Enkät om kommunikationsbehov

Umeå kommun ska under november och december månad genomföra en behovsanalys av förbindelserna till och från Holmön. Som ett första steg i att få en tydligare bild hur trafiken upplevs av berörda har en enkät tagits fram som riktar sig till fast-, deltids- och fritidsboende på Holmön. Tjänstepersoner från Umeå kommun kommer också att besöka Holmön under denna period för att ytterligare samla in synpunkter och inspel. Första inplanerade träffen är torsdag 17 november.

Nu hoppas vi att så många som möjligt vill hjälpa oss genom att besvara enkäten, så att vi får en så tydlig och träffsäker bild som möjligt hur transporterna till och från Holmön upplevs av berörda.

Länk till enkäten

Underlaget kommer att sammanställas till en behovsanalys som levereras till Länsstyrelsen Västerbotten och Trafikverket i januari 2023. Behovsanalysen fungerar i sin tur som ett viktigt underlag till den utvärdering av Holmötrafiken som Trafikverket och Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra och återrapportera om senast i maj 2023.  Mer information om detta och kommunens arbete med behovsanalysen finns i bifogat brev ”Bakgrund till enkätundersökning om Holmötrafiken”. Bifogat finner ni även Regeringskansliets uppdrag till Länsstyrelsen och Trafikverket.


Frågor? Hör av er till Jennie Bergvall-Kalén som håller ihop arbetet med behovsanalysen. Ser fram emot att få träffas och prata med er om detta på plats på Holmön!