Holmöns Postroddsförening

Åter till startsidan

Åter till Holmöportalen

 

Holmöns Postroddsförening har sitt säte på Holmön och är öppen för alla med intresse för Postrodden över Kvarken. Medlemsskap får alla som erlägger fastställd årsavgift. En förutsättning för att få ro i en av föreningens båtar är att man är medlem i föreningen.

Ordförande är Mimi Fessé.
Kassör är Gustaf Egnell
 
 

Överst på sidan

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2016 (PDF)

Årsmötesprotokoll 2007 (PDF)

Årsmötesprotokoll 2006 (PDF)


. Minnesanteckningar från äldre Årsmöten

. Postroddsmöte 050514

Närvarande. Kenneth Lindberg, Gustaf Egnell, Staffan Lindkvist, Nancy Haglund, Inger Rognmo och Olle Nygren

Diskussion om hur vi ska lösa detta års rodd. Vi var överens om att rodden ska genomföras.

Det finns ca 15 som anmält intresse att ro på listan på affären. Det innebär att sannolikt alla båtarna kan fyllas med folk. Frågan om en ren ungdomsbåt diskuterades och det kan vara möjligt att ordna.

Staffan och resten i Falken tar på sig att fixa bryggorna och ordna någon som tar ansvar för transporterna.

Båtlagen får samma uppgifter som tidigare, d v s Tjärlek förläggning, Lommen städning och Dufvan adm förberedelser.

Det är viktigt att Tjärleks och Lommens besättningar kommunicerar om förläggning och städning, så att madrasser mm kommer tillbaka.

Olle och Gustaf pusslar ihop båtlagen och fixar en speaker. Gustaf pratar med Tarja om middag och frukost. Anmälningsblanketter och program ordnas på vanligt sätt. Samtliga uppmanas att betala i medlemsavgiften för 2005 på 50 kr till pg. 987661-6.

Peter Rydbjer klar som hamnfogde.

Ett allmänt möte ordnas i sommar efter rodden om hur det ska bli med föreningen.

Vid PC:n

Olle Nygren

 

Extra årsmöte den 24 april 2004 på Holmöns skola

Närvarande: Kenneth Lundberg, Annie Lindgren, B-G Pettersson, Leif Eriksson, Nancy Haglund, Maria Fessé, Gustaf Egnell, och Olle Nygren.

1.               Mötets öppnande.

Gustaf och Maria hälsade alla välkomna

2.               Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringspersoner.

Gustaf Egnell valdes till ordförande för mötet, Olle Nygren till sekretetare. Till justerare utsågs B-G Pettersson och Annie Lindgren.

3.               Godkännande av mötets behöriga utlysande.

Kallelsen har anslagits på Skolan och utskick har gått till samtliga medlemmar. Mötet befanns vara behörigen utlyst.

4.               Fastställande av dagordningen.

Dagordningen godkändes med en övrig fråga som anmäldes.

5.               Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport.

Olle föredrog verksamhetsberättelsen och Gustaf redogjorde för kassarapporten och de problem med avskrivning av båtarna.

6.               Revisorernas berättelse.

Revisorerna har ännu inte lämnat någon revisionsberättelse.

7.               Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

På grund av utebliven revisionsberättelse kunde inte mötet bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 020401-030331. Beslöt att detta tas upp för beslut vid ordinarie årsmöte i juli 2004.

8.               Val av styrelsemedlemmar. 

Mandattiden har utgått för: Ordförande (Maria Fessé), sekreterare (Olle Nygren), ledamot (Nancy Haglund), suppleant (Göran Sjöberg). Ledamöter med löpande mandat till årsmötet i juli 2004 är: kassör (Gustaf Egnell), ledamot (Johan Sjölin), suppleant (Kenneth Lundberg).

Till ordförande nyvaldes Åsa Engman fram till årsmötet i juli 2004. Olle Nygren, Nancy Haglund omvaldes som ledamöter fram till årsmötet 2004 och Göran Sjöberg som suppleant fram till årsmötet 2004. Detta innebär att samtliga mandat i styrelsen utgår vid årsmötet 2004 och medlemmarna har möjlighet att välja en helt ny styrelse vid årsmötet 2004.

9.               Val av revisorer (nuv K-A Holmgren och Kurt Edlund).

Revisorerna omvaldes.

10.           Val av arbetsgrupp. (nuv Ingegerd Fägerborg, Inger Holmgren, Peder Taflin och Thomas Åhs)

Valberedningen har inte föreslagit någon arbetsgrupp och inga av de som suttit i gruppen var med vid mötet. Mötet beslöt därför att inte välja någon arbetsgrupp vid detta möte.

11.           Val av valberedning (nuv Thomas Åhs (sammankallande), Alf Sandström och Åsa Engman)

Mötet omvalde Thomas Åhs (sammankallande) och Alf Sandström samt nyvalde B-G Pettersson fram till årsmötet 2004.

12.           Fastställande av medlemsavgift för 2004/2005 (nu är den 50 kr).

Kassören förslog att en familjemedlemsavgift på 200 kr införs från 2005 och presenteras vid årsmötet 2004.

13.           Uppföljning av fjolårets rodd.

·          En fråga till de finska båtlagen: ”Varför kom så få finska följebåtar över till festligheterna när rodden ställdes in, medan nästa alla åkte över till Finland året innan?”. Styrelsen fick i uppdrag att förmedla denna fråga till finska sidan.

·          SMS tjänst för snabb och likformig info till båtlagen så att man når alla på en gång. Maria och Gustaf kollar upp denna möjlighet och i anmälan ska båtlagen anmäla så många mobilnummer som möjligt.

14.           Nödvändiga åtgärder i föreningens båtar (ansvar för detta har årets besättningar)

Dufvan behöver byta ett bord. Thomas Distler har lovat att hjälpa till vid tillfälle.

Lommen behöver tjäras. En ny mast bör planeras in.

Tjärlek har inga behov.

15.           Förslag till hur besättningen i föreningens båtar ska utses.

Förslaget presenterades översiktligt i utskicket och går ut på följande.

