaderperiod. Olle och Joar var där från styrelsens sida. Det blev lyckat och mycket trevligt. Man beslöt att ha ett nytt möte när Leader-kansliet finns på plats, troligtvis framåt april. God uppslutning. Läs mer om projektideér som kom upp på mötet.

HUFs årsmöte blir den 26 februari kl 13.00 på Prästgården. Kallelse går ut i veckan. Årsmöteshandlingar publiceras på Holmöportalen.

HBBAB fortsätter diskussioner med Kommunen och BRF om möjlighet till drivtstöd. HUF söker driftstöd för tre offentliga dass på på ön.


2023-01-30 Rapport från möte om Leader

Mötet vände sig främst till medlemsföreningar för att informer om nya Leaderprogrammet och möjligheter för föreningar att söka stöd. Joar inledde med en presentation av nya Leaderprogrammet och nya Leaderområdet i Umeåregionen.

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Genom ett leaderområde kan föreningar, företag, organisationer och kommuner söka pengar till lokala utvecklingsprojekt. Leaderområden finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

Idériket Umeåregionen 2030 är namnet på leaderområdet som ska bedriva utvecklingsarbete i Umeåregionen under EU-programperioden 2023-2027. Med hjälp av av ett leaderområde kan föreningar, organisationer och företag engagera sig i den lokala utvecklingen och söka pengar för projekt.

Idériket ska arbeta mot fyra mål som ska bidra till att göra områdets landsbygder än mer attraktiva för boende, besökare och näringsliv. Målen ska bidra till att stärka inflytandet från civilsamhället och bidra till att minska områdets negativa påverkan på miljö och klimat.

Efter presentationen delades deltagarna upp i tre grupper som diskuterade projekt ideér som olika föreningar kan ha och som uppfyller de fyra målen. Några av de ideér som kom upp var projekt vid Hembygdsföreningen, HAEF, Hamnföreningen och kring Båtmuseet.