Kategoriarkiv: Kommunen

2020-06-05 Beviljat stöd till HUFs kartprojekt

Holmön har saknat en bra vandrings- och turistkarta som kunnat vägleda både öns boende (fast- och deltidsboende) samt besökare till olika platser runt om på ön. Projektet avser att därför genomföra ett arrangemang med ett antal fasta kontrollpunkter som deltagarna kan besöka när man vill under en flera månader lång tid. Vi vill med projektet också värna om kulturarvet på Holmön genom att framställa en modern och relativt detaljrik karta där olika platsers namn framgår, och där vi också på sikt kan, erbjuda en kort kulturhistorisk information i text kopplat till de olika platserna som är namngivna på kartan.

HUF har därför ansökt och beviljats om medel, från Kommunens satsning Stöd till lokalt ledd utveckling, för att i samarbete med Umeå Orienteringsklubb ta fram en modern vandrings-och turistkarta kopplade till fasta kontollpunkter. Kartan är en del av arrangemanget Holmön Naturpass, som syftar till att lyfta fram och tillgängliggöra Holmöns natur- och kulturmiljöer. Holmöns Naturpass ska bidra till att sprida kunskap om Holmön och möjliggöra för besökare att upptäcka ön på nya sätt. Kartan kommer att finnas tillgänglig på Holmöns webplatser (holmon.se och visitholmon.com), samt i en tryckt version på Holmöns Lanthandel.

En första version av kartan beräknas finnas tillgänglig till månadsskiftet juni/juli. Kartan kommer att vara en levande produkt som successivt kommer att utvecklas och fyllas på med mer information om natur- och kulturmiljöer.

2020-05-25 Info från Umeå Energi

Kabeln kommer att läggas från denna pråm

Nu påbörjar Umeå Energi Elnät arbetet med att säkra leveransen av el ut till Stora Fjäderägg. Arbetet omfattar utbyte av mellanspänningskabeln (12 kV) mellan Holmön och Stora Fjäderägg.

Det är ca. 2 000 m sjökabel samt ca. 900 m kabel på land (ön) som skall bytas ut. Vidare ska en ny transformatorstation ställas upp på Stora Fjäderägg (nordost om fyren) och den gamla stationen, som för närvarande finns belägen inne i fyren, kommer att raseras. Den nya transformatorstationen är utrustad med reservkraft vilket kommer att medföra färre strömavbrott.

Arbetet startar vecka 22 och beräknas ta 2-3 veckor att färdigställa. För mer information eller vid frågor kontakta projektledare Magnus Nyholm 070-347 22 36, Andreas Jacobsson 070-219 27 87 eller Per Lindberg 070-574 54 03.

2020-05-05 Påminnelse från Miljö och Hälsa på Kommunen

Sista datum för ansökan om avloppsanläggningar på Holmön är 31 maj 2020. Det är många som aviserat att den skulle lämna in med ansökan men ännu inte inkommit med någon ansökan.

Miljö och Hälsa påminner därför de som ännu inte lämnat in ansökan att skyndsamt göra detta. Om inte ansökningar kommer in kan inventeringen komma att behöva göras om i sommar.