1.Anmälningslista på affären under vintern.

2.Styrelsen sammanställer ett förslag till besättningar utifrån arbete och engagemang i föreningen och lämplig kompetens.

3.Förslaget presenteras vid ett föreningsmöte i maj. Mötet beslutar sen om besättningarna.

Beslöt att anta detta förslag men att gälla fr o m rodden 2005. I år kör vi med tidigare system, men om vakanser uppstår ska detta ovidkomligen anslås.Tjärlek har anmält en besättning bestående av Tarja Lindkvist, Åsa Engman, Tora Nygren, Lena Egnell, Monika Tegström, Erika Åberg, Susanne Lundberg, Mio Fessé. Lommen och Dufvan har ännu inte anmält sina besättningar.

Arbetsuppgifter till båtlagen. Det innebär inte att man egentligen ska göra detta själva men se till att det blir gjort. Lommen sköter städning efter rodden. Tjärlek förbereder inkvarteringen och återställer efteråt. Dufvan ansvar för administration, praktiska arrangemang och frukost.

16.           Blå huset – Bastu i Byviken – Vad gör/vill vi?

Två alternativ finns. Sälja baracken eller bygga en enkel vedeldad bastu utan vatten eller el. Beslöt att sälja baracken och avsluta bastuprojektet. Försäljningen ska vara slutförd innan maj månads utgång. Olle Nygren ansvarar för detta. I affären ska finnas krav på att baracken flyttas innan postrodden.

17.           Övriga ärenden

a.        Soptunnan

Förslag att föreningen köper in ett sop-abonnemang. Gustaf tycker det verkar onödigt och att vi i föreningen bör klara att tömma tunnan och lägga sopsäcken vi vägen för hämtning av Åsa. Beslöt att fortsätta på samma sätt och be Åsa förse oss med sopsäckar.

b.        Kostnader i föreningens båtar

För redovisningen skull behövs dokumentation. Det bästa är att besättningen i båtarna själva står för utlägget, tar ett kvitto och får sen ersättning mot kvitto. Alternativt tar en faktura och lämnar till kassören.

c.        GPS:er

Dufvans och Lommens finns hos respektive rotechef. Tjärleks finns sannolikt hos Åsa.

d.        Inför årets rodd

Frukost: Johan Sjölin. Gröt, fil och bröd med pålägg. Djuptallrikar, bestick, kokplatta mm bör köpas in om vi hittar lågpris någonstans

Bord till tältet utanför Holmögården. Bygg från Plyfa och bockar ger 4 st bord per rad. Kenneth mäter och beräknar behova av plyfa och bockvirke. Han köper ut via Skorstensfolket.

Startbrev: Gustaf fixar detta.

Stämpel: Olle fixar detta omgående.

Postkontakter. Åsa får detta i uppgift.

Sjöräddningen. Olle håller denna kontakt.

Transporter: Gustaf fixar detta

Hamnfogde: Kenneth fixar detta

Besiktningsman: Olle fixar detta

Korvförsäljning: Ungdomarna får fixa detta. Nancy fixar detta.

 

Vid PC:n

  Olle Nygren

  Justeras:

            B-G Pettersson              Annie Lindgren

 

Protokoll från Årsmötet den 11 april 2004.

Närvarande:      Olle Nygren, Maria Fessé, Gustaf Egnell, Kennet Lundberg, Thomas Åhs, Lennart Dahlberg, Bo Lundberg, Alf sandström, och Staffan Lindkvist.

1.   Mötets öppnande. 
Gustaf hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2.   Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringspersoner.

Gustaf valdes till mötesordförande, Olle till sekreterare. Till justerare valdes Tomas Åhs och Alf Sandström

3.   Godkännande av mötets behöriga utlysande.

Konstaterades att styrelsen inte kallat till årsmöte i juli 2003 (enligt stadgarna). Mötet beslöt att inte godkänna detta möte som årsmöte och att kalla till extra årsmöte den 24 april kl 19.00 samt att fortsätta med detta möte som ett planeringsmöte inför det extra årsmötet.

4.    Fastställande av dagordningen.

Beslöt att diskutera upplägget för årets rodd, samt Blå huset och Öllerskataomklädningsrummet.

5.     Rodden  

Björkö vill att vi ändrar riktning på rodden p g a ombyggnation på skolan. Vi har dock redan bokat rum för natten före rodden och vet inte om det går att ändra. Vidare kan vi inte räkna med att ha tillgång till Panget. Hamnkrogen är för liten och vi kommer att ha nog problem att ordna frukost som läget är idag. Mötet var enigt om att vi inte klarar att vända riktningen på rodden i år. Gustaf får i uppdrag att meddela Kjell på Björkö.

Förslag att införa anmälningslista för att vara med i rodden framfördes. Om det blir kölista bör prioritering ske utifrån den arbetsinsats var och en bidrar med till föreningen. Styrelsen föreslår prioriteringen och ett föreningsmöte i maj beslutar om besättningen i båtarna och arbetsgupp för rodden. Detta tas upp som en punkt på extra årsmötet.

Beslöt att uppdra åt Olle att beställa stämpel för årets rodd.

Beslöt att göra ett utskick till samtliga medlemmar med kallelse till extra årsmöte samt inbetalningskort för 2003 och 2004.

6.     Blå huset – Bastu i Byviken   ‑ Vad gör vi / Vill vi?

Den allmänna uppfattningen var att vi ska sälja huset och lägga ner bastuprojektet. Detta är dock en fråga som måste beslutas definitivt vid det extra årsmötet.

7.     Omklädningsummet i Öllerskataviken   - Vad gör vi / Vill vi?

Vi beslutar att tack nej till omklädningsrummet i Öllerskataviken.

8.     Mötet avslutas

 

Vid protokollet

     Olle Nygren

Justeras

Alf Sandstöm                             Thomas Åhs

 

Protokoll från Årsmötet den 020724

Närvarande: Bengt B, Johan S, Gustaf, Göran S, Staffan L, Lennart D, Thomas Åhs, Olle Nygren

1.              Mötets öppnande.

Gustaf hälsade alla välkomna

2.              Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringspersoner.

