Holmön Byamäns Samfällighetsförening
 
Funktionärer
Detta arbetar vi med
Nyheter
Styrelse
Sven Nordblad (ordf) 070-5955174
sven.nordblad@gmail.com
Jenny Johansson (sekr) 070-2969885
skatan1974@hotmail.com
Olle Nygren (kassör) 070-6636706
olle.nygren@holmon.com
Walter Holmberg (ledamot)
Gustav Edlund (ledamot) 
Kurt Edlund (suppleant)
Åsa Engman (suppleant)
Thorbjörn Lindberg (suppleant)
Stefan Karlsson (suppleant)

Revisorer
Maria Hedblom (ord)
Thomas Åhs (ord)
Emma Janzén (ers)

Valberedning
Göran Sjöberg
Bengt Krisandersson
Jäbäck
- upprättande av arrendeavtal för båtplatser och fakturering av avgifter pågår  

Sörsundet
- utredning om arrende pågår. 
Kajen Rössgrundet
- riva kajen eller riva och bygga nytt? Undersöka kostnader och finansiering. Länsstyrelsen anser sig inte vilja bidra.
Fiskebastur
- behovsinventering av kompletterade åtgärder är utförd och det finns en åtgärdsplan. Det finns sex fiskebastur: Gåsflötaögern (värd finns, rengöring, möblering och husgeråd behövs), Laxbådagrund (uthyrd),  Sikskärsgrund (värd finns, utlåning igång, lite komplettering med husgeråd behövs), Rössgrund (värd finns, utlåning igång, lite komplettering med husgeråd behövs), Håttgrundögern (värd saknas än så länge, madrasser, möbler och husgeråd behövs), samt Gaddbastun (här behövs mer omfattande renovering, behovsinventering med kostnadsplan utförd, bidrag sökt från Länsstyrelsen).
Arrenden
- översyn av befintliga arrendekontrakt pågår (nya kontrakt ska samordnas med fastighetstaxeringen).

Lokalt vägpaket
- Lantmäteriet kommer att kalla till samrådsmöte för vägförrättning avseende Öllerkstavägen.
Dikesrensning
- beslut är taget av årstämman.
- antagen entreprenör har påbörjat rensning av södra diket.

Gåvan
Pengarna har använts till att
- anlägga en ny väg till Ödekyrkogården från Åkervägen
- grusa Åkervägen, saltnig av vägen sker till våren 2019
- installera kaminer till fiskebasturna. 
- slyröja i Jäbäck.
Styrelsen tar gärna emot fler förslag till projekt.
 
Extrastämma
En extra stämma hålls  på Påskdagen den 21 april kl 13.00. Lokal meddelas senare.
Kallelse kommer inom kort.
2018-03-08
Info om GDPR
Holmön Byamäns samfällighetsförening (föreningen) behandlar endast nödvändiga personuppgifter som namn, adress, fastighet, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med
föreningens medlemmar och myndigheter inom föreningens verksamhetsområde.
Föreningen hanterar (lagrar och använder för kommunikation och debiteringslängd) endast medlemmars personuppgifter för föreningens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare. Grund för personuppgiftshantering är det avtal som finns med medlemmarna där föreningens stadgar kan ses som ett avtal, vilket innebär att den vanliga medlemshanteringen baseras på avtal.
[Läs mer]
2018-05-25

 
 
 
 
     
     
     
     

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2019-09-25
© HUF
Webmaster

Operated by