Postroddsföreningen

Om oss

Holmöns Postroddsförening har sitt säte på Holmön och är öppen för alla med intresse för Postrodden över Kvarken. Medlemsskap får alla som erlägger fastställd årsavgift. En förutsättning för att få ro i en av föreningens båtar är att man är medlem i föreningen.

Syftet med postrodden över Kvarken är att:

  • återuppliva den historiska transportvägen mellan Björkö och Holmön
  • värna om allmogekulturen
  • befrämja samarbetet i Kvarkenregionen
  • hedra minnet av Björkö- och Holmöbornas skyldigheter att under århundraden föra resanden och post över Kvarken

Postrodden går normalt jämna år från Holmön till Björkö och tvärt om udda år. Men för att i möjligaste mån undevika inställda roddar p g a vindläget tas nu mer beslut om startplats torsdag före rodden. Den 36 sjömil (ca 60 km) långa vägen tillryggaläggs på i snitt 8-9 tim med 6 m öppna skötbåtar med två årpar och två sprisegel. Besättningen utgörs av 5-6 personer. Anmälan av båtlag sker till styrelsen. Betalning och ifylld anmälningsblankett ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 maj.