Nytt från 2021

2021-11-28
Info från styrelsemöte 2021-11-28

Blåljusgruppen har träffat både ambulanstjänsten och räddningstjänsten och nu ser det ut som de kan komma överens om ett avtal som ska ge möjlighet att förbättra de brister som finns för räddningsvärnet. Förhoppningsvis kommer avtalet på plats under vintern.

KOM-gruppen har träffat kommunala tjänstemän som velat se på plats de svårigheter som finns med kommunikationerna. DE var nöjda och känner att de har fått mer förståelse och argument inför fortsatta diskussioner med Trafikverket och Färjerederiet. Den 2 december är nästa möte på tjänstemannanivå och den 8 december är det högnivåmöte där politiker och GD på Trafikverket deltar. Förslaget till mötet den 8 dec är att kosta på en förutsättningslös undersökning för hur Holmöleden ska kunna fungera i framtiden. Beslut om denna undersökning kan tas på detta möte. Medskick till båda mötena är hur trafiken denna vinter ska lösas.

Bygdebolaget har tagit in offerter på bergvärme. Investeringen kan göras tidigast nästa höst. Bygdebolaget har möte på tisdag. Kammarkollegiet har tillfrågat Bygdebolaget om det finns intresse att förvalta en fastighet på Holmön som tillfallit allmänna arvsfonden.

SRF hade sitt representantskapsmöte den 12-14 nov.  Det var ett bra och intressant möte. Man hade påverkanstorg då alla medlemsföreningar fick presentera sin egen vardag och problem samt komma med ytterligare synpunkter på verksamhetsansökan till Tillväxtverket från SRF. Det var också diskussioner runt medlemskap, liknande de vi för i HUF. Mötet finns refererat på SRF:s webplats. Ansökan är nu inskickad.

Vinterparkeringen är nu i gång. Anmälningslista finns på affären. Betalning kan ske på affären.

HUF ordnar ett samkväm på Prästgården den 5 december. Vi bjuder på julögröt och glögg och informerar om vad som är på gång. Se separat annonsering.

Samtal pågår också om att tidigare lägga 7-turen och 19-turen med färjan under vintersäsongen. Mer information om detta kommer framöver.


2021-11-25
Höstbrev

Nu finns HUF:s höstbrev att ladda ner som PDF.


2021-11-03
Info från HUF styrelsemöte 21-10-21

Rapporter från arbetsgrupperna.

Det har varit ett möte om Kommunikationerna för Länsstyrelsen, Trafikverket och Umeå Kommun. Huvudbudskapet är att ny förstudie om hur trafiken kan förbättras ska tas fram. Enighet råder om icke fungerande nuläge trots trafikverkets framhållande av stora nedlagda summor. Konsultfirma kommer kopplas in för bredare ansats jmf 2013. Nästa möte för gruppen den 6 december.

Tjänstemän på Kommunen besöker Holmön den 17 november för att träffa näringsidkare för att sätta sig in i problemen med kommunikationerna och för planering inför vintertrafiken.

Blåljusgruppen ha nyligaen haft öte och konstaterat att mcyket av det som diskuterade vid möte i våras med ambulanssjukvården och räddningstjänsten i Umeå inte har blivit åtgärdat. Gruppen dokumenterar de incidenter som inträffat och inträffar. Sändlistor ses över och gruppen begär nytt möte med ambulanssjukvården och räddningstjänsten.

SRF håller representantskapsmöte på Marstrand i november. Inför det mötet hålls digitala förmöten. Joar, Olle och Lena deltar i dessa möten.

Övriga punkter

Förslaget till stadgeändring skickas på remiss till styrelserådet. Arbetsordning för arbetsgrupperna klar och de aktuella grupperna tillfrågas om att associeras som en arbetsgrupp till HUF.

Pollinatörsprojektet kommer avslutas nästa år då ingen lokal fröinsamling kan ske på
rimligt sätt inom rimlig tid, därmed stupar projektet då länsstyrelsen motsätter sig
inköpta fröer.

Det finns en förfrågan om boende på Bergudden och Prästgården för ett filmteam på 20 pers som ska göra en naturdokumentär om Bottniska viken.

HUF planerar ett Forummöte i december med grötlunch och glögg. Troligtvis 4 eller 5 december. Information om bygdebolaget, verksamhetsplanen och förslaget till stadgeändringar. Mer information kommer senare.

HUF planerar att återuppta Nyhetsbrevet (både tryckt och på webplatsen). Ett första nummer planeras innan jul.

Nästa möte planeras till 28 november.


