Israpport

Ice report

Under vintern kommer här fortlöpande israpporter så länge det är isföre. Uppdatering sker så snart information om förändringar i isläget finns. De iskartor som visas är utdrag från SMHIs kartor om inte annat anges. Satellitbilder är utdrag från NASAs Lance Modis satellit. The ice situation will be reported during the winter as long as there is ice conditions. Updates will be made when information of changes in the ice situation is available. The ice maps shown, are excerts from SMHI's maps unless other notice. Satellite pictures are excerts from NASA Lance Modis satellite.

2019-04-06
Israpporten upphör för säsongen
Det är nu istort sett isfritt ute till havs runt Holmöarna som framgår av satellitbilden. Det finns fortfarande is kvar på finska sidan men med de vindar som råden med västligt islag väntas inte den isen påverka oss så mycket att det ställer till problem.

2019-04-06
The ice report ends for this season
It is open water free from ice at sea around Holmön islands, which ccan be seen in the satellite picture. There is still open ice on the Finnish side but with the current wind with a western component, this ice is not expcted to cause any problems.

2019-03-29
Endast spridd drivis

Nu finns enbart spridd drivis till havs i Kvarkenområdet. Denna satellitbild tagen i klart väder för några dagar sen visar att det endast finns is nära land och i vikar och sund. I överigt är det i stort sett isfritt. Norrut så finns bara spridd drivis i hela västa sidan av Bottenviken. På finska sidan finns däremot mycket is fortfarande, men så länge vi har vindar med i huvudsak västligt inslag kommer den isen inte över till svenska sidan.

2019-03-29
Only open ice

Now there is only scattered open ice at sea in the Kvarken region. This satellite picture taken in clear weather some days ago shows that there is only ice close to land and in bays and straits. The rest is open water. In north there is open ice in the west side of the Bothnic Gulf. On the Finnish side, however, there is still much ice, but with the current west sinds the ice will not come to the Swedish side.
 

2019-03-18
Mer tät drivis

Den stadiga nordvinden har nu fört ner omfattande och tät drivis med vallar (röd med svarta trianglar) i östra Kvarken. Den fasta isen (grå) ligger kvar längs västra sidan av Holmöarna, medan det ute i västra Kvarken finns spridd drivis (grön). Isen i Byviken är tätt packad och in mot Norrfjärden ligger äldre is med vallar ute vind Pannan.

2019-03-18
More close ice

The steady notherly wind has pushed significant amount of very close ice with ridges (red with black triangles) into East Kvarken. A narrow band of fast ice (grey) remains along the west side of Holmön islands. The ice i Byviken is compressed with ridiges and there is older ice in Norrfjärden with ridges at Pannan.

2019-03-13
Nyis i Kvarken

Efter nattens kyla ligger nu nyis (lila) i hela västra Kvarken. Öster och norr om Holmöarna mycket drivis som är kompakt med vallar (röd med svarta trianglar). Isen i Byviken är fortfarande tätt packad. In mot Norrfjärden ligger äldre nyis med tunnt snölager.

2019-03-13
New ice in Kvarken

After the night cold temperature, new ice (purple) covers West Kvarken. East and north of Holmön islands there is very close compressed ice with walls (red with black triangles). The ice i Byviken is compressed and there is older new ice with a thin snow layer in Norrfjärden.

2019-03-11
Mycket drivis i Bottenviken

Lördagens satellitbild visar en större del av södra Bottenviken än tidigare bilder. Bilden visar att det kommit ner mycket drivis från norr till södra delen av Bottenviken, som nästra är helt istäckt. Större delen av Västra Kvarken är också täckt med drivis. Det finns bara en smal ränna med öppet vatten i mitten. Den friska nordvinden, som vi haft senaste veckan, har medfört att isen i Byviken har pressats ihop och bildat vallar. Även in mot Norrfjärden finns sammanpackad drivis.

2019-03-11
Lots of drifting close ice in the Bothnic Gulf

The satellite picture from Saturday shows a larger area that previous pictures. The picture shows that lots of close ice has drifted down from north and most of south part ofthe Bothic Gulf is covered with close ice. The lagred part of West Kvarken is also covered with close ice. There is only a narrow path with open water in the middle. The strong notherly wind the past week, has compressed the ice in Byviken and formed ice ridges and humocked ice. There is also compessed ice in to Norrfjärden.
 

2019-03-06
Drivis i Kvarken

Dagens satellitbild visar att det finns en hel del drivis i Kvarken. Byviken är fortfarande igenproppad av is med den nordliga vinden som råder nu. Även i Norrfjärden finns is. Progonsen för de närmaste dagarna är håds nordlig vind och snöfall. Sannolikt kommer ispresen att öka i Byviken och mer drivis kommer att komma ner norrifrån.

