Beviljat stöd till HUFs kartprojekt

Holmön har saknat en bra vandrings- och turistkarta som kunnat vägleda både öns boende (fast- och deltidsboende) samt besökare till olika platser runt om på ön. Projektet avser att därför genomföra ett arrangemang med ett antal fasta kontrollpunkter som deltagarna kan besöka när man vill under en flera månader lång tid. Vi vill med projektet också värna om kulturarvet på Holmön genom att framställa en modern och relativt detaljrik karta där olika platsers namn framgår, och där vi också på sikt kan, erbjuda en kort kulturhistorisk information i text kopplat till de olika platserna som är namngivna på kartan.

HUF har därför ansökt och beviljats om medel, från Kommunens satsning Stöd till lokalt ledd utveckling, för att i samarbete med Umeå Orienteringsklubb ta fram en modern vandrings-och turistkarta kopplade till fasta kontollpunkter. Kartan är en del av arrangemanget Holmön Naturpass, som syftar till att lyfta fram och tillgängliggöra Holmöns natur- och kulturmiljöer. Holmöns Naturpass ska bidra till att sprida kunskap om Holmön och möjliggöra för besökare att upptäcka ön på nya sätt. Kartan kommer att finnas tillgänglig på Holmöns webplatser (holmon.se och visitholmon.com), samt i en tryckt version på Holmöns Lanthandel.

En första version av kartan beräknas finnas tillgänglig till månadsskiftet juni/juli. Kartan kommer att vara en levande produkt som successivt kommer att utvecklas och fyllas på med mer information om natur- och kulturmiljöer.