Ordf. Gustaf, sekr Olle, just Staffan och Thomas.

3.              Godkännande av mötets behöriga utlysande.
GK. mötet bör utlysas tidigare kommande år.

4.              Fastställande av dagordningen.

OK några övriga ärenden anmälda.

5.              Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport.

Upplästes och godkändes. Beslöt att balans och resultaträkning läggs ut på föreningens websida.

6.              Revisorernas berättelse.

Upplästes och godkändes

7.              Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga året.

8.              Val av styrelsemedlemmar. Mandattiden utgår för ordf Maria Fessé, kassör Gustaf Egnell och ledamot Johan Sjölin samt suppleant Kenneth Lundberg. Ledamöter med löpande mandat är: Olle Nygren, sekr, Nancy Haglund, ledamot och Göran Sjöberg, suppl.

Omval på samtliga punkter.

9.              Val av revisorer (nuv K-A Holmgren och N-R Vikander).

Omval av K-A Holmgren och nyval av Kurt Edlund.

10.          Val av arbetsgrupp. (Ingegerd Fägerborg, Inger Holmgren, Peder Taflin och Thomas Åhs)

Beslöt att fasta arbetsuppgifter läggs på båtlagen. Tjärlek håller i förläggnng, Lommen i städningen, Duvfan håller i administration mm, Holmöettan håller i flytbryggor, båthuset mm och Falken, om än inte en föreningsbåt ombedes håller i hamnfogderiet varannat år (då starten är på Holmön). Ingegerd kan inte vara med nästa år. Vi ber Marlen undersöka om Lottakåren kan ordna maten nästa år. Vi kallar till möte i vinter för att välja fler i arbetsgruppen.

11.          Val av valberedning (nuv Thomas Åhs (sammankallande), Alf Sandström och Åsa Engman).

Omval på alla poster.

12.          Fastställande av medlemsavgift för 2003 (nu är den 50 kr).

Beslöt att medlemsavgiften höjs till 75 kr för en vuxen och 200 kr för en familj med barn upp till 20 år.

13.          Uppföljning av årets rodd. Logi, Lotterier, Besiktning, Hamnfogderi, Transporter, Runt­om­kring-arrangemang, Frukost, Start/roddchefsmöte ‑ Vad gick bra och vad kan förbättras? Kan vi växa ytterligare .. eller är vi redan för många?

Logi: Tarjas lista gicks igenom

Lotterier: Inger gjorde detta förtjänstfullt vilket vi tacksamt tog emot.

Båtbesiktning: Telefon till båtbesiktigaren, väst för att synas bättre.

Hamnfogderi: Man måste vara fler. Skylta upp bättre och även skylt för Sjöräddningen. Ev ta 500 kr i avg för de som inte är följebåtar och lägger sig på västra sidan.

Transporter: Kurt E ansvarade men man måste kolla upp att det är klart. Detta funktion måste dock kollas upp minst en vecka före rodden.

Runtomkringarrangemang: Andra inbjuds att göra detta. Skicka brev till föreningarna (Olle och Gustaf).

Frukost:   Ingegerd fixade detta mycket bra. Mycket pålägg gick åt. Inför planering av nästa år måste Ingered vara med och lämna detaljinfo även om hon inte kan vara med.

Start/Roddchefsmöte: Logi, antal anmälningstider mm är viktiga att ta upp. "Tävlingskom­mitté" bör utses. Diplom till alla om arrangören beslutar att ställer in.

Hygien: Toaletter måste ordnas gärna ett gemensamt initiativ med alla arrangörer på ön.

Posten: Fungerade bra inne i museet. Posten måste kontaktas i tid men de måste också vara aktiva och höra av sig.

Museet: Brev till båtmuseet om rodden och be om förslag till förbättringar.

Förslag att hålla ett samordningsmöte på midsommarsöndagen.

Förslag att rodden genomförs den dag det gäller med fingeras och sen bogsering i händelse av dåligt väder. Alla båtlag går samma sida om Holmön i händelse av tveksamt väder.

Vi kan växa något till om vi inte skjuter upp utan åker över med följebåtar pga vädret. Syftet med utbytet är umgänget och det börjar gnissla.

14.          Rutiner för anmälan 2003. Sista datum för ord avg, sista datum definitivt?

Förslag att höja avgiften 100% efter 31 maj och inte godta någon efter 15 juni. Brev med anmälningsblankett ska gå iväg senast 30 april och även finnas tillgänglig på nätet.

15.          Nödvändiga åtgärder i föreningens båtar (ansvar för detta har årets besättningar)

Inga anmälda arbeten. Ett bord i Duvfan behöver bytas på sikt.

16.          Besättningar i föreningens båtar år 2003. Preliminära anmälningar. Alla föreningsmedlemmar är välkomnar att anmäla intresse att ro i någon av föreningens båtar.

Lommen: Ingen ändring

Tjärlek: Ingen ändring. Årsmötet anser dock att även Tjärlek bör ha med en ungdom i båten.

Försäkring. Ansvarsförsäkring teckans för rodden. Båtarna kan idag inte försäkras.

17.          Hur kan föreningens båtar användas mer under året? Kom med förslag.

Föreningsmedlemmar får disponera båtarna för egna aktiviteter efter bedömning av styrelsen.

18.          Inköp/bygge av ytterligare en postroddsbåt. Läget idag (Staffan Lindkvist).

Läget är oförändrat och 40 000 kr finns avsatt för båtbygge eller inköp av en annan båt.

19.          Inför postrodden 2003 – fördela ansvar till respektive grupp.

Se punkt 10. Och planeringsmöte med fest någon gång under påskledigheten.

20.          Badtunnan. Hur ska den få nyttjas för medlemmar, icke medlemmar? Vem ansvarar? Kostnader för bad, ved och fyllning av vatten?