2021-10-01
Rapport från HUF styrelsemöte 210926

HUF planerar att tillsammans med Bygdebolaget ordna ett allmänt möte en helg kring Lucia i december. Vid mötet informerar Bygdebolaget om framtiden. HUF informerar om verksasmhetsplanen och de förslag till stageändringar för medlemskap som diskuterats bl a vid styrelserådet. Målsättningen är att kunna börja om med 2 -3 Forummöten varje år nu efter pandemin.

SRF har haft ett möte med sina arbetsgruppsledare för att diskutera arbetsformer för arbetsgrupperna. Detta möte hölls fysiskt vid Arlanda hotellby i Märsta. Inför representanskapsmötet i november kommer två digitala möten att hållas där SRFs medlemsföreningar inbjuds att ge input till SRFs nya ansökan till Tillväxtverket som ska lämnas in efter årsskiftet. P g s förskjutning av EU:s nya programperiod så blir det ett mellanår med ett årsanslag. Tidigare år har SRF haft treårsanslag.

Styrelsen arbetar med arbetsordning för arbetsgrupper. KOM- och Blåljusgrupperna är med på denna arbetsordning. Även odlingsnätverket och turismgruppen ska tillfrågas.

Nu finns en direktlänk på första sidan på Holmöportalen till HUF:s nya nyhetssida (denna sida).

Styrelsen diskuterar att återaktivera Holmöbladet till kommande sommar.

Vi är nu halvvägs genom verksamhetsåret. Styrelsen konstaterad att vi arbetar bra med de beslutade fokusområdena Kommunikation och Blåljus. Till båda områdena finns nu en arbetsgrupp som kommit igång med sitt arbete. Bogruppen behöver komma igång och vid ska inventera vilka behov som finns och som skulle kunna ge arbetstillfällen.

Lona-projektet med dikning av Fåfänfan och plantering av ängsblommor längs dikeskanten är pausat p g a att man på Länsstyrelsen inte är överens om hur projektet ska genomföras.


2021-09-03
Rapport från HUF Styrelseråd 210711

Medlemskap i HUF

En fråga som diskuterades är vem ska kunna vara medlem i HUF? En motion om att se över medlemskapet har tidigare inkommit och aktuell diskussion utgick från denna. HUF har mycket få medlemmar idag och syftet med föreningen är inte att arbeta mot medlemmar utan att föra HELA Holmöns talan, varför det demokratiska underlaget för HUF att verka för hela Holmöns räkning och föra öns talan måste säkras. Ekumeniska föreningar nämndes som exempel på liknande sammanslutningar, SRF eller Hela Sverige Ska Leva var fler exempel, oklart hur dessa föreningars medlemmar representeras. Även medlemsavgifter kan vara beroende av antalet medlemmar i respektive förening.

Viktigt att försöka nå även de på ön som INTE är medlemmar i en förening, men frågan om kommunikationssätt är central och svårlöst. Tidigare forum-möten var en bra form, även sommargrill-mötena var bra. 

Finns det fler föreningar som skulle kunna vara aktuella som medlemmar i HUF och styrelserådet? Exempel är Sommarteatern, Röda korset, Visfestivalen, Jazzen, Kyrkan?  Exempel på företag: Cafe Panget, Novas Inn, de olika vandrarhemmen, Lanthandeln m.fl. Där både en förening och ett bolag finns kan båda vara medlemmar var för sig. 

Ideer som framfördes är

Medlemsvikt i HUF kan variera med antalet medlemmar i föreningen. Medlemsavgift på ca 500 kr, även den viktad efter antalet medlemmar. Enskilda personer kan delta i årsmöte och diskussioner, men har inte egen rösträtt.

Kommunikation med föreningarna sker inför styrelseråd och årsmötena. Utse minst två kontaktpersoner/representanter per förening så att vi säkerställer att informationen når fram. 

Förslag till viktning av röster och avgifter: 
Företag 1 röst, förening med upp till 49 medlemmar 2 röster, minst 50 medlemmar 4 röster. 
Medlemsavgift 250 företag och föreningar upp till 49 medlemmar, 500 kr för större föreningar.  

Remissrunda

Styrelsen filar på ett förslag och skickar runt det till medlemmarna i styrelserådet för syn­punk­ter.

Om dessa förslag antas behövs stadgeändringar. Förändringar av stadgarna för HUF beslutas, om det blir aktuellt, först på nästa årsmöte. 

Vad ska det innebära att vara medlem i HUF? 

Frågan håller på att diskuteras i styrelsen, styrelserådet kan bidra med input. Kan man få hjälp med något från HUF? Att söka medel i HUFs namn för projekt, som odlingsnätverket exempelvis? Att slippa betala för ett eget bankkonto om man är en mycket liten förening? Att kunna erbjuda en kassörsfunktion vore värdefullt då det är svårt rekrytera kassörer till föreningar, men då mot en avgift, vore det görligt? Styrelsen arbetar vidare med frågan.