2019-03-06
Drifting open ice in Kvarken
Todays satellite picture shows that there is plenty of drifting open ice. Byviken is still packed with very close ice due to the current notherly wind. Even in Norffjärden there is close ice. The forcast for the coming days is hard notherly wind and snowfall. The ice pressure i Byviken will most likely increase and more open ice will come down from north.

2019-03-01
Isfritt

Även om lite moln skymmer dagens satellitbild så ser man nu att det i stort sett är isfritt ute i västra Kvarken. Den is dom fanns ligger nu som ett drivisbälte söder om Holmöarna. Det är isfritt ända in till kajen i Norrfjärden. Däremot finns is kvar i Byviken, men efter isbrytarens arbete idag kommer den sydliga vinden att få den uppbrutna isen att dirva iväg norrut.

2019-03-01
Ice free
Even if some clouds shades, it can clearly be seen that there is no ice out in West Kvarken. The ice that was there is now as an ice belt south of the Holmön islands. It is ice free all the way to jetty in Norrfjärden. In Byviken, however, there is ice, but after ice breaking that broken up ice will drift northwards in the southerly wind. 

2019-02-28 Uppdaterad em
Isen i Kvarken river

I den hårda nordvinden har isen brutit upp. Bild 1: kl 8 är det öppet vatten i strömfåran från Lillhälla och hela vägen söderut. I Vintervägskroken finns uppbrutan isflak ända in till land. Bild 2: kl 11 är det i stort sett helt isfritt i Kvarken.

Iskartan visar också att den fasta isen i västra Kvarken har släppt och befinner sig som ett område med tät drivis (röd) söder om Holmöarna med ett eftersläpande glesare drivisområde (orange).

2019-02-28 Updated afternoon
The ice in Kvarken
is breaking up
In the hard northerly wind, the ice has begun to break up. Picture 1: at 8 it is open water in the sea current path from Lillhälla and southwards. In Vintervägskroken, there is only broken up ice flakes all the way to the shore. Picture 2: at 11 it is almost open water in Kvarken.

The ice map shows that the fast ice has been released and is located as a drifting very close ice area (red) south of the Holmön islands, with a following looser ice area (orange).

2019-02-26
Isen i stort sett snöfri

Isspännet i västra Kvarken består. I dagens satellitbild har större delen av isen har en mörkare färgton, som visar att isen nu är snöfri. På ett område mitt i Kvarken och längs  Ängesöns västra sida är färgen ljusare där snö finns kvar på isen. Längs skoterleden finns mindre områden med stöpa.

2019-02-26
The ice is snowfree

The ice belt i West Kvarken remains. On todays satellite picture, the ice has a darker color, showing that most of the ice is snowfree. On an aera in the middle of Kavrken and along the west side of Ängesön the color is lighter where there is snow on the ice. Along the snowmobile track, there are some areas with snow slush.


2019-02-24
Spännet med fast is krymper

Nu har isen norr om Holmöarna börjat brytas upp. Istungan till Fjäderägg har brytits upp. Iskanten i norr syns nu från Byviken och skoterleden. I söder har isen i Gaddströmmen rivit för en vecka sen, men i den sydliga vinden under veckan har drivis packats ihop mot iskanten i söder och bildat en stampvall som även fyller en del av Gaddströmmen. Mycket av det vatten som fanns på isen längs skoterleden frös ihop under de kalla dygnen i veckan och föret på skoterleden är fortfarande bra om än isigt och hårt.

2019-02-24
The ice belt shrinks

Now, the ice north of Holmön islands has begun to break up. The ice between Holmön and Fjäderägg has broken up. The ice edge can now be seen from Byviken and the snowmobile track. In the south, the ice in Gadden strait broke up about a week ago, but in the southerlly winds this week close ice has been packed and formed a brash ice barrier along the south edge and partly also filled the Gadden Strait Much of the water on the ice along the snowmobile track froze during the cold days this week and the conditions on the track are good but a bit icy and hard. 

2019-02-17
Ingen större förändring av isläget

Spännet m fast is i västra Kvarken ligger kvar oförändrat. Det är ca 10 km brett på mitten. Natten kyla har fått öppet flödvatten att börja frysa samman och isytan bär på många ställen. På snötäckta ytor finns vatten under snön i området vid strömfåran.