Beslöt att ta marknadspris minus 100 kr. Olle kollar. Marknadspris för hyra av badtunna inkl uppvärmning ligger mellan 1200 kr och 2000 kr beroende på årstid. En föreningsmedlem tar ansvar och får 50% och 50% till föreningen. Följande priser gäller för att hyra föreningens badtunna:

Hyra av tunnan där kunden själv ansvarar för fyllning
av vatten, håller egen ved och uppvärmning
samt svarar för rengöring efteråt:                                                                300 kr.

Hyra av tunnan där föreningen svarar för fyllning av
vatten och rengöring efteråt samt att kunden håller
egen ved och uppvärmning:                                                                        500 kr

Hyra av tunnan där föreningen svarar för fyllning av
vatten och rengöring efteråt samt håller egen ved och
ordnar uppvärmning:                                                                                  1000 kr

21.          Information. Brandsläckare i Byviken, Bastun.

För snabba bransläckningsinstatser i Byviken kommer en brandspruta med slang och strålrör från brandstationen att stationeras i tranboden, som kommer att låsas med hänglås. Utrust­ningen får även användas av föreningen för fyllning av badtunnan.

22.          Övriga ärenden

Försäkringar Ansvarsförsäkring finns och medlemsskap krävs för detta. Olycksfallsförsäk­ring kan också komma att ordnas. Undersök om även det finns möjlighet att försäkra båtarna till kulturvärde.

Lån av GPS till Slupen Beslöt att låna ut en GPS till Slupen för resten av säsongen. Olle ordnar detta.

Hyra på Skolan . Beslöt att betala 100 kr per möte och aktivitet på Skolan.

23.          Mötet avslutas

Vid protokollet

 Olle Nygren                                                           

Justeras

                                    Staffan L                                   Thomas Å

 

2001
Protokoll från årsmöte den 3 augusti.

Närvarande: Olle Nygren, Maria Fessé, Gustaf Egnell, Conny Lundberg, Åsa Engman, Peder Taflin, Thomas Åhs, Alf sandström, Staffan Lindkvist, Nancy Haglund, Patricia Niemälä, Peter Rydbjer, Johan Sjölin, Inger Holmgren, Ingegerd Fägerborg.

 1. Mötets öppnande.

 2. Maria hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

 3. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringspersoner.

 4. Gustaf valdes till mötesordförande, Olle till sekreterare. Till justerare valdes Nancy Haglund och Johan Sjölin

 5. Godkännande av mötets behöriga utlysande.

 6. Mötet befanns vara behörigt utlyst.

 7. Fastställande av dagordningen.

 8. Dagordningen fastställdes

 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport.

 10. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Maria och kassarapporten av Gustaf.

 11. Revisorernas berättelse.

 12. Då ingen av revisorerna var närvarande ombads Conny föredra revisonsberättelsen

 13. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

 14. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 15. Val av ordförande och styrelsemedlemmar.

 16. Till ordförande för 1 år omvaldes Maria Fessé. Till ledamöter på 2 år omvaldes Olle Nygren (sekr) och nyvaldes Nancy Haglund samt nyvaldes Johan Sjölin på 1 år (det vakanta mandatet efter Maria). Till suppleant på 2 år omvaldes Göran Sjöberg.

  Styrelsens sammansättning för det kommande året är således: Maria Fessé (ordf), Gustaf Egnell (kassör), Olle Nygren (sekr), och ledamöterna Nancy Haglund och Johan Sjölin samt suppleanterna Göran Sjöberg och Kenneth Lundberg

 17. Val av revisorer.

 18. K-A Holmgren och N-R Vikander omvaldes.

 19. Val av arbetsgrupp.

 20. Till arbetsgruppen valdes utöver styrelsen Ingegerd Fägerborg, Inger Holmgren, Peder Taflin och Thomas Åhs.

 21. Val av valberedning

 22. Till valberedningen omvaldes Thomas Åhs (sammankallande) och nyvaldes Alf Sandström och Åsa Engman.

 23. Fastställande av medlemsavgift för 2002/2003.

 24. Beslöt att behålla avgiften oförändrad på 50 kr.

 25. Nödvändiga åtgärder i föreningens båtar

 26. Tjärlek är efter årets rodd rengjord och tjärad. Farveden är inte tjärad än. Båten behöver ett nytt dragband i metall. Två skarvade bord har spräckts i den skarvade delen. Sprickorna har dock inte gått isär.

  Lommen är tjärad invändig liksom den stående riggen.

  Dufvan har ett sprucket bord ovan vattenlinjen som läcker vid segling och därför behöver lagas. Det kan vara lämpligt att få detta gjort i båtmuseets verkstad som arbetsobjekt för kursen. Båten behöver även påstrykas med Exponyl.

 27. Besättningar i föreningens båtar år 2002.

 28. Preliminärt har följande besättningar anmälts:
  Tjärlek: Marlen Sandström, Åsa Engman, Tora Nygren, Monika Tegström, Tarja Lindkvist, Lena Egnell med reserver Susanne Lundberg, Erika Åberg och Ulrica Fessé.
  Lommen: Nancy Haglund, Maria Fessé, Malin Lundberg, Melker Granström, Conny Gruffman, Leif Eriksson
  Dufvan: Olle Nygren, Gustaf Egnell, Thomas Åhs, Benny Brakander, Hans Wiechel och Tom Engman.

  Diskuterade principerna för att delta i föreningens båtar och årsmötet delade tidigare beslut om dessa principer. Beslöt även att upprätta en lista där man kan anmäla intresse att ro i föreningens båtar. Styrelsen får i uppdrag att klura på hur detta kan ordnas.

 29. Förutsättningar för och behov av att inköpa ytterligare en postroddsbåt

 30. Staffan väckte tanken att bygga ytterligare en båt där besättningen i Holmö-ettan är intresserade att vara besättning och beredda att medverka även i utbyggnad av båthuset. En diskussion följde om vilken modell av båt som ska byggas. Svensk eller finsk modell? Båten blir billigare om man bygger en finsk modell, men vilken modell ska föreningens båtar vara byggd efter diskuterades ingående. Beslöt att bygga svensk modell, helst på museet och med medverkan från föreningsmedlemmar och att avsätta 40 000 kr som grundplåt. Styrelsen kontaktar Thomas Diestler och båtmuseet för vidare diskussioner i enlighet med dessa principer. Sponsorbidrag ska även sökas.

