Parkeringsregler

Allmänna regler och bestämmelser vid hyra av parkeringsplats via Holmöns Garageintressenter ekonomisk förening

Holmöns Garageintressenter ekonomisk förening förfogar över ett antal parkeringsplatser vid färjeläget i Norrfjärden, Robertsfors kommun. Dessa hyrs ut för att tillgodose behov för den som äger eller på annat sätt har stadigvarande anknytning till fastighet på Holmön. Nedan följer de regler som gäller för hyra av parkeringsplats.

Dessa bestämmelser kan komma att ändras/uppdateras vid behov av föreningens styrelse och det är Avtalsinnehavarens skyldighet att följa dessa bestämmelser och ta ansvar för att hålla sig uppdaterad om dessa. Reglerna finns på föreningens hemsida, http://www.holmon.se/hgef/parkeringsregler/.

Övergångsregler

 • Dessa regler fastställdes på och gäller från och med årsmötet 2023-03-26.
 • För avtal tecknade innan 2023-03-26 gäller dessa regler från och med 2024-01-01.

Parter

 • Uthyrare: Holmön Garageintressenter ekonomisk förening, nedan kallad HGEF
 • Avtalsinnehavare: Person som hyr parkeringsplats av HGEF

Hyra av parkeringsplats

 • Endast den som äger eller har stadigvarande anknytning till fastighet på Holmön har rätt att hyra en parkeringsplats. Avtalsinnehavaren ansvarar för att säga upp sin plats om ägandeskap eller anknytning till fastighet upphör.
 • Styrelsen anvisar avtalshinnehavaren om plats för hyrd parkering och har rätt justera parkeringsytan vid behov.
 • Parkeringsplatsen hyrs ut i befintligt skick.
 • Endast personbil i trafik som används för att underlätta Avtalsinnehavarens transport till och från Holmön får upplåtas på parkeringsplatsen.
 • Nyttjanderätten, som parkeringsplatsen innebär, får ej överlåtas eller inskrivas. Avtalsinnehavaren får ej heller hyra ut i andra hand eller överlåta avtalet till någon annan exempelvis genom arv. Undantag medges till partner/sambo vid Avtalsinnehavarens bortgång, under förutsättning att partner/sambo uppfyller övriga villkor.
 • HGEF har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan vid regelbrott.

Underhåll av hyrd parkeringsplats

 • Avtalsinnehavaren ansvarar för underhåll av parkeringsplats.
 • Avtalsinnehavaren är skyldig att hålla parkeringsplatsen i städat och prydligt skick.
 • Avtalsinnehavaren är skyldig att klippa gräset på sin parkeringsplats minst 1 gång per månad under juni, juli och augusti.

Avgift

 • Årsavgiften faktureras via e-post i förskott av föreningen med 30 dagars betaltid.
 • Föreningen äger rätt att justera årsavgiften efter beslut vid årsstämman.
 • Vid tecknande av avtal efter sista juni erläggs halv årsavgift.

Uppsägning

 • Avtalet förlängs månadsvis den första i varje månad om ingendera parten sagt upp avtalet skriftligen senast en månad i förväg.
 • Vid uppsägning före första juni återbetalas halv årsavgift. Vid regelbrott återbetalas dock ingen avgift.
 • Senast vid avtalets upphörande ska Avtalsinnehavaren ha fört bort sin personbil och lämnat parkeringsplatsen i städat och prydligt skick. Underlåter Avtalsinnehavaren att göra detta har HGEF rätt att på Avtalsinnehavarens bekostnad tömma parkeringsplatsen och åtgärda eventuella brister.

Skada

 • HGEF friskriver sig från allt ansvar för skada på Avtalsinnehavarens personbil förutsatt att skadan inte uppkommit genom grov oaktsamhet från HGEF:s sida.

Övrigt

 • Avtalsinnehavaren ska vid infart till och utfart från parkeringsplatsen använda för ändamålet iordningsställda in- och utfarter.
 • Avtalsinnehavaren är skyldig att meddela HGEF nya kontaktuppgifter om dessa ändras under avtalsperioden.

Specifika regler utifrån typ av hyrd parkeringsplats

Parkeringsplats med motorvärmare

 • Det är ej tillåtet att koppla in förbrukare med större sammanlagd strömförbrukning än 10A.
 • Det är ej tillåtet att ha motor-/kupévärmare anslutna utan att begränsa användningen med hjälp av en timer.
 • Laddning av el-bil är ej tillåten.
 • Avtalsinnehavaren är skyldig att själv sköta viss snöskottning av sin parkeringsplats.
 • Det åligger avtalsinnehavaren att vara uppmärksam så att parkering inte sker när risk för snöras från tak föreligger.
 • Rapportering av elmätarställning skall göras mellan 1:a april och 31:a augusti varje år på http://www.holmon.se/hgef-el/. Utebliven avläsning medför en straffavgift på 200 kr.

Parkeringsplats utan motorvärmare

 • Avtalsinnehavaren är skyldig att själv sköta viss snöskottning av sin parkeringsplats.
 • Det åligger avtalsinnehavaren att vara uppmärksam så att parkering inte sker när risk för snöras från tak föreligger.

Parkeringsplats utan motorvärmare under snöfri del av året

 • Parkeringsplatsen får endast användas under snöfri tid av året.