2019-02-17
No big change in the ice situation

The ice belt i West Kvarken remains unchanged. The belt is about 10 km wide in the middle. The temperature below zero this night made free water on the ice to begin to freeze and the surface holds in many areas. There is, however, unfrozen water under snow covered areas in the seawater current area.

2019-02-15
SV-vinden skickar isen österut

I den friska SV-vinden som blåst senaste dygnen har skickat den täta drivisen (röd) norr och öster om Holmöarna mot finska sidan av Bottenviken. Kvar finns mycket gles drivis (grön). Den sammanfrusna konsoliderade isen i västra Kvarken och runt Holmöarna (rödbrun) ligger kvar och är mellan 20 och 30 cm. Dagens satellitbild (under iskartan) visar tydligt var isen ligger fast (ljusblå). Vattenståndet har under senaste dygnet stigit ytterligare till +30 cm. Det har medfört att sprickor som funnits har gått upp och att vatten tängt upp på isen på främst vid strömfåran (ca 1 km från Homön och ca 1 km långsträcka) och både i Norrfjärden och VV-kroken. Prognosen visar att ingen riktig kyla är att vänta närmaste veckan. Det finns således en överhängande risk att förhållandena och framkomligheten på skoterleden snabbt kan försämras.

2019-02-15
SW-wind push the ice eastwards

In the fresh SW breeze the close ice (red) north and east of Holmön islands has been pushed towards the Finnish side of the Bothnic Gulf. There is only scattered open ice left (green). The consolidated ice (red-brownish) in West Kvarken and around the Holmön islands remains and is between 20 - 30 cm. Todays satellite picture (under the ice map) clearly shows where there is ice (light blue). The sea water level has continued to increase to +30 cm the last day. This has caused previous cracks in the ice to open and water has flooded the ice at the sea current zone (begins about 1 km  from Holmön and is about 1 km long) and close to land in VV-kroken and that  in Norrfjärden ad VV-kroken. The forecast for the coming week do not show any cold temperatures. There is, consquently, an impending risk that the conditions on the snowmobile track will deteriorate and decrease the passability.2019-02-13
Ökande vattenstånd

Det senaste dygnet har vattenståndet i havet ökat. Det innebär att flödvatten kan trängs upp på isen och blandas med snön på isen så att det bildas stöpa. Den bildade stöpan kan försämra framkomligheten på  skoterleden.
2019-02-13
Increasing water level

The past 24 h, the sea water level has increased. This means that sea water can flood the ice and mix with the snow on the ice and form snow slush, which can decrease the accessability on the snowmobile track. 

2019-02-09
Isen stabil i Kvarken

Den fasta isen i västra Kvarken (grå) växer till och är nu mellan 20 och 30 cm. Norr och öster om Holmöarna finns nu mycket tät sammanfrusen drivis med vallar (red). Söder om den fasta isen i västra Kvarken finns nyis (lila) och tät driv (orange). Vattenståndet har stigit från -10 till +10 cm de senaste dygnen. Det har medfört att sprickor uppstått i isen vid land i Vintervägskroken och att vatten tängt upp på isen både i Norrfjärden och VV-kroken.  

2019-02-09
Stable ice in Kvarken

The fast ice in West Kvarken (gray) grow and is now between 20 - 30 cm. North and east of Holmön islands there is consolidated very close ice (red). South of the fast ice in West Kvarken there is new ice (purple) and very close ice (orange). The sea level has increased from -10 to +10 cm the past days. This has caused cracks in the ice close to land in VV-kroken and that water flooded the ice in Norrfjärden ad VV-kroken.

2019-02-06
Mer fast is i Kvarken

Nu ligger rejält med is i västra Kvarken vilket framgår av urklippet från NASAs satellitbild från 5 februari. Fast snötäckt is är ljusblå. Norr om Holmöarna finns ett område med mycket tät drivis med nyis (mörkare stråk). Så länge kylan ligger kvar växer isen snabbt.  

2019-02-06
More fast ice in Kvarken

Now most of West Kvarken is covered with fast ice with a snow layer (light blue), which can been seen in an outcut from NASAs satelite picture from 5 February. North of Holmön islands there is an area with very close ice with new ice (darker bands). As long as the coldness persists the ice gowth rapidly.
  

2019-01-29
Fast is i Kvarken

Nu bedöms isen i västra Kvarken som fast is (grå). Norr och öster om Holmöarna ligger tät hopfrusen drivis (röd) och söderut finns nyis (lila). Pågående snöfall kommer att lägga sig som ett isolerande täcke och minska isens tillväxttakt.  

2019-01-29
Fast ice in Kvarken

The ice in West Kvarken is now regarded as fast ice (grey). North and east of Holmön islands there is consolidated ice (red areas). In south there is new ice (purple). The current snowfall will give an isolating snow layer that will decrease the ice growth.
 

2019-01-28
Snabb istillväxt

Isen växer snabbt nu i Kvarken och Bottenviken. Kring Holmöarna finns nu konsolided is (röda områden) med 10-25 cm istjocklek och områden med 10-20 cm nyis (lila). Orange områden är tät drivis. 

2019-01-28
Fast ice growth

The ice grow fast now in Kavrken and the Bothnic Gulf. Around Holmön islands there is consolidated ice (red areas) with 10-25 cm thickness and areas with 10-20 cm new ice (purple). Orange aeras are close ice.
 

2019-01-27
Istillväxten fortsätter

Isen kring Holmöarna håller på att konsolideras (röda områden) och områden med nyis (5-10 cm) har bildats (lila). Orange områden är tät drivis och gula områden markerar spridd drivsis. Isen i västra Kvarken närmar sig 20 cm. Endast ett mindre område i Bottenviken har nu öppet vatten (vitt).

2019-01-27
The ice growth continues

The ice around Holmön islands is consolidating (red areas) and areas with new ice (5-10 cm) has been formed (purple). Orange aeras are close ice and yellow areas are open ice. The ice in West Kvarken approaches 20 cm. Only a small area in teh Bothic Guld has now open water (white).
 

2019-01-26
Isläggningen fortsätter

Isen i västra Kvarken växer till. Färjan fick vända idag på förmiddagen och eftermiddagens turer är inställda. Från dagens iskarta kan man också se att det nu ligger is i större delen av Bottenviken. Endast ett mindre område har öppet vatten (vitt).

2019-01-26
The ice growth is increasing

The ice in West Kvarken is growing. The ferry had to turn back this morning and the afternoon tours are cancelled. From the ice map it can be seen that there is ice in most of the Bothnic Gulf. Only a small area has open water (white).
 
 

2019-01-23
Fortsatt isläggning

Större delen av både västra och östra Kvarken är nu täckt av nyis (lila). I västra Kvarken mellan Holmön och fastlandet ligger ihopfrusen tät drivis och äldre jämn nyis (röd). Istjockleken varierar. Det finns områden med tunnare is och vindbrunnar med öppet vatten under ett tunt rimfrostskickt. Den 22 januari avlystes V Kvarken för nord-dydlig fartygstrafik och arbetet med att staka skoterled har påbörjats.

2019-01-23
Continued ice growth

Most of both West and East Kvarken are now covered by new ice (purple). In West Kvarken between Holmön and the mainland there is consolidated colsed ice and older level ice (red). The ice thicknes varies. There are areas with thinner ice and wind wells only covered by a thin layer of white frost. The 22 Jan W Kvarken was closed for north-south ship traffic and the work with the snowmobile track has commenced.
 
 

2019-01-20
Isläggningen går snabbt

Nu ligger is i hela västra Kvarken. Mellan Holmön och fastlandet ligger isen still (röd). De lila områdena är nyis och de orange är drivis. Isen hindrar nu färjan så att eftermiddagens turer har ställts in.  

2019-01-20
The ice growth is fast

Now there is ice in the whole of West Kvarken. Between Holmön and the mainland, the ice is closed (red) and the purple areas are new ice (nilas ice). The orange areas are open, drifting ice. The ice cause problems for the ferry and the afternoon tours today has been cancelled.

2019-01-16
Israpporten börjar för säsongen

Nu ligger is på sjöarna, mellan öarna och i Jäbäckssundet. Isen är dock osäker då det skiftande vattenståndet brutit upp isen vid flera tillfällen. Isen har även fryst till inne i hamnen i Byviken och i Norrfjärden. Ute till havs börjar isen lägga i det kalla och lugna värdet. På bilden kan man dock se att det är betydligt mindre is än normalt. Bilden till vänster visar isläget den 14 jan 2019 och den till höger visar normalt isläge den 11 jan baserat på en 20-årsperiod. 

2019-01-16
The Ice report begins for this season

Now there is ice on the lakes, between islands and in Jäbäck strait. The ice quality is, however, poor since the lagre shifts in the seawater level has broken up the ice several times. In the harbour i Byviken and in Norrfjärden there is growing ice. The ice formation has started out at sea. It is, however, much less ice than normal. The left picture shows the actual ice situation at 14 Jan 2019 and the right picture shows the normal ice situation at 11 Jan based on a 20-year period. 

    
    
 
    

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2019-04-06
© HUF
Webmaster

Operated by