 31. Inför postrodden 2002 – fördela ansvar

 32. Posten kommer att se över sina sponsringsåtaganden och vi behöver ta kontakt med dom. De är specifikt intresserade av ett separat möte med föreningen. Beslöt att uppdra åt styrelsen att sköta dessa kontakter.

  Erfarenheter från årets rodd att ta tillvara.
  - Maten bör vara traditionellt soppkok. Vi bör försöka skaffa en kokvagn (kontakta Björn Sjöström). Mat bör inte säljas av föreningen. Panget trodde vi gjorde så, vilket inte var fallet. Här bör informationen kanske vara tydligare.
  - Tältet var en perfekt lösning för utspisning. Detta bör utnyttjas fortsättningsvis. Kenneth meddelar att det inte bör vara något problem att låna tältet kommande år också.
  - Boendet har nått sitt maximum. Utfördelning av madrasser var ett jättejobb av Thomas Åhs. Styrelsen väkte tanken att vi ska uppmana båtlagen att tälta samt att ordna några militärtält också. En annan idé är att engagera lottakåren för att ordna detta. Vi bör istället lägga krut på att försöka ordna en mobil hygienanläggning typ O-ringen. Innan slutligt beslut tas måste vi även förankra detta med Björkö.
  - Transporterna fungerade i stort sett bra. Ev bör information finnas närmare stranden än vid båtmuseet.
  - Hamnen fungrade bra. Enda smolket var att SSRS inte fick någon plats inne i hamnen. En plats till den båten bör ordnas innanför färjan till kommande år. Plastvimpel för identifiering av följebåtar skulle underlätta. Megafon för att höras, komradio för kommunikation och västar för att synas skulle också underlätta. Speakern måste få hjälp att identifiera båtarna innan de kommer in. Det kan lösas med att någon med kikare och kom radio sitter på stranden en bit ut i Byviken och ser båtarna från sidan. Vi bör kräva minst två nya flytbryggor med fäströr från Kommunen som kompensation för de som skadades vid bygget av kajen på Salteriet.
  - Kringarrangemangen bör inte vara störande. Vi bör heller inte ordna detta till kostnad för oss. Visum kan gärna få komma ut och spela under dagen på eget initiativ. Gatumusikanterna som Kommunen anställt kan gärna få komma ut på ön till postrodden också.
  - Besiktningen bör ha speciell blankett för utbytta roddare så att diplomen kan kompletteras på ett enkelt och effektivt sätt.
  - Samordningen fungerade i huvudsak bra. Mer kännedom om människor underlättar, men det blir ju bättre kommande år allt eftersom man lär sig. Föreningen bör köpa in elkablar så att man blir mer flexibel i Byviken. Bättre skyltning skulle underlätta. Spindeln bör ha en väst e dy för att synas bättre. Skaffa en Whiteboard tavla för info om läget i rodden. Ev ytterligare högtalare bör anskaffas för att sprida ljudet bättre. Publiken var lite för tam och bör uppmuntras att heja på mer.

 33. Övriga ärenden

 1. Badtunnan

 2. Diskuterade placxering och principer för nyttjande. Beslöt att medlemmar lånar tunnan gratis och betalar 150 kr om man vill ha hjälp att fylla den med vatten. Icke medlemmar betalar 400 kr för att låna tunnan fylld med vatten.
  Tunnan måste flyttas till ett bättre fundament längre västerut och täckas med lock och presenning samt förses med lås. Peder samlar en styrka som fixar detta. Vi kontaktar Kommunen för att undersöka om det finns någon gammal pump vi kan få för att kunna fylla tunnan och pumpa båtarna.

 3. Båthuset, nyttjande, förvaring, brobygge, ström, spel, skåp, sophantering m m

 4. Beslöt att inga privata grejor får förvaras i båthuset utan bara grejor till båtarna och postrodden. Vi meddelar Båtmuseet att de måste ta bort sina grejor. Vi ordnar en städdag i båthuset och fixar till det där. Gustaf undersöker om vi kan få köpa virke billigt från Norra Skogsägarna. Vad som måste göras är att bygga en ny bro mot vattnet och ordna uppdrag för båtarna med rulle och spel inne i båthuset. Dörrarna måste riktas och förses med diagonala reglar. Postroddsföreningen tar även initiativ till att tillsammans med Båtmuseet kontakta Umeå Fritid angående en soptunna nere på stranden vid båthuset.

 5. Madrasser

 6. De madrasser som förvarats i förrådet på Scenen vid Holmögården under vintern har fuktskadats med mögeldoft som följd. Trots tvätt av madrass överdragen så kvarstår mögeldoft i skumdynan på flera madrasser. Dessa indentifieras och skiljs från de andra madrasserna så att doften inte sprider sig. Styrelsen kontaktar Hembygdsföreningen som får åtgärda de mögelskadade madrasserna på lämpligt sätt.

 7. Kontakta UMS ang postrodden och följebåtsfrågan

 8. Följebåtsfrågan är ett ständigt återkommande problem. Beslöt att styrelsen skriver till UMS och inbjuder dessa att besöka oss på Holmön i samband med rodden och samtidigt informerar om behovet av följebåtar.

 9. Försäkringar

 10. Nuvarande försäkring av båtarna avser restvärde, d v s båtarna avskrivs med 10 %/år. Vi vill ha en försäkring som ger oss en ny båt ifall den blir obrukbar. Peder lovade att undersöka om vi kan få en försäkring som ger oss en ny båt ifall den blir förstörd dvs, typ konstföremålsförsäkring.

 11. Holmön runt?

Johan Sjölin efterlyste en utflykt med postroddsbåtarna före rodden. Årsmötet delade uppfattningen att båtarna bör nyttjas oftare än bara till rodden. Däremot kan det vara olämpligt och svårt att hinna med detta före rodden. Några förslag som nämndes var föreningsutflykt till Fjäderägg, familjeutflykter mm. Det är frittfram för medlemmarna att låna båtarna om man vill. Kontakta respektive båtlag för information om hur rigg mm fungerar.

 1. Mötet avslutas

Gustaf konstaterade att klockan var sen och mörkret fallit. Han tackade alla närvarande som hållit ut under detta innehållsrika möte och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Olle Nygren

Justeras

Johan Sjölin         Nancy Haglund


2000
Protokoll från Extra årsmöte den 26 augusti 2000 på Holmöns skola.

Närvarande: 
Gustaf Egnell, Maria Fessé, Tora Lundberg, Olle Nygren, Bengt Bäckström, Leif Eriksson

1. Mötet öppnades med att Gustaf hälsade alla välkomna 

2. Mötet befanns vara behörigen utlyst.

3. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Olle valdes till mötesordförande, Gustaf till sekreterare. Då protokollet skrivs under sittande möte så justeras det direkt efter mötet.

4. Maria Fessé valdes till föreningens ordförande för innevarande år. 

5. Andra beslut om att ändra föreningens stadgar. 
§ 7 ”Årsmötet hålles varje år på Holmön före mars månads utgång.” ändras till: Årsmötet hålles varje år på Holmön i juli månad.

6. Postroddsföreningens 20-års jubileum. 

 • Bengt informerades om tankarna kring postroddsarrangemanget 2001. 
 • Lämpliga helger för planeringsträff med våra finska medarrangörer föreslogs vara 11-12 alt. 18-19 november. Maria kontaktar Ungdomsföreningen Stjärnan och övriga ansvariga på östra sidan Kvarken. 
 • Beslut om att en ”aktivitetslåda” sätts upp på affären där enskilda och föreningar kan komma med förslag på aktiviteter under rodden 2001 eller anmäla sitt intresse att hjälpa till med arrangemanget. Ansvariga Tora & Olle. 
 • Vykort och T-shirts skall fixas. Torkel & Kurt tillfrågas om de kan ställa upp en fotodag eller om de har något på lager. Maria jobbar vidare på detta. 
 • Baslut om att vi skall jobba vidare på köp av en badbalja. Maria kollar upp priser, handhavande & lagringsplats. 
7. Bastun.
Olle informerade Bengt (Båtmuseets vänner) om läget när det gäller bastun. Vi har i princip bygglovet i hamn och ett muntligt löfte från nuvarande markägare. Till detta har vi nu fått ett förslag från Umeå kommun om att överta hela hygienanläggningen på gästhamnssidan mot ett fast driftsbidrag (35 000 per år) från kommunen. Skälet är att det juridiskt inte går att lösa ett dubbelt ägande av anläggningen (dusch/tvätt + bastun) och kommunen är inte beredd att finansiera bastudelen som postroddsföreningen jobbar för. Intäkter från gästhamnen och duscharna tillkommer sedan för driften. Vi måste snabbt hitta en lösning tillsammans med båtmuseets intressenter för att bestämma hur ansvaret skall fördelas. Beslut om att vi träffas redan den 27 augusti kl 12.30 för att sedan, förhoppningsvis, få iväg ett svar till Umeå kommun. 

8. GPS
Beslöt att GPS inköps till föreningens båtar. Olle fick i uppdrag att ordna detta.

9. Utbyte av sängar.
Beslöt att de sängar föreningen har på skolan och som nyttjas ganska begränsat skall ställas till hembygdsföreningens förfogande för att byta ut sängar på Holmögården. Erbjudandet kan kombineras med någon försiktig förhandling om reducerad hyra av tältet inför rodden. 

10. Inga övriga frågor. 

Vid PC:n

Gustaf Egnell   
Mötessekreterare   

Olle Nygren
MötesordförandeProtokoll från ordinarie årsmöte den 11 mars 2000 på Holmöns skola.

Närvarande: 
Olle Nygren, Åsa Engman, Gustaf Egnell, Thomas Åhs, Lennart Dahlberg, Frida Arvidsson, Göran Sjöberg, Ann Salomonson, Karl-August Holmgren, Inger Tranberg, Tora Lundberg

1. Mötet öppnades med att Åsa hälsade alla välkomna 

2. Val av mötesordföande, sekreterare och justerare
Åsa valdes till mötesordförande, Olle till sekreterare och efter som protokollet för under sittande möte så justeras det direkt efter mötet.

3. Mötet befanns vara behörigen utlyst.

4. Dagordningen som skickats ut fastställdes.

5. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten lästes och godkändes.

6. Revisonsberättelsen lästes upp.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

8. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter för vilka mandattiden utgått. Valen utföll enligt följande:
Gustaf Egnell, ledamot, omval på 2 år, 
Maria Fessé, ledamot, nyval på 2 år
Kenneth Lundberg, suppleant, omval på 2 år
Ordförande vakant och val av ordförande tas upp på ett extra medlemsmöte som hålls i juli 2000.

9. Val av revisorer. Omval av Karl-August Holmgren och Nils-Rune Vikander.

10. Val av Arbetsgrupp.
Maria Fessé tar på sig ansvar för mat (frukost) och kontakterna med Panget.
Styrelsen får i uppdrag att kontakta de personer som var med förra året. Arbetsuppgifterna är inkvartering, frukost, transporter, ordning i hamnen, skyltning, presentation vid starten och städning. 
Påminn alla som lovat göra olika uppgifter vid mötet den 28 augusti.

11. Val av valberedning. Omval av Thomas Åhs, Elise Tegström och Åke Sandström.

12. Fastställande av medlemsavgift. Avgiften på 50 kr bibehålles oförändrad.

13. Förslag till stadgeändring avseende tidpunkt för årsmötet. Beslöt att ändra stadgarna så att årsmötet hålls i juli istället för i mars och att verksamhetsåret löper 1 april till 31 mars året efter. Det innebär att nuvarande verksamhetsår kommer att löpa från 2000-01-01 – 2001-03-31.

14. Nödvändniga åtgärder för båtarna som ska skötas av båtlagen.
Lommen: Skrapa bort lack och tjära båten. Radarreflektor, all utrustning i båten ses över. Segel och kompass finns hos Åsa.
Tjärlek: Roderfästen måste fixas, ny skirbordslucka och laga dragbandet. Fundera på toftplacering så att man inte slår händerna i segelbrädan.
Dufvan: Exponyla båten och byta ett bord (kan göras efter rodden).

15. Fastställande av principer för att utse manskap i båtar. Beslöt att följande riktlinjer ska gälla: 
1. Medlemskap i föreningen ett krav
2. Aktivt arbete i föreningen ska vara en merit.
3. Personkemin i båten är också viktig.
4. Man måste vara beredd att ge plats i båten för att inviga ungdommar i postroddsglädjen. Antingen som besättning eller som extra medföljande.
5. Deltaga0re i föreningens båtar representerar föreningen och Holmön varför vissa grundkrav på uppförande krävs. Styrelsen har därför rätt att komma med synpunkter på val besättningsmedlemmar i föreningens båtar.

16. Besättningar i föreningens båtar:
Dufvan: Olle Nygren, Gustaf Egnell, Thomas Åhs, Benny Brakander, Hans Wiechel. Båten tar gärna emot en extra ungdom.
Tjärlek: Marlen Sandström, Åsa Engman, Tora Lundberg, Lena Egnell, Tarja Lindkvist, Monika Tegström
Lommen: 1. Conny Lundberg, Maria Fessé, Malin Lundberg, Nancy Haglund.
2. Robin Karlsson m fl Storsjöhallen (simhallen i Holmsund).
3. Anders Johansson (Avfall och återvinning) m fl
Beslöt att Gustaf kontaktar Hans Mattsson angående de två förfrågningar från Kommunen som kommit. Alt 3 kommer inte i fråga pga förra årets beteende. Alt 2 kan få utse en eller två deltagare om Lommen får problem att fylla båten.

17. Följebåtar. 
Leif ställer upp för Dufvan om han kan. Hasse Danielsson ställer upp för Tjärlek och Nisse Sjörström för Lommen om han kan.

18. Fördela ansvar inför rodden. 
Posten har hört av sig angående personal till postkontoret. De kommer med två personer som vill följa med över och bo på Holmön och på Björkö. Olle beställer stämpeln.

19. Vinden drar. 
Båthuset får disponeras av Vinden drar för bl a barnaktiviteter. Föreningens postroddsbåtar kan lånas ut för att användas under Vinden drar veckan. Avtal skrivs med försäkran om att skador som uppstår åtgärdas inom viss tid. Gustaf kollar att båtarna är försäkrade och att ansvarsförsäkring finns. Skicka ut förfrågan till samtliga båtlag om de kan låna ut sina postroddsbåtar för till Vinden drar veckan.
Vi tar på oss att samordna inköp för fikaförsäljning fredag-måndag och ansvarar för försäljningen under fredag och måndag i anslutning till Postroddshelgen. Styrelsen får i uppdrag att tillsammans med Maria att genomföra detta.
Postroddsbryggan och stranden kommer att vara tillgänglig för Vinden drar från lördag f m kl 11.00 och hela veckan framåt.

20. Seglarskola i bruksbåtar i samarbete med Båtmuseéts vänner. 
Tanken är att ordna seglarskola för barn i mindre bruksbåtar, som kan byggas på museet, och i postroddsbåtar för vuxna. Nu finns 3-4 jullar och 4-5 postroddsbåtar att tillgå på Holmön. Lärare kan hyras in via Västerbottens/Svergies båtförbund. 
Vi kan ställa upp med postroddsbåtarna och är beredda att köpa in en julle beroende på hur stort intresset för idén är. Styrelsen skriver till båtmuseets vänner och meddelar vår syn på frågan. 
Postroddsföreningen är positiv till att vara med i en EU-ansökan men kan inte garantera någon mankraft.

21. Helgrodd – nyttjande av föreningens båtar under andra delar av året. Föreningen är positiv men kan inte ta på sig detta arrangemang. Uthyrning helt beroende på vilka villkor som kommer att gälla.

22. Föreningen och Båtmuseets planer i Byviken. 
Bastun kan vi ev komma till skott att bygga i år om den kan vävas in i frågan om parkeringen. 
Nytt båthus kommer att behövas och vi måste ta en diskussion med museets stiftelse så att detta planeras med deras utbyggnadsplaner med båthus för slupen.

23. Postroddsarrangemanget 2001. 
Frågan bordläggs till extramötet i sommar. Aviserar detta i utskicket inför sommaren.

24. Inga övriga ärenden. 
Åsa förklarar mötet avslutat och tackar alla som deltagit.

25. Protokollet upplästes och förklarades justerat av mötet.
 

Vid PC:n

Olle Nygren   
Mötessekreterare   

Åsa Engman
Mötesordförande


1999

Protokoll från föreningens årsmöte den 12 mars 1999, kl. 19.00 i Holmöns skola

Närvarande:
Åsa Engman, Nils-Rune Vikander, Tora Lundberg, Barbro & Sören Berglund, Per-Erik Holmgren, Åke Sandström, Leif Eriksson, Tomas Ås, Staffan Lindkvist, Gustaf Egnell, Karl-August Holmgren, Lasse Nygren, Göran Sjöberg, Mats Uppman, Olle Nygren.

1. Åsa Engman öppnade mötet.

2. Åsa Engman valdes till mötets ordförande och Åke Sandström till dess sekreterare. Göran Sjöberg och Lasse Nygren valdes till protokollets justerare.

3. Årsmötet fann mötet behörigen utlyst.

4. Dagordningen föredrogs och godkändes.

5. Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen och kassören kassarapporten..

6. Karl-August Holmgren föredrog revisorsberättelsen, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1998.

7. Åsa Engman, som gärna sett ett byte på ordförandeposten, valdes efter någon övertalning till föreningens ordförande för ytterligare ett år. Valberedningen har ombetts söka ny ordförande till nästa år.

8. Göran Sjöberg valdes till suppleant i styrelsen, istället för Monica Tegström som undanbett sig omval. Övriga ledamöter omvaldes.

9. Karl-August Holmgren och Nils-Rune Vikander omvaldes som revisorer på 1 år.

10. Val av arbetsgrupp skall göras, men först i samband med en vårfest som anordnas av föreningen i mitten av maj 1999. Styrelsen ansvarar för att festen blir av.

11. I valberedningen ersätter Tomas Ås Britta Hammarberg (Andersson) som frånsagt sig omval. Elise Tegström och Åke Sandström omvaldes för ytterligare 1 år.

Vid pennan                              Justeras 
Åke Sandström                        Lars Nygren        Göran Sjöberg
 1998

Protokoll från föreningens Årsmöte 98-03-06

Närvarande: Åsa Engman, Thomas Diestler, Monika Tegström, Nils-Runde Vikander,Tarja Lindkvist, Tora Lundberg, Barbro & Sören Berglund, Bengt Bäckström, Lennart Dahlberg,  Olle L, Leif Eriksson, Per & Kristina Lindström, Gustaf Egnell, Olle Nygren, Åke Sandström, Per-Erik Holmgren, Kenneth & Gustav Lundberg

1. Åsa Engman valdes till mötesordförande och Olle Nygren till mötessekretetare.

2. Tora Lundberg och Nils-Rune Vikander valdes till justerare.

3. Årsmötet fann mötet behörigen utlyst

4. Dagordningen föredrogs och godkändes.

5. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten föredrogs.

6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1997.

7. Åsa Engman omvaldes som ordförande på 1 år.

8. Per-Erik Holmgren nyvaldes och Marlen Sandström omvaldes som ordinarie ledamöter för 2 år.

9. Monika Tegström nyvaldes som ny suppleant på 1 år och Kennet Lundberg omvaldes på 2 år.

10. Karl-August Holmgren och Nils-Rune Vikander omvaldes som revisorer på 1 år

11. Styrelsen fick i uppdrag att utse årets arbetsgrupp för rodden.

12. Elise Tegström, Britta Andersson och Åke Sandström omvaldes som valberedning.

13. Olle Nygren informerade om projektet ”Som ringarna på vattnet!”.

14. Åsa Engman informerade om Kustbudkavlen. Vi samordnar budkavlen längs länets kust. Budkavlen passerar Holmön den 15/6 och avslutas i Stockholm 5/8.

15. Information.

 • Människor & båtar i Norden. Bengt bäckström berättade om en utställning under kulturhuvudstadsåret. I maj (Pingst) hålls en seminariedag under temat ”Bottnisk kontakt”. Bertil Bonns fälbåt representerar Kvarken i den vandringsutställning som ska genom Norden. Båtmuseet deltar vid seminariedagen. Postroddsföreningen står på köplats. De som vill vara med den 5/8 anmäler detta till Åsa.
 • Sälskinnsskosömnadskurs i Björkö i juni.
 • ”Grön Bro” seminarium i Vasa den 21/4 där Bengt Bäckström berät-tar om båtmuseet
16. Postrodden.
 • Invigningen av båtmuseet sammanfaller med Postrodden. Kungaparet är inbjudna men har tackat nej. Kommunikationsministern är inbjuden tillsammans med Ole Norrback den finske EU-ministern. Invigningen sker fredagkväll 26/9. Kjell-Olof Feldt är också inbjuden och kommer. Hans far har ägt Fälbåten i Båken.
 • Aktiviteter vid postrodden. Musik i hamnen av Visum. Sedvanliga aktiviteter. När arbetsgruppen utsetts kallas den till Brainstorm- möte.
 • Bestättning i föreningens båtar. 
  • Tjärlek - Då två besättningar anmält intresse för Tjärlek hölls en principdiskussion om föreningens regler för att utse besättnigar. Följande principer gäller: 
  • Aktivt arbete i föreningen ger företräde
  • Vi ska inte tvinga samman folk. För sammansvetsade bestättningar gäller att endast 1 byts åt gången eller hela besättningen
  • - Det ligger på medlemmarna att anmäla intresse till styrelsen och sen fattas beslut om besättningens sammansättning av årsmötet.
 • Förslag från Sören Berglund: Låt tjejbesättningen ro Tjärlek. Uppmana den andra besättningen att kontakta Gunnar Furufalk angående Falken och om den finns tillgänglig så står föreningen för kostanden att hyra Falken. Årsmötet beslöt i enlighet med förelaget.
 • Dufvan - En besättning anmäld men är 1-2 man kort. Årsmötet beslöt att anta den anmälda besättningen samt att ”sprida ordet” att det finns vakanser i Dufvan.
 • Inköp och beställningar
  • Åror till Tjärlek beställda från Björkö. Spri + åror restnoterade. Thomas D lovar att fixa detta innan rodden.
 • - Dragutrustning + rullar för att ta båtarna in/ut ur båthuset anskaffas.
 • - Båthuset - Till Kajakbyggnadskursen vill Båtmuseet ev låna båthuset vilket är OK enligt årsmötet. Ordningen måste förbättras - båthuset får inte vara ett allmänt förråd.
17. Övriga frågor
 • Stormvarningssystemet (klot/tratt/kon) som hissas och visar prognosen är på gång
 • Alla uppmanas ragga vinster till ev lotteri
 • Beslöt att sälja medlemskort till åskådare under Postrodden.
 • Info från Åsa
  • Lennart Jonsson vill använda sin bod för försäljning av korv m m och samtidigt sätta upp ännu en bod för cykeluthyrning. Båtmuseet har framfört det olämpliga i detta och årsmötet delade denna uppfattning. En lösning kan vara att erbjuda att köpa boden från Lennart.
18. Mötet avslutas med ett samkväm med enklare måltid.
 
 

Vid pennan

Olle Nygren
 

Justeras

  Tora Lundberg  Nils-Rune Vikander

Överst på sidan