HUF

Programförklaring

Holmöns Utvecklingsforum (HUF) har som syfte är att verka för att Holmön bibehålls och utvecklas som en levande skärgårdsbygd. Detta syfte ska uppnås genom att fungera som ett samlande forum där öns olika intressegrupper kan samverka och tillsammans arbeta med frågor av gemensamt intresse. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, men kan vara knuten till regionala eller nationella byaföreningsorganisationer. Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling där den verkar. Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft. Föreningen ska erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Det görs främst genom att driva en allmän samlingslokal. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga aktörer, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar. För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund. Medlemskap i forumet beviljas bofasta och ej bofasta markägare, bofasta utan mark, stugägare på Holmön samt andra föreningar med säte på Holmön eller Umeå kommun, som ansluter sig till Forumets syfte och målsättning enligt dess stadgar.

I forumets styrelse sitter dels valda ledamöter (6 st + ordf) samt representanter för de föreningar, som, enligt stadgarna, årsmötet erbjuder plats i styrelsen (f n 8 föreningar). Fr o m verksamhetsår 2020 kommer föreningen att ledas av en styrelse och ett styrelseråd. Styrelsen ansvarar för den dagliga verksamheten. Styrelserådet består av representanter från alla föreningar som är medlemmar i HUF och vill delta i rådet samt två representanter från styrelsen. Styrelserådet fattar beslut i frågor som hänskjuts dit av årsmötet eller styrelsen.

Styrelse

Ledamöter under 2018/19 t o m årsmöte 2020.
Ordförande Joar Sandström, tel 076 2515690 
Vice ordförande Calle Lindkvist
Kassör Olle Nygren (adjungerad kassör Ulla Löfgren)
Sekreterare Jorik Otterbjörk   
Ledamöter
Agneta Edlund
Fredrik Domej
Josefin Lämås
Lena Egnell
Karin Lundemark
Jenny Johansson
Birgitta Olofsson
Moa Taflin
Johan Wiechel
Kenneth